DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.18.1.14

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Valentyn Bondarenko, Konstantyn Prontenko

Анотація


Проаналізовано керівні документи, що регламентують особливості професійного навчання поліцейських та підходи науковців до проблем професійної підготовки правоохоронців. Встановлено ключові напрями реформування системи професійної освіти Міністерства внутрішніх справ (МВС) України. Проаналізовано освітній процес слухачів курсів первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліцію на посади інспекторів патрульної поліції. Висвітлено специфіку професійної програми первинної професійної підготовки поліцейських. Виявлено, що практична спрямованість освітнього процесу забезпечується насамперед застосуванням ситуаційних задач при відпрацюванні здобутих практичних навичок патрульного поліцейського під час проходження сценаріїв. Вказано, що часткове вирішення проблем професійної спрямованості підготовки працівників патрульної поліції можливе завдяки удосконаленню змісту ситуаційних задач та приведення їх у відповідність до вимог сьогодення. Подано особливості виконання ситуаційних задач і теоретично обґрунтовано педагогічні умови, що сприяють ефективнішій підготовці майбутніх працівників патрульної поліції. Вказано, що головними педагогічними умовами є: підвищення мотивації слухачів до навчання та самоосвіти; належний рівень матеріально-технічного забезпечення; застосування ситуаційних задач після опанування слухачами основами базових навчальних предметів; достатній рівень професійної компетентності викладачів та інструкторів, і що вони повинні реалізуватися комплексно. Недотримання хоча б однієї з них значно знизить ефективність формування у слухачів навичок правильних дій у вирішенні службових ситуацій.

Ключові слова


Національна поліція України; патрульна поліція; педагогічні умови; ситуаційні задачі

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, V.V., Reshko, S.M., & Yemchuk, O.I. (2016). Komponenty profesiinoi kompetentnosti pratsivnykiv pidrozdiliv patrulnoi sluzhby Natsionalnoi politsii Ukrainy [Components of professional competence of employees of units of the patrol service of the National Police of Ukraine]. Yurydychna psykholohiia, Legal psychology, 2, 81-90 [in Ukrainian].

Bondarenko, V.V. (2017). Vymohy do fizychnoi pidhotovlenosti kandydativ do vstupu na sluzhbu v Natsionalnu politsiiu Ukrainy [Requirements for the physical preparedness of candidates for the entry into the National Police of Ukraine]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka, Bulletin of Taras Shevchenko Chernigiv National Pedagogical University, 139, 287-290. (Vols. 2) [in Ukrainian].

Verenha, Yu.V., Prontenko, K.V., Bondarenko, V.V., & Bezpalyi, S.M. (2013). Fizychnyi stan vpershe pryiniatykh na sluzhbu pratsivnykiv OVS Ukrainy [The physical state of the freshmen taken to the service of the officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sports, 5, 18-23 [in Ukrainian].

Monastyrskyi, V.M. (2007). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinykh navychok maibutnikh pravookhorontsiv u protsesi taktyko-spetsialnoi pidhotovky u vyshchykh navchalnykh zakladakh MVS Ukrainy [Pedagogical conditions for the formation of professional skills of future law enforcement officers in the process of tactical and special training in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Luhansk: Luhan. nats. ped. un-t im. T. Shevchenka [in Ukrainian].

Morhunov, O.A. (2014). Udoskonalennia fizychnoi pidhotovky pravookhorontsiv MVS Ukrainy na pochatkovomu etapi navchannia [Improvement of physical training of law enforcement officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine at the initial stage of training]. Chest i zakon, Honor and law, 2, 46-49. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chiz_2014_2_10 [in Ukrainian].

Nakaz MVS Ukrainy pro zatverdzhennia Kontseptsii reformuvannia osvity v Ministerstvi vnutrishnikh sprav Ukrainy: vid 25 lystop. 2016 r. No. 1252 [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on the approval of the Concept of Education Reform in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine from November 25, 2016, No. 1252]. (n.d.). www.cct.com.ua. Retrieved from http://www.cct.com.ua/2016/25.11.2016_1252.htm [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy pro Natsionalnu politsiu: vіd 2 lyp. 2015 r. No. 580-VIII [Law of Ukraine on National Police from July 2, 2015, No. 580-VIII]. (n.d.). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19 [in Ukrainian].

Tohochynskyi, O.M. (2015). Osnovni etapy tekhnolohii formuvannia sotsialnoi kompetentnosti slukhachiv ta kursantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy [The main stages of the technology of formation of social competence of students and cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly, Pedagogy of higher and secondary schools, 44, 117–122. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2015_44_23 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бондаренко В. В. Компоненти професійної компетентності працівників підрозділів патрульної служби Національної поліції України / В. В. Бондаренко, С. М. Решко, О. І. Ємчук // Юридична психологія. – 2016. – № 2 – С. 81–90.

2. Бондаренко В. В. Вимоги до фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України / В. В. Бондаренко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – 2017. – Вип. 139. – Т. 2. – С. 287–290.

3. Вереньга Ю. В. Фізичний стан вперше прийнятих на службу працівників ОВС України / Ю. В. Вереньга, К. В. Пронтенко, В. В. Бондаренко, С. М. Безпалий // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 5. – С. 18–23.

4. Монастирський В. М. Педагогічні умови формування професійних навичок майбутніх правоохоронців у процесі тактико-спеціальної підготовки у вищих навчальних закладах МВС України: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / В. М. Монастирський. – Луганськ, 2007. – 20 с.

5. Моргунов О. А. Удосконалення фізичної підготовки правоохоронців МВС України на початковому етапі навчання. / О. А. Моргунов // Честь і закон. – 2014. – № 2. – С. 46–49. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chiz_2014_2_10

6. Про затвердження Концепції реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України: наказ МВС України від 25 листопада 2016 р. № 1252. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cct.com.ua/2016/25.11.2016_1252.htm.

7. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19

8. Тогочинський О. М. Основні етапи технології формування соціальної компетентності слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України / О. М. Тогочинський // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2015. – Вип. 44. – С. 117–122. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2015_44_23.

Copyright (c) 2018 Valentyn Bondarenko, Konstantyn Prontenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.