DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.4

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПОЛІЕТНІЧНИХ ТОВАРИСТВАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1875–1914)

Maryna Kozhokar

Анотація


Розглянуто основні структурні компоненти виховання студентів в поліетнічних товариствах Чернівецького університету періоду Австро-Угорщини. Проаналізовані системоутворюючі чинники вказаного процесу в контексті виховання представника молоді в інтернаціональному консервативному об’єднанні «Austriа» та товаристві «Академічна читальня», що діяли у провідному закладі освіти Буковини. Засвідчено, що з перших днів діяльності університету з’явилась та зберігалась тенденція появи академічних об’єднань, в організації та діяльності яких активно брали участь представники професорсько-викладацького складу. Вказано, що засадничим завданням діяльності товариств такого формату стало формування «австрійського студента»: відданого короні, вихованого і дисциплінованого, елітного молодого представника нації. Відзначено, що університетські товариства здебільшого виконували роль освітньо-розважальних клубів з бібліотекою і певною загальною метою ‒ спілкування з цікавими особистостями та обговорення подій у затишній атмосфері. Наголошено на значній ролі перших поліетічних товариств студентів Чернівецького університету щодо виховання освіченого, здатного згуртуватись заради великої мети, передового молодого населення краю.

Ключові слова


Чернівецький університет; статут; мета; виховання; студенти; товариство

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoi oblasti (DAChO). F. 3: Akademichna korporatsiia «Austria» m. Chernivtsi [Academic Corporation "Austria" Chernivtsi], op.1. ed. khr. 11509, 191, b/s.

Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoi oblasti (DAChO). F.3. Akademichna korporatsiia «Austria» m. Chernivtsi [Academic Corporation "Austria" Chernivtsi], op.2, ed. khr. 9828. 216 ark.

Zavhorodnia T. Osvitno-vykhovna diialnist ukrainskykh tovarystv Halychyny (1919-1939 rr.) [Educational and educational activities of the Ukrainian societies of Galicia (1919–1939 gg.)] // Rozvytok ukrainskoi ta polskoi osvity i pedahohichnoi dumky (ХІХ-ХХІ st.). T.2. Diialnist hromadskykh i kulturno-osvitnikh tovarystv yak chynnyk rozvytku ukrainskoho ta polskoho shkilnytstva: zb. nauk. pr. /Za red. D. Hertsiuk i A. Haratyk. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2012. P. 13–26.

Kozhokar M.V. Osnovni chynnyky rozvytku vykhovnoi diialnosti studentskykh orhanizatsii Chernivetskoho universytetu [The main factors of development of educational activity of student organizations of Chernivtsi University] / M.V. Kozhokar, I.V. Strazhnikova / Stratehichne upravlinnia rozvytkom fizychnoi kultury i sportu v konteksti 25-richchia nezalezhnosti Ukrainy: zb. materialiv IV rehionalnoi nauk.-prakt. inter.-konf. z mizhnarodnoiu uchastiu (m. Kharkiv, 11–13 trav. 2016 r.), Kharkiv: HDAFK, 2016. P. 129–134.

Osachuk S. Nimtsi Bukovyny. Istoriia tovaryskoho rukhu (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ st.) [The Germans of Bucovina. The history of the communist movement (the second half of the nineteenth and early twentieth centuries).] / S. Osachuk. Chernivtsi: Zoloti lytavry, 2002. 288 p.

Strazhnikova I. Vyvchennia istoryko-pedahohichnykh aspektiv fizychnoho vykhovannia uchnivskoi molodi v Zakhidnomu rehioni Ukrainy vitchyznianymy doslidnykamy v kintsi ХІХ na pochatku ХХ stolittia [Study of historical and pedagogical aspects of physical education of pupils in the Western region of Ukraine by domestic researchers at the end of the XX, beginning of the XXI century] / I. Strazhnikova // Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho ped. un-tu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: pedahohika. 2015. № 1. P. 8–13.

Tumak Iu.I. Diialnist fizkulturno-sportyvnykh tovarystv Bukovyny kulturno-osvitnoho spriamuvannia (druha polovyna ХІХ stolittia) [Activity of sports and sports societies of Bukovina of cultural and educational orientation (second half of the XIX century)] / Iu.I. Tumak // Visnyk Prykarpat. nats. un-tu. Pedahohika. – Ivano-Frankivsk, 2011. Vyp. KhL. Ch. 2. P. 58–60.

Tsentralnyi arkhiv zarubizhnoi ukrainiky. F. 46: Dokumenti vydavnychoi komisii «Zelena Bukovyna» [The document of the publishing commission "Green Bukovina"]. Op. 1. spr.24. O. Sokolyshyn «Rol ukrainskoho studentstva v kulturno-suspilnym zhytti Bukovyny», 1953–1954. 19 ark.

Tsybaniuk O.O. Upravlinnia systemoiu fizychnoho vykhovannia shkoliariv na Bukovyni (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ stolittia): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: spets. 13.00.01 [Management of the system of physical education of schoolchildren in Bukovina (second half of the XIX – the beginning of the twentieth century): author's abstract. Dis For obtaining sciences. Candidate Degree Ped Sciences: special 13.00.01] / O.O. Tsybaniuk-Ivano-Frankivsk, 2008. 20 p.

Chernivetskyi universytet. 1875-1995: Storinky istorii [1875–1995: History pages.]. Chernivtsi: Rutu, 1995. 208 p.

Akademische Lesehalle // Czernowitzer Chronik. 1882. 18 september.

Akademische Lesehalle // Czernowitzer Chronik. 1881. 18 december.

Allgemeines Verwaltungs Archiv. Politische Vereine. Faszikel 15. Zl. 5190-74.

Arminia // Osterreichisher Grenzbote. 1880.ь9 august.

Dr. Michael Kipper// Bukowiner Bote. № 37. 1900.

Grünhaus S. Jubiläums-Festschriftder “Akademischen Lesehalle” an der k.k. Franz-Josephs-Universität in Czernowitz / S. Grünhaus. Czernowitz, 1900. 45 p.

Kaindl R.F. Die Deutschen in Galizien und der Bukowina. Frankfyrt/M. 1916. 172 p.

Statuten Akademische Lesehalle an der k.k. Franz Josefs-Universität zu Czernowitz.. Czernowitz, 1889. 16 p.

Wagner R. Alma Mater Francisco Josephina die deutschsprachige Nationalitäten Universität in Czernowitz. Festschrift zum 100. Jahrestag ihrer Eröffnung 1875 / Wagner R. München, 1979. 427 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державний архів Чернівецької області. Ф. 3: Академічна корпорація «Austria» м. Чернівці. – Оп. 1. – Спр. 11509. – 1912 арк.

2. Державний архів Чернівецької області. Ф. 3: Академічна корпорація «Austria» м. Чернівці. – Оп. 2. – Спр. 9828. – 216 арк.

3. Завгородня Т. Освітньо-виховна діяльність українських товариств Галичини (1919–1939 рр.) / Т. Завгородня // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ–ХХІ ст.). – Т. 2: Діяльність громадських й культурно-освітніх товариств як чинник розвитку українського та польського шкільництва: зб. наук. праць / За ред. Д. Герцюк і А. Гаратик. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 13–26.

4. Кожокар М. В. Основні чинники розвитку виховної діяльності студентських організацій Чернівецького університету / М. В. Кожокар, І. В. Стражнікова / Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту в контексті 25-річчя незалежності України: зб. матеріалів IV регіональної наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю (м. Харків, 11–13 травня 2016 р.). – Харків: ХДАФК, 2016. – С. 129–134.

5. Осачук С. Німці Буковини. Історія товариського руху (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С. Осачук. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – 288 с.

6. Стражнікова І. Вивчення історико-педагогічних аспектів фізичного виховання учнівської молоді в Західному регіоні України вітчизняними дослідниками в кінці ХХ – на початку ХХІ століття / І. Стражнікова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 8–13.

7. Тумак Ю.І. Діяльність фізкультурно-спортивних товариств Буковини культурно-освітнього спрямування (друга половина ХІХ століття) / Ю.І. Тумак // Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. ХL. – Ч. 2. – С. 58–60.

8. Центральний архів зарубіжної україніки. – Ф. 46: Документі видавничої комісії «Зелена Буковина». – Оп. 1. – Спр. 24: О. Соколишин «Роль українського студентства в культурно-суспільнім житті Буковини» 1953–1954. – 19 арк.

9. Цибанюк О. О. Управління системою фізичного виховання школярів на Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / О. О. Цибанюк. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с.

10. Чернівецький університет. 1875–1995: сторінки історії. – Чернівці: Рута, 1995. – 208 с.

11. Akademische Lesehalle // Czernowitzer Chronik. – 1882. – 18 september.

12. Akademische Lesehalle // Czernowitzer Chronik. – 1881. – 18 december.

13. Allgemeines Verwaltungs Archiv. Politische Vereine. Faszikel 15. Zl. 5190–74.

14. Arminia // Osterreichisher Grenzbote. – 1880. – 9 august.

15. Dr. Michael Kipper // Bukowiner Bote. – № 37. – 1900.

16. Grünhaus S. Jubiläums-Festschriftder “Akademischen Lesehalle” an der k.k. Franz-Josephs-Universität in Czernowitz / S. Grünhaus. – Czernowitz, 1900. – 45 s.

17. Kaindl R.F. Die Deutschen in Galizien und der Bukowina. – Frankfyrt/M. 1916. – 172 s.

18. Statuten Akademische Lesehalle an der k.k. Franz Josefs-Universität zu Czernowitz.. – Czernowitz, 1889. – 16 s.

19. Wagner R. Alma Mater Francisco Josephina die deutschsprachige Nationalitäten Universität in Czernowitz. Festschrift zum 100. Jahrestag ihrer Eröffnung 1875 / R. Wagner. – München, 1979. – 427 s.

Copyright (c) 2017 Maryna Kozhokar

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.