DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.1

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Grygorij Tereshchuk

Анотація


Охарактеризовано найважливіші положення Концепції нової української школи, які виражають принцип індивідуалізації навчання учнів у поєднанні з реалізацією компетентнісного підходу, за яких учень стає суб’єктом навчального процесу. Показано, що реалізація компетентнісного підходу супроводжується зростанням ролі індивідуальності кожного школяра у навчанні і професійному самовизначенні. Обґрунтовано можливі напрями вирішення проблем, що передують безпосередньо здійсненню індивідуалізації навчання: чітке визначення діагностичного поля і засобів оцінювання навчальних досягнень і можливостей, загальних і спеціальних здібностей кожного учня; взаємозв’язок моніторингу навчальних досягнень учня і професійної діагностики; розширення диференціації змісту навчання; посилення ступеня самостійності учнів у створенні їх індивідуальних траєкторій навчання, застосування елементів «відкритого навчання»; зміна ролі учителя за рахунок акценту на його консультативно-авторській функції.

Ключові слова


індивідуалізація навчання; Концепція нової української школи; компетентнісний підхід; індивідуальні особливості учня; спеціальні здібності; моніторинг; педагогічна діагностика; педагогіка партнерства; «відкрите навчання»

Повний текст:

PDF

Посилання


V Ukrayini dlya abituriyentiv mozhut vvesty test na zdatnist do navchannya: intervyu z golovoyu Ukrayinskogo centru ocinyuvannya yakosti osvity I. Likarchukom. [Test for applicants’ learning ability may be introduced in Ukraine] (in Ukrainian). Available at: https://www.unian.ua/society/997653-v-ukrajini-dlya-abiturientiv-mojut-vvesti-test-na-zdatnist-do-navchannya.html.

Gavry`shhak G. R. Dyferenciaciya navchalnykh grafichnykh zavdan yak zasib zdijsnennia indyvidualnogo pidxodu [Differentiation of educational graphic tasks as a means of implementing an individual approach] (in Ukrainian). Naukovi zapy`sky` Ternopil`s`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu imeni Volody`my`ra Gnatyuka. Seriya: Pedagogika, 2010, Vol. 2. pp. 177–183.

Gubar O. M. Suchasni pidxody do indyvidualnogo navchannya ditej z osoblyvymy osvitnimy potrebamy [Modern approaches to teaching children with special educational needs] (in Ukrainian). Zbirny`k naukovy`x pracz` Kam'yanecz`-Podil`s`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Ivana Ogiyenka. Seriya: Social`no-pedagogichna, 2010, Vol. 15, pp. 25-29. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2010_15_7.

Konashhuk V. Indyvidualnyj pidxid do organizaciyi roboty zi zdibnymy uchnyamy [Individual approach in organizing work with bright students] (in Ukrainian). Fizy`ka, 2007, Vol. 25, pp. 1–5.

Kremen` V. G. Filosofiya lyudynocentryzmu v osvitnomu prostori. – 2-e vyd. [Philosophy of androcentrism in the educational environment – second edition] (in Ukrainian). K.: Znannia, 2010, 520 p.

Levandovs`ka L. Yu. Indy`vidualizaciya procesu fizy`chnogo vy`xovannya shkolyariv [Individualization of the process of physical training of school students] (in Ukrainian) Teoriya ta metody`ka fizy`chnogo vy`xovannya, 2012, Vol. 5, pp. 38–42. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFV_2012_5_7.

Marushhak A. O. Indyvidualizaciya navchalno-vykhovnogo procesu shlyakhom dyferenciaciji navchannya: metodychni osnovy vykorystannia riznorivnevykh zavdan: urok texnologiji [Individualization of educational process by differentiating learning: methodical bases for using multi-level tasks: technology lesson] (in Ukrainian). Trudove navchannya v shkoli, 2013, Vol. 17, pp. 21–29.

Nova ukrayinska shkola: konceptualni zasady reformuvannya serednoji shkoly: uxvaleno rishennyam Kolegiyi MON Ukrayiny 20.10.2016 r. [New Ukrainian School: Conceptual Principles for Reforming the Secondary School: Adopted by the Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine on 20.10.2016]. Available at: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html/.

Panchenko A. G. Indyvidualizaciya navchannia – dzherelo pidvyshhennia efektyvnosti navchalnogo procesu [Individualization of teaching as a source of increasing the efficiency of the educational process] (in Ukrainian) Anglijs`ka mova ta literature, 2005, Vol. 22/23, pp. 13–28.

Pedagogika. Indyvidualizacija i dyferenciacija navchannia // Biblioteka online. – 2006–2017. [Pedagogy. Individualization and differentiation of training] (in Ukrainian). Available at: http://readbookz.com/book/172/5458.html.

Py`s`menna M. Indyvidualnyj pidxid do navchannya uchniv rozvyazuvaty rozraxunkovi zadachi z ximiyi [Individual approach to teaching students to solve the tasks in chemistry] (in Ukrainian). Naukovi zapysky Kirovograds`kogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriya: Pedagogichni nauky, 2012, Vol. 109, pp. 117–123. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_109_18.

Pinchuk O. P. Indyvidualizacija navchalnogo seredovyshha uchnia zasobamy Internet [Individualization of the student's learning environment by means of the Internet] (in Ukrainian) Zbirnyk naukovykh pracz Kamyanecz-Podilskogo nacionalnogo universytetu im. Ivana Ogijenka. Seriya: Pedagogichna, 2013, Vol. 19, pp. 35–37. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2013_19_14.

P'yatkivs`ka N. A. Indyvidualizaciya navchannya z fizyky v aspekti osobystisno zoriyentovanoyi osvity [Individualization of training in physics in the aspect of personally oriented education] (in Ukrainian) Teoriya ta metodyka vyvchennya pryrodnycho-matematychnykh i texnichnykh dyscyplin, 2002, Vol. 5, pp. 86–91.

Raven Dzh. Pedagogycheskoje testirovanije: problemy, zabluzhdenija, perspektivy; per. s angl. [Pedagogical testing: problems, delusions, perspectives] (in Russian), M.: Kogy`to-Centr, 1999, 144 p.

Rudnyeva N. Indyvidualnyj pidxid do slabozorykh uchniv iz ZPR: pochatkova shkola [Individual approach to the visually impaired students with mental retardation: elementary school] (in Ukrainian) Defektolog. Shkil`ny`j svit, 2013, Vol. 2, pp. 37–39.

Sak T. Indyvidualizacija navchannia uchniv z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v inklyuzyvnomu klasi [Individualization of learning of pupils with special educational needs in an inclusive class.] (in Ukrainian) Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannya, 2014, Vol. 4. pp. 18–23. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2014_4_5.

Semenyuk O. Kakije kompetenciji budut vostrebovany na rynke truda [What competencies will be demanded in the labor market?] (in Russian) Xvy`lya. Available at: http://hvylya.net/news/digest/kakie-kompetentsii-budut-vostrebovanyi-na-ryinke-truda.html.

Sy`rotyuk V. D. Metodyka zdijsnennya indyvidualnogo pidkhodu v procesi vykhonannia uchniamy domashnikh zavdan z fizyky [Method of implementation of an individual approach in the process of fulfilling pupils' homework in physics] (in Ukrainian). Visnyk Chernigivskogo nacionalnogo pedagogichnogo universytetu. Pedagogichni nauky, 2013, Vol. 109, pp. 106–109. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_109_28.

Sikors`ka L. Indyvidualizacija navchannia inozemnoji movy [Individualization of foreign language learning] (in Ukrainian). Naukovi zapysky` Ternopilskogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu imeni Volodymyra Gnatiuka. Seriya: Pedagogika, 2002, Vol. 7, pp. 121–124.

Stecy`k S. P. Indyvidualizaciya navchannia na urokakh fizyky` zasobamy innovacijnykh texnologij [Individualization of learning in physics classes by means of innovative technologies] (in Ukrainian). Visny`k Chernigivskogo nacionalnogo pedagogichnogo universytetu. Pedagogichni nauky, 2013, Vol.109, pp. 114–117. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_109_30.

Strilecz` S. I. Indyvidualizacija zmistu osvity ta intensyfikaciia procesu navchannya na osnovi suchasnykh osvitnikh texnologij [Individualization of the content of education and the intensification of the learning process based on modern educational technologies] (in Ukrainian). Visnyk Chernigivskogo nacional`nogo pedagogichnogo universytetu. Ser.: Pedagogichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport, 2014, Vol. 118 (2), pp. 217–221. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(2)__56.

Tereshсhuk G. V. Teoretychni zasady metodychnoji systemy` indyvidualizovanogo navchannia [Theoretical Basis of the Methodological System of Individualized Learning] (in Ukrainian) Trudova pidgotovka v zakladakh osvity, 2005, Vol.1, pp. 3–6.

Tereshсhuk G. V. Teoretychni zasady pobudovy modeli metodychnoji systemy` indyvidualizovanogo navchannia [Theoretical principles of constructing a model of methodological system of individualized learning] (in Ukrainian). Naukovi zapysky` Ternopilskogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu. Seriya: Pedagogika, 1999, Vol.1, pp. 111–116.

Ukrainskykh shkolnikov nauchat vybyrat` professiju [Ukrainian schoolchildren will be taught to choose a profession] (in Russian). Veroyatno. Available at: http://veroyatno.com.ua/news/ukrainskih-shkol-nikov-nauchat-vy-birat-professiyu.

Urus`ky`j A. V. Vnutrishnya dyferenciacija jak zasib realizaciyi indyvidualnogo pidkhodu do navchannia starshoklasnykiv za texnologichnym profilem [Internal differentiation as a means of implementing an individual approach to teaching high school students according to the technological profile] (in Ukrainian). Naukovi zapysky` Ternopilskogo nacionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni Volodymyra Gnatyuka. Seriya: Pedagogika, 2014, Vol. 3, pp. 78–82. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_3_15.

Xmelyar I. Metodychni pidkhody d`ferenciaciji ta indyvidualizaciji navchannia na zanyattiakh ximiji ta biologiji [Methodical approaches to differentiation and individualization of training in chemistry and biology classes] (in Ukrainian). Naukovi zapysky Ternopilskogo nacionalnogo pedagogichnogo universytetu imeni Volodymyra Gnatyuka. Seriya: Pedagogika, 2009. Vol.1. pp. 121–125. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2009_1_28.

Chernyakova O. I. Indyvidualno-osobystisnyj pidkhid u navchalnomu procesi vyvchennia inozemnoji movy [Individual-personality approach in the learning process of studying a foreign language] (in Ukrainian). Psyxolingvistyka, 2012, Vol. 9, pp. 143–149. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2012_9_22.

Shexovczov L. Indyvidualnyj pidxid do uchnia u praktyci navchalno-korekcijnoji roboty: vrakhuvannia konstytucionalnykh osoblyvostej uchniv u navchalno-vykhovnomu procesi [Individual approach to the student in the practice of teaching and correction work: taking into account the constitutional features of students in the educational process.] (in Ukrainian). Psykholog, 2004. – Vol. 37, pp. 5–11.

Shy`nkarenko L. Indyvidualizacija ta dyferenciacija navchannia na urokakh fizkultury [Individualization and differentiation of training in physical education classes] (in Ukrainian), Zdorovia ta fizychna kultura. Shkilnyj svit, 2011, Vol. 11, pp. 1–4.

Barth R. S. Open Education and the American School / R. S. Barth. – N. Y.: Schocken Books, 1974.

Kunert K. Theorie und Praxis des offenen Unterrichts / K. Kunert. – München: Kosel, 1978. – 173 s.

PISA-2018: [programa mizhnarodnogo ocinyuvannya uchniv], [program of international assessment of students] (in Ukrainian) Ukrayinskyj centr ociniuvannia yakosti osvity. Available at: http://testportal.gov.ua/pisa.

Silberman C. E. Crisis in the Classroom / C. E. Silberman. – N. Y.: Random House, 1970. – 553 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. В Україні для абітурієнтів можуть ввести тест на здатність до навчання: інтерв’ю з головою Українського центру оцінювання якості освіти І. Лікарчуком. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.unian.ua/society/997653-v-ukrajini-dlya-abiturientiv-mojut-vvesti-test-na-zdatnist-do-navchannya.html.

2. Гаврищак Г. Р. Диференціація навчальних графічних завдань як засіб здійснення індивідуального підходу / Г. Р. Гаврищак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2010. – № 2. – С. 177–183. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2010_2_34.

3. Губар О. М. Сучасні підходи до індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами / О. М. Губар // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. – 2010. – Вип. 15. – С. 25–29. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2010_15_7.

4. Конащук В. Індивідуальний підхід до організації роботи зі здібними учнями / В. Конащук // Фізика. – 2007. – № 25. – С. 1–5.

5. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. – 2-е вид. / В. Г. Кремень.– К.: Знання, 2010. – 520.

6. Левандовська Л. Ю. Індивідуалізація процесу фізичного виховання школярів / Л Ю. Левандовська // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 5. – С. 38–42. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFV_2012_5_7.

7. Марущак А. О. Індивідуалізація навчально-виховного процесу шляхом диференціації навчання: методичні основи використання різнорівневих завдань: урок технології / А. О. Марущак // Трудове навчання в школі. – 2013. – № 17. – С. 21–29.

8. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи: ухвалено рішенням Колегії МОН України 20.10.2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html/.

9. Панченко А. Г. Індивідуалізація навчання – джерело підвищення ефективності навчального процесу / А. Г. Панченко // Англійська мова та література. – 2005. – № 22/23. – С. 13–28.

10. Педагогіка. Індивідуалізація і диференціація навчання // Бібліотека online. – 2006–2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://readbookz.com/book/172/5458.html.

11. Письменна М. Індивідуальний підхід до навчання учнів розв’язувати розрахункові задачі з хімії / М. Письменна // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – 2012. – Вип. 109. – С. 117–123. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_109_18.

12. Пінчук О. П. Індивідуалізація навчального середовища учня засобами Інтернет / О. П. Пінчук, О. М. Соколюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. – 2013. – Вип. 19. – С. 35–37. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2013_19_14.

13. П’ятківська Н. А. Індивідуалізація навчання з фізики в аспекті особистісно зорієнтованої освіти / Н. А. П’ятківська // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін. – 2002. – Вип. 5. – С. 86–91.

14. Равен Дж. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы; пер. с англ. / Дж. Равен. – М.: Когито-Центр, 1999. – 144 с.

15. Руднєва Н. Індивідуальний підхід до слабозорих учнів із ЗПР: початкова школа / Н. Руднєва, Ю. Артемова // Дефектолог. Шкільний світ. – 2013. – № 2. – С. 37–39.

16. Сак Т. Індивідуалізація навчання учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі / Т. Сак // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2014. – № 4. – С. 18–23. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DLog_2014_4_5.

17. Семенюк О. Какие компетенции будут востребованы на рынке труда / О. Семенюк // Хвиля. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://hvylya.net/news/digest/kakie-kompetentsii-budut-vostrebovanyi-na-ryinke-truda.html.

18. Сиротюк В. Д. Методика здійснення індивідуального підходу в процесі виконання учнями домашніх завдань з фізики / В. Д. Сиротюк, С. П. Стецик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 109. – С. 106–109. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_109_28.

19. Сікорська Л. Індивідуалізація навчання іноземної мови / Л. Сікорська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2002. – № 7. – С. 121–124.

20. Стецик С. П. Індивідуалізація навчання на уроках фізики засобами інноваційних технологій / С. П. Стецик, О. В. Гнатюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 109. – С. 114–117. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_109_30.

21. Стрілець С. І. Індивідуалізація змісту освіти та інтенсифікація процесу навчання на основі сучасних освітніх технологій / С. І. Стрілець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2014. – Вип. 118 (2). – С. 217–221. [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(2)__56.

22. Терещук Г. В. Теоретичні засади методичної системи індивідуалізованого навчання / Г. В. Терещук // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. – № 1. – С. 3–6.

23. Терещук Г. В. Теоретичні засади побудови моделі методичної системи індивідуалізованого навчання / Г. В. Терещук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 1999. – № 1. – С. 111–116.

24. Украинских школьников научат выбирать профессию // Вероятно. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://veroyatno.com.ua/news/ukrainskih-shkol-nikov-nauchat-vy-birat-professiyu.

25. Уруський А. В. Внутрішня диференціація як засіб реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем / А. В. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2014. – № 3. – С. 78–82. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_3_15.

26. Хмеляр І. Методичні підходи диференціації та індивідуалізації навчання на заняттях хімії та біології / І. Хмеляр, М. Лукащук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2009. – № 1. – С. 121–125. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2009_1_28.

27. Чернякова О. І. Індивідуально-особистісний підхід у навчальному процесі вивчення іноземної мови / О. І. Чернякова // Психолінгвістика. – 2012. – Вип. 9. – С. 143–149. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2012_9_22.

28. Шеховцов Л. Індивідуальний підхід до учня у практиці навчально-корекційної роботи: врахування конституціональних особливостей учнів у навчально-виховному процесі / Л. Шеховцов // Психолог. – 2004. – № 37. – С. 5–11.

29. Шинкаренко Л. Індивідуалізація та диференціація навчання на уроках фізкультури / Л. Шинкаренко // Здоров’я та фізична культура. Шкільний світ. – 2011. – № 11. – С. 1–4.

30. Barth R. S. Open Education and the American School / R. S. Barth. – N. Y.: Schocken Books, 1974.

31. Kunert K. Theorie und Praxis des offenen Unterrichts / K. Kunert. – München: Kosel, 1978. – 173 s.

32. PISA-2018: [програма міжнародного оцінювання учнів] [Електронний ресурс] / Український центр оцінювання якості освіти. – Режим доступу: http://testportal.gov.ua/pisa.

33. Silberman C. E. Crisis in the Classroom / C. E. Silberman. – N. Y.: Random House, 1970. – 553 p.

Copyright (c) 2017 Grygorij Tereshchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.