DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.8

ДОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЧОЛОВІЧИХ ГІМНАЗІЯХ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Tetiana Zuziak

Анотація


На основі історичних й архівних джерел розкрита історія становлення і діяльності чоловічих гімназій в Східному Поділлі на початку XX ст. Проаналізована допрофесійна підготовка майбутніх вчителів у цих навчальних закладах. Охарактеризовані зміни та нововведення у навчально-виховному процесі гімназій. Доведено, що важливу роль у допрофесійній підготовці майбутніх вчителів відіграло введення викладання курсу філософської пропедевтики. Встановлено, що допрофесійна підготовка в чоловічих гімназіях регіону в розглядуваний період мала загалом безсистемний характер й обмежувалася набуттям учнями теоретичних знань, а не їх орієнтацію на майбутню вчительську професію. Показано, що достатня теоретична підготовка, а також організація та проведення позакласних заходів сприяли спрямуванню випускників гімназій на здобуття вищої освіти в університетах або інститутах. Разом з тим неусвідомлення тогочасними громадськістю та урядовцями значення фахової і суспільної діяльності вчительства, недостатня підготовка учнів гімназій гальмували розвиток педагогічної освіти в Східному Поділлі.

Ключові слова


Східне Поділля; вчитель; чоловіча гімназія; педагогічна освіта; допрофесійна підготовка; філософська пропедевтика

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavnyy arkhiv Vinnytskoyi oblasti (DAViO). – F. R-14 – Op. 1. – Spr. 75 ark.

DAVіO. – F. R-14 – Op. 1. – Spr. 2. – 143 ark.

DAVіO. – F. R-14 – Op. 1. – Spr. 3. – 117 ark.

DAVіO. – F. R-14 – Op. 1. – Spr. 4. – 15 ark.

DAVіO. – F. R-14 – Op. 1. – Spr. 43. – 8 ark.

DAVіO. – F. R-14 – Op. 1. – Spr. 65. – 10 ark.

DAVіO. – F. R-14 – Op. 1. – Spr. 113. – 172 ark.

DAVіO. – F. R-17 – Op. 1. – Spr. 50. – 25 ark.

DAVіO. – F. R-17 – Op. 1. – Spr. 65. – 13 ark.

DAVіO. – F. R-17 – Op. 1. – Spr. 188. – 95 ark.

DAVіO. – F. R-17 – Op. 1. – Spr. 389. – 77 ark.

DAVіO. – F. R-74 – Op. 1. – Spr. 24. – 8 ark.

DAVіO. – F. R-74 – Op. 1. – Spr. 75. – 198 ark.

DAVіO. – F. R-74 – Op. 1. – Spr. 85. – 4 ark.

DAVіO. – F. R-74 – Op. 1. – Spr. 101. – 211 ark.

DAVіO. – F. R-74 – Op. 1. – Spr. 121. – 155 ark.

DAVіO. – F. R-182 – Op. 1. – Spr. 5. – 74 ark.

DAVіO. – F. R-182 – Op. 1. – Spr. 11. – 20 ark.

DAVіO. – F. R-182 – Op. 1. – Spr. 13 – 51 ark.

DAVіO. – F. R-182 – Op. 1. – Spr. 17. – 111 ark.

DAVіO. – F. R-182 – Op. 1. – Spr. 82. – 53 ark.

DAVіO. – F. R-182 – Op. 1. – Spr. 86. – 86 ark.

DAVіO. – F. R-190 – Op. 1. – Spr. 3. – 75 ark.

DAVіO. – F. R-262 – Op. 1. – Spr.18. – 46 ark.

DAVіO. – F. R-286 – Op. 1. – Spr. 77. – 673 ark.

DAVіO. – F. R-286 – Op. 1. – Spr. 79. – 586 ark.

DAVіO. – F. R-286 – Op. 1. – Spr. 113. – 155 ark.

DAVіO. – F. R-443 – Op. 1. – Spr. 1. – 188 ark.

Derzhavnyy arkhiv Khmelnytskoyi oblasti (DAKhmO). – F. R-319. – Op. 1. – Spr. 690. – 51 ark.

DAKhmO. – F. R-319. – Op. 1. – Spr. 805. – 54 ark.

DAKhmO. – F. R-319. – Op. 1. – Spr. 839. – 42 ark.

DAKhmO. – F. R-319. – Op. 1. – Spr. 875. – 109 ark.

K voprosu o prepodavanii filosofskoy propedevtiki [On the question of teaching philosophical propaedeutics] // Russkaya shkola. – № 7–8. – P. 226–236.

Lysyj A. K. Z istoriyi vinnytskykh navchalnykh zakladiv (1901–1916 rr.) [History of Vinnytsia educational institutions (1901–1916 )] / A. Lysyj // Osvita, nauka i kultura na Podilli: zb. nauk. prats / [redkol.: P. T. Tronko (holova), O. M. Zavalnyuk (vidp. red.) ta in.]. – Kamyanets-Podilskyj: Oiyum, 2010. – T. 16: Materialy kruhloho stolu «Osvita, kultura i prosvitnytskyj rukh na Podilli», 22 zhovtnya 2010 roku. – P. 64–70.

Lysyy A. Navchalni zaklady v Murakh na pochatku 20 st. [Educational institutions in Mury in the early 20th century] / A. Lysyy // Vinnytski Mury. Pohlyad kriz viky: mater. mizhnar. nauk. konf.: «Yezuyitskyj kompleks u Vinnytsi kriz pryzmu stolit» 9–10 veresnya 2010 r. / vidp. red. K. Vysotska; Vinnyts. obl. krayeznavchyj muzej. – Vinnytsia: Rozvytok, 2011. – P. 257–268.

Malinovskij N. P. Ocherk po istorii reformy srednej shkoly (1804–1910 g.) [Outlines of the history of secondary school reform (1804–1910)] / N. P. Malinovskij // Russkaja shkola. – 1910. – T. 3. – Kn. 9–12. – P. 39–66.

Muzhskaya gimnaziya v g. Bratslaveb [Mens Gymnasium in Bratslav] // Tsirkulyar po Kievskomu uchebnomu okrugu. – 1914. – № 4. – P. 296.

Obzor Podolskoy gubernii za 1912 god [Survey of Podillya province for 1912]. – [Kamenets-Podolsk: Gub. tip.]. – [1913]. – [2], VI, 176, [227] p.

Ob ustroystve uchebnoy chasti v muzhskikh gimnaziyakh [On the arrangement of educational part in the men’s gymnasiums] // Tsirkuliar po Kievskomu uchebnomu okrugu. – 1905. – № 5-6. – P. 183–184.

Ob otkrytiji v g. Vinnitse, Podolskoy gubernii, mestnym gorodskim obshchestvom uchebnogo zavedeniya I razryada s naimenovaniem Vinnitskaya gorodskaya gimnaziya [On the opening of the educational institution of the first category named Vinnytsia City Gymnasium by the local city community in Vinnytsia, Podillja province] // Tsirkulyar po Kievskomu uchebnomu okrugu. – 1907.– № 7–8. – P. 356–357.

Ob otkrytii v g. Zhmerinke, Podol'skoy gubernii, na sredstva stat. sov. I. A. Grigorovicha muzhskoy gimnazii [On the opening of the men’s gymnasium with the funds of CS I A. Grigorovich in Zhmerynka, Podillya province] // Tsirkulyar po Kievskomu uchebnomu okrugu. – 1906. – № 11. – P. 698.

Ob zakrytii soderzhimoy v g. Zhmerinke na sredstva g. Grigorovicha muzhskoy gimnazii i otkrytii v tom zhe gorode na sredstva mestnogo gorodskogo upravleniya muzhskoy gimnaziji [On the closure of the men’s gymnasium in Zhmerynka with the support of Mr. Grigorovich's money and the opening of the men's gymnasium with funds from the local city government in the same city] // Tsirkulyar po Kievskomu uchebnomu okrugu. – 1907. – № 9. – P. 444–445.

Omikron. Vinnytski Mury – yak dzherelo osvity v kraji [Omicron. Vinnytsia Mury as a source of education in the province] / uporyad. vstup. st. prym. V. Kolesnyk; Vinnyts. obl. krayeznavchyy muzey. – Vinnytsya: Rozvytok, 2010. – 154 p.

Pamyatnaja knizhka Kievskago uchebnogo okruga na 1914/15 uchebnyj god [The memorable book of the Kiev Academic District for the 1914–15 academic years]. – SPb.: Tip. I. N. Kushnerev i Ko. – 1914. – XIV, 444, 234, LVIII p.

Pamyatnaya knizhka Podol'skoy gubernii na 1911 god [Memorial book of the Podillya province for 1911] / Izd. Podol'skogo gubern. stat. komiteta; sost. V. V. Filimonov. – Kamenets-Podolsk: Tip. Podol. gub. pravl. 1911. – [2], XVI, 296, [1], 218, 66 p.

Razyasneniya kasatelno prepodavaniya v gimnaziyakh zakonovedeniya i filosofskoy propedevtiki [Explanation concerning teaching in gymnasiums of jurisprudence and philosophical propaedeutics] // Tsirkulyar po Kievskomu uchebnomu okrugu. – 1905. – № 10. – P. 500–518.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державний архів Вінницької області (ДАВіО). – Ф. Р-14. – Оп. 1. – Спр. 1. – 75 арк.

2. ДАВіО. – Ф. Р-14. – Оп. 1. – Спр. 2. – 143 арк.

3. ДАВіО. – Ф. Р-14. – Оп. 1. – Спр. 3. – 117 арк.

4. ДАВіО. – Ф. Р-14. – Оп. 1. – Спр. 4. – 15 арк.

5. ДAВіО. – Ф. Р-14. – Оп. 1. – Спр. 43 – 8 арк.

6. ДAВіО. – Ф. Р-14. – Оп. 1. – Спр. 65. – 10 арк.

7. ДАВіО. – Ф. Р-14. – Оп. 1. – Спр. 113. – 172 арк

8. ДAВіО. – Ф. Р-17. – Оп. 1. – Спр. 50. – 25 арк.

9. ДAВіО. – Ф. Р-17. – Оп. 1. – Спр. 65. – 13 арк.

10. ДAВіО. – Ф. Р-17. – Оп. 1. – Спр. 188. – 95 арк.

11. ДАВіО. – Ф. Р-17. – Оп. 1. – Спр. 389. – 77 арк

12. ДАВіО. – Ф. Р-74. – Оп. 1. – Спр. 24. – 8 арк.

13. ДАВіО. – Ф. Р-74. – Оп. 1. – Спр. 75. – 198 арк.

14. ДАВіО. – Ф. Р-74. – Оп. 1. – Спр. 85. – 4 арк.

15. ДАВіО. – Ф. Р-74. – Оп. 1. – Спр. 109. – 211 арк

16. ДАВіО. – Ф. Р-74. – Оп. 1. – Спр. 121. – 155 арк.

17. ДАВіО. – Ф. Р-182. – Оп. 1. – Спр. 5. – 74 арк.

18. ДАВіО. – Ф. Р-182. – Оп. 1. – Спр. 11. – 20 арк.

19. ДАВіО. – Ф. Р-182. – Оп. 1. – Спр. 13. – 51арк.

20. ДАВіО. – Ф. Р-182. – Оп. 1. – Спр. 17. – 111 арк.

21. ДАВіО. – Ф. Р-182. – Оп. 1. – Спр. 82. – 53 арк.

22. ДАВіО. – Ф. Р-182. – Оп. 1. – Спр. 86. – 86 арк.

23. ДАВіО. – Ф. Р-190. – Оп. 1. – Спр. 3. – 75 арк.

24. ДAВіО. – Ф. Р-262. – Оп. 1. – Спр. 18. – 157 арк.

25. ДАВіО. – Ф. Р-286. – Оп. 1. – Спр. 77. – 673 арк.

26. ДАВіО. – Ф. Р-286. – Оп. 1. – Спр. 79. –586 арк.

27. ДАВіО. – Ф. Р-286. – Оп. 1. – Спр. 113. – 155 арк.

28. ДАВіО. – Ф. Р-443. – Оп. 1. – Спр. 1. – 188 арк.

29. Державний архів Хмельницької області (далі ДАХмО). – Ф. Р-319. – Оп. 1. – Спр. 690. – 51 арк

30. ДAХмО. – Ф. Р-319. – Оп. 1. – Спр. 805. – 54 арк

31. ДAХмО. – Ф. Р-319. – Оп. 1. – Спр. 839. – 42 арк.

32. ДAХмО. – Ф. Р-319. – Оп. 1. – Спр. 875. – 109 арк.

33. К вопросу о преподавании философской пропедевтики // Русская школа. – № 7-8. – С. 226–236.

34. Лисий А. К. З історії вінницьких навчальних закладів (1901–1916 рр.) / А. Лисий // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. праць / редкол.: П. Т. Тронько (голова), О. М. Завальнюк (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2010. – Т. 16: Матеріали круглого столу «Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі», 22 жовтня 2010 Р-С. 64–70.

35. Лисий А. Навчальні заклади в Мурах на початку 20 ст. / А. Лисий // Вінницькі Мури. Погляд крізь віки: матер. міжнар. наук. конф.: «Єзуїтcький комплекс у Вінниці крізь призму століть» 9-10 вересня 2010 р. / відп. ред. К. Висоцька; Вінниц. обл. краєзнавчий музей. – Вінниця: Розвиток, 2011. – С. 257–268.

36. Малиновский Н. П. Очерк по истории реформы средней школы (1804– 1910 г.) / Н. П. Малиновский // Русская школа. – 1910. – Т. 3. – Кн. 9–12. – С. 39–66.

37. Мужская гимназия в г. Брацлаве // Циркуляр по Киевскому учебному округу. – 1914. – № 4. – С. 296.

38. Обзор Подольской губернии за 1912 год. – [Каменец-Подольск: Губ. тип.]. – [1913]. – [2], VI, 176, [227] с.

39. Об устройстве учебной части в мужских гимназиях // Циркуляр по Киевскому учебному округу. – 1905. – № 5-6. – С. 183–184.

40. Об открытии в г. Виннице, Подольской губернии, местным городским обществом учебного заведения I разряда с наименованием Винницкая городская гимназия // Циркуляр по Киевскому учебному округу. – 1907. – № 7–8. – С. 356–357.

41. Об открытии в г. Жмеринке, Подольской губернии, на средства стат. сов. И. А. Григоровича мужской гимназии // Циркуляр по Киевскому учебному округу. – 1906. – № 11. – С. 698.

42. О закрытии содержимой в г. Жмеринке на средства г. Григоровича мужской гимназии и открытии в том же городе на средства местного городского управления мужской гимназии // Циркуляр по Киевскому учебному округу. – 1907. – № 9. – С. 444–445.

43. Омікрон. Вінницькі Мури – як джерело освіти в краї / упоряд. вступ. ст. прим. В. Колесник; Вінниц. обл. краєзнавчий музей. – 2-е вид. – Вінниця: Розвиток, 2010. – 154 с.

44. Памятная книжка Киевскаго учебного округа на 1914/15 учебный год. – СПб.: Тип. И. Н. Кушнерев и Ко. – 1914. – XIV, 444, 234, LVIII c.

45. Памятная книжка Подольской губернии на 1911 год / Изд. Подольского губерн. стат. комитета; сост. В. В. Филимонов. – Каменец-Подольск: Тип. Подол. губ. правл. 1911. – [2], XVI, 296, [1], 218, 66 с.

46. Разъяснения касательно преподавания в гимназиях законоведения и философской пропедевтики // Циркуляр по Киевскому учебному округу. – 1905. – № 10. – С. 500–518.

Copyright (c) 2017 Tetiana Zuziak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.