ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Iryna Savchak

Анотація


Зазначено, що за останні роки змінюються підходи до навчання іноземних мов, що пов’язано з гуманізацією і гуманітаризацією системи освіти. Все частіше мова розглядається не як основний засіб комунікації, а як спосіб пізнання цінностей інших народів і культур. Вивчення іноземної мови через призму культури лежить в основі лінгвокультурологічного підходу. Розглянуто цей підхід, визначено його критерії, охарактеризовано методи і принципи навчання, показано переваги і недоліки. Вказано, що лінгвокультурологічний підхід відображає сучасні вимоги до викладання іноземної мови і дозволяє студентам опанувати лінгвістичними знаннями і комунікативними вміннями та навичками разом з комплексом культурологічних знань. У межах цього підходу об’єктом навчання є культура, а мова стає допоміжним засобом отримання інформації. Встановлено, що лінгвокультурологічний підхід передбачає формування лінгвокультурологічної компетенції – системи знань про культуру та сукупності вмінь і навичок оперувати цими знаннями в умовах конкретної мовної ситуації. Навчання іноземної мови на основі вказаного підходу відбувається на основі тексту, а також завдяки використанню відео- і аудіоматеріалів, що дає змогу наочно продемонструвати лінгвокультурологічну реальність. 


Ключові слова


лінгвокультурологія; лінгвокультурологічний підхід; лінгвокультурема; лінгвокультурологічна компетенція

Повний текст:

PDF

Посилання


Batsevych F. S. Osnovy komunikatyvnoyi linhvistyky: pidruchnyk [Basics of communicative linguistics: textbook ]. – K.: Publishing House «Akademiya», 2004. 344 p.

Vorob'єv V. V. Lignvokul'turologiya: monografiya [Linguo-cultural study: a monograph]. M.: RUDN, 2008. 336 p.

Gumbol'dt V. Yazyk i filosofiya kul'tury [Language and Philosophy of Culture]. M.: Progress, 1985. 450 p.

Kononenko V. I. Ukrayins'ka linhvokul'turolohiya [Ukrainian Linguo-Culture Study]. K.: Vyshcha shkola, 2008. 327 p.

Kostyk Ye. Linhvokul'turolohichnyy pidkhid do vyvchennya tekstiv krayeznavchoho kharakteru studentamy nemovnykh fakul'tetiv [Linguo-cultural approach to studying local lore texts by students of non-linguistic faculties] // Teoretychna i dydaktychna filolohiya. 2013, vol. 15. pp. 29–38.

Lingvokul'turologicheskii podkhod v obuchenii inostrannym yazykam na materiale frantsuzskogo yazyka [Linguo-cultural approach in foreign language teaching on French language background]. – Available at: http://gendocs.ru/v22345/?cc=8.

Maslova V. A. Lingvokul'turologiya: Ucheb. Posobie dlya stud. vuzov [Linguo-Culture Study:Textbook for Students]. – M.: Akademiya, 2001. – 204 p.

Orehova I. Ja. Formirovanie lingvokul'turologicheskoj kompetencii v processe obuchenija inostrannomu jazyku [Linguo-cultural competence formation in foreign language teaching] // Inostrannye jazyki v shkole. 2004, vol. 5. pp. 28–30.

Symonenko T. Linhvokul'turolohichnyy aspekt navchannya ridnoyi movy [Linguo-cultural aspect of native language teaching] // Moya metodyka. 2011, vol. 34–36 (290–292). pp. 2–7.

Kholodnenko O. V. Suchasni pidkhody do navchannya anhliys'koyi movy studentiv VNZ: teoretychnyy aspekt [Modern approaches to English language teaching of students of higher educational establishments: theoretical aspect] // Naukovi zapysky Dragomanov Nat. Ped. University: Collection of papers. – K.: Publisher Dragomanov NPU, 2014, vol. SXVII (117).

Khomayeva A. V. Linhvokul'turolohichna kompetentsiya yak komponent suchasnoho navchannya anhliys'koyi movy [Linguo-cultural competence as a component of modern English learning] // IX Students and Young Scientists All-Ukrainian Scientific and Methodical Conference "Applied Linguistics 2013: Problems and Solutions". – Available at: http://tsonferentse.nuos.edu.ua/tsatalog//letstureDetail?tsonferentseId=19967&letstureId=21798

Stemplesky S. Video in Action / Susan Stemplesky, Barry Tomalin. – NY, London, Toronto: Prentice Hall. 1990. 173 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник/ Ф. С. Бацевич. – К.: Вид. центр «Академія», 2004. – 344 с.

Воробьєв В. В. Лигнвокультурология: монография / В. В. Воробьев. – М.: РУДН, 2008. – 336 с.

Гумбольдт В. Язык и философия культуры / В. Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1985. – 450 с.

Кононенко В. І. Українська лінгвокультурологія / В. І. Кононенко. – К.: Вища школа, 2008. – 327 с.

Костик Є. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення текстів краєзнавчого характеру студентами немовних факультетів / Є. Костик // Теоретична і дидактична філологія. – 2013. – Вип. 15. – С. 29–38.

Лингвокультурологический подход в обучении иностранным языкам на материале французского язика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gendocs.ru/v22345/?cc=8.

Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Академия, 2001. – 204 c.

Орехова И. Я. Формирование лингвокультурологической компетенции в процессе обучения иностранному языку / И. Я. Орехова // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 5. – С. 28–30.

Симоненко Т. Лінгвокультурологічний аспект навчання рідної мови / Т. Симоненко // Моя методика. – 2011.– № 34–36 (290–292).– С. 2–7.

Холодненко О. В. Сучасні підходи до навчання англійської мови студентів ВНЗ: теоретичний аспект / О. В. Холодненко // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: зб. наукових статей. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. СXVІI (117).

Хомаєва А. В. Лінгвокультурологічна компетенція як компонент сучасного навчання англійської мови / А. В. Хомаєва // IX Всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців «Прикладна лінгвістика 2013: проблеми та рішення». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conference.nuos.edu.ua/catalog//lectureDetail?conferenceId=19967&lectureId=21798.

Stemplesky S. Video in Action / S. Stemplesky, B. Tomalin. – NY, London, Toronto: Prentice Hall. 1990. – 173 p. 

Copyright (c) 2016 Iryna Savchak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.