КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ БУКОВИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТЬ)

Oksana Tumak

Анотація


Здійснено пошук критеріїв для визначення етапів розвитку методики навчання англійської мови (АМ) в Буковині у кінці ХІХ – на початку ХХ століть. Проаналізовано праці вчених-педагогів, які займалися питаннями періодизації розвитку педагогічної думки в Україні. Визначено поняття «етап», висвітлено підходи до розуміння його значення. Розглянуто класифікацію різних типів існуючих періодизацій в педагогіці, подано їх основні компоненти. Проаналізовано роботи вчених-методистів, які досліджували методику вивчення іноземних мов у історичному розрізі. Запропоновано два основні критерії: 1) історично-соціальні, освітньо-організаційні передумови навчання АМ; 2) якісні зміни в методиці навчання АМ на досліджуваній території та в обраних хронологічних межах, які послужили базисом для виокремлення періодів розвитку методики навчання АМ в Буковині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть. Визначено три основні етапи цього процесу в краї: І – 1872–1890 рр., ІІ – 1890–1908 рр., ІІІ – 1908–1918 рр.


Ключові слова


критерій; періодизація; хронологія; етап; методика навчання англійської мови; Буковина

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezivs`ka L. D. Reformuvannya shkil`noyi osvity v Ukrayini u XX stolitti [The Reform of school education in Ukraine in the twentieth century], In-t pedagogiky APN Ukrayiny, Kyiv, Bogdanova, 2008. 406 p.

Hupan N. M. Aktual’ni problemy metodolohiyi istoryko-pedahohichnykh doslidzhen’ [Actual problems of the methodology of historic pedagogical investigations], Ridna shkola, 2013, iss. 4–5 (April–May), pp. 53–55.

Hupan N. M. Ukrayins’ka istoriohrafiya istoriyi pedahohiky [Ukrainian historiography of the history of pedagogy], Kyiv, APN, 2002. 223 p.

Karakura Ya. S. Ukrayins’ka istoriohrafiya: kurs lektsiy [Ukrainian historiography: lectures], Kyiv, Heneza, 2004. 496 p.

Labins’ka B. I. Istorychni narysy z metodyky navchannya inozemnykh mov na zakhidnoukrayins’kykh zemlyakh (druha polovyna XIX – persha polovyna XX st.) [Historical sketches on the methodology of teaching foreign languages in the Western Ukrainian lands (the second half of the XIX – the first half of the XX century)], Kyiv, Ukraine: KNLU, 2013. 384 р.

Bihych O. B., Borysko N. F., Borets’ka H. Ye. Metodyka navchannya inozemnykh mov i kul’tur: teoriya i praktyka: pidruchnyk dlya stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv [Methodology of teaching foreign languages and cultures: theory and practice. A textbook for the students of classical, pedagogical and linguistic universities]. Editor in chief: S. Yu. Nikolayeva. Kyiv, Lenvit, 2013. 590 p.

Natochyy L. O. Sutnist’ ponyattya «periodyzatsiya» shchodo problemy rozvytku teoriyi upravlins’koyi kul’tury kerivnykiv zahal’noosvitnikh shkil u vitchyznyaniy pedahohichniy teoriyi (druha polovyna ХХ st. – pochatok ХХ I st.) [The essence of the notion “periodization” concerning the issues of the development of the theory of management culture of the secondary schools officials in the domestic pedagogic theory (the second half of the XIX – early XX century)]. Hluhiv: HNPU, 2010, P. 35–41. Available at: http://gnpu.edu.ua/files/VIDANNIY/Visnuk_15_1/V15_1_35_43.pdf.

Penishkevych O. I. Rozvytok ukrayins’koho shkil’nytstva na Bukovyni (XVIII – pochatok XX st.) [The development of the Ukrainian education in Bukovyna (XVIII – early XX century)], Chernivtsi, Ruta, 2002. 520 p.

Sukhomlyns’ka O. V. Istoryko-pedahohichnyy protses: novi pidkhody do zahal’nykh problem [Historical-pedagogical process: new approaches to common problems], Kyiv, APN, 2003. 68 p.

Shkola O.V. Pryntsypy periodyzatsiyi ta osnovni periody rozvytku dydaktyky fizyky v Ukrayini [The principles of periodization and main periods of the development of didactics in Physics in Ukraine]. Berdians’k, 2009. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/znpbdpu/Ped/2009_1/Shkola%20O.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія / Л. Д. Березівська. – К.: Богданова, 2008. – 406 с.

Гупан Н. М. Актуальні проблеми методології історико-педагогічних досліджень / Н. М. Гупан // Рідна школа. – 2013. – № 4–5. – С. 53–55.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки // Н. М. Гупан. – К.: АПН, 2002. – 223 с.

Каракура Я. С. Українська історіографія: курс лекцій / Я. С. Каракура. – К.: Генеза, 2004. – 496 с.

Лабінська Б. І. Історичні нариси з методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина XIX – перша половина XX ст.): монографія / Б. І. Лабінська. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 384 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Є. та ін. / за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Наточий Л.О. Сутність поняття «періодизація» щодо проблеми розвитку теорії управлінської культури керівників загальноосвітніх шкіл у вітчизняній педагогічній теорії (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) / Л. О. Наточий // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Вип. 15. Ч. 1. – Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. – С. 35–41. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gnpu.edu.ua/files/VIDANNIY/Visnuk_15_1/V15_1_35_43.pdf

Пенішкевич О. І. Розвиток українського шкільництва на Буковині (XVIII – початок ХХ ст.): монографія / О. Д. Пенішкевич. – Чернівці: Рута, 2002. – 520 с.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К.: АПН, 2003. – 68 с.

Школа О. В. Принципи періодизації та основні періоди розвитку дидактики фізики в Україні / О. В. Школа // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – 2009 – Ч. 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/znpbdpu/Ped/2009_1/Shkola%20O.pdf

Copyright (c) 2016 Oksana Tumak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.