Методологічні аспекти формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійного іншомовного спілкування

Оксана Тинкалюк

Анотація


Проаналізовано методологічні аспекти формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування. Проблема формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування розглядається на основі системного (), діяльнісного (), особистісно орієнтованого (), компетентнісного () та культурологічного (орієнтує студентів на оволодіння загальнокультурними цінностями) методологічних підходів.


Ключові слова


формування готовності до професійного іншомовного спілкування; системний підхід; діяльнісний підхід; особистісно орієнтований підхід; компетентнісний підхід; культурологічний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановська Л. В. Теоретико-методичні основи навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального закладу: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Барановська. – К., 2005. – 43 с.

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: наук.-метод. посібник / I. Д. Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

Бичок А. В. Формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / А. В. Бичок – Тернопіль, 2010. – 296 с.

Гришкова Р. О. Педагогічні засади формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової підготовки: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Р. О. Гришкова. – К., 2007. – 446 с.

Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище / Ж. Делор // Международная комиссия по образованию в XXI веке / UNESCO. – 1996. – 31 с.

Дронова О. В. Формирование профессиональных умений будущих экономистов средствами иностранного языка в вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / О. В. Дронова. – Нижний Новгород, 2002. – 171 с.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования : компетентностный подход: учеб. пособие / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк. – М.: Москов. психол.-пед. ин-т, 2005. – 216 с.

Колбіна Т. В. Формування міжкультурної комунікації майбутніх економістів: теоретико-методологічний аспект: монографія / Т. В. Колбіна. – Х.: ІНЖЕК, 2008. – 392 с.

Костишина Г. І. Формування навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів: теорія і практика / Г. Костишина, В. Чайка. – Тернопіль: ТНПУ, 2010. – 349 с.

Момот Л. Діяльнісний компонент змісту освіти / Л. Момот // Освіта і управління. – 2004. – № 2. – C. 88–92.

Овчарук О. Нові орієнтири освітніх інновацій в Україні у контексті компетентнісного підходу до формування змісту шкільної освіти / О. Овчарук // Вісник програм шкільних обмінів. – 2004. – № 22. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visnyk.iatp.org.ua/visnyk/issue_article.

Пєхота О. М. Особистісно орієнтована освіта і технології / О. М. Пєхота // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: / за ред. І. А. Зязюна. – К.: Віпол, 2000. – С. 274–297.

Саєнко Н. В. Культурологічний підхід до навчання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах: монографія / Н. В. Саєнко. – Х.: Вид-во ХНАДУ, 2008. – 340 с.

Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку: учеб. пособие / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с.

Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты / А. В. Хуторской // Эйдос: Интернет-журнал / Центр дистанционого образования «Эйдос». – 2002. – 23 апреля. [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http: // www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm. Killick D. Culture and capacity: Crossing the divide / D. Killick // IATEFL Issues. – 1999. – № 148. – P. 4–7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.