DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.12

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Margarita Shkabarina

Анотація


Запропоновано модель розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення фахових дисциплін. Визначено основні структурні компоненти авторської моделі: цільовий, методологічний, ціннісно-мотиваційний, змістовий, організаційно-процесуальний, результативний. Теоретично обґрунтовано зміст кожного блоку. Охарактеризовано методологічні підходи і принципи, що найбільш оптимально забезпечують розвиток педагогічної креативності. Запропоновано комплекс педагогічних умов для розвитку досліджуваної якості. Розкрито етапи розвитку педагогічної креативності, сформульовано їхні завдання, зміст, прогнозований результат. Представлено інноваційні технології навчання, засоби, що сприятимуть досягненню мети моделі. Розкрито ціннісно-мотиваційні орієнтири студента з високим рівнем педагогічної креативності. З’ясовано, що вказана модель сприяє розвитку показників когнітивного, особистісного, мотиваційно-емоційного і діяльнісного критеріїв педагогічної креативності майбутнього педагога школи першого ступеня.

Ключові слова


модель; компоненти моделі; педагогічна креативність; майбутній педагог

Повний текст:

PDF

Посилання


Bila knyha natsionalnoyi osvity Ukrainy [White Book of National Education of Ukraine]; za red. V. H. Kremenya. Kyiv, 2009. 185 p.

Honcharenko S. U. Pedahohichni doslidzhennya: metodolohichni porady molodym naukovtsyam [The pedagogical research: methodological advice to young scientists]. Kyiv; Vinnytsya: DOV «Vinnytsya», 2008. 278 p.

Dychkivska I. M. Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohiyi: navchal'nyy posibnyk [Innovative educational technology: study letter]. Kyiv, Akade Akademvydav, 2004. 352 p.

Dunayeva O. M. Osobystisno oriyentovanyy pidkhid yak pedahohichna umova formuvannya pedahohichnoyi kreatyvnosti maybutnikh uchyteliv u protsesi profesiynoyi pidhotovky [Learner-centered approach as a pedagogical condition of formation pedagogical creativity of future teachers during training] // Materialy II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Suchasni naukovi doslidzhennya – 2006». Vol. 6. Dnipropetrovsk: Nauka i osvita, 2006. PP. 48–51.

Kremen V. Pedahohichna synerhetyka: ponyatiyno-katehorial'nyy syntez [Educational Synergetics: conceptual and categorical synthesis]. Teoriya i praktyka upravlinnya sotsial'nymy systemamy. 2013. Vol. 3. PP. 3–19.

Nahach M. V. Pidhotovka maybutnikh uchyteliv u shkolakh profesiynoho rozvytku v SShA: avtoref. dys.kand. ped. nauk [Training future teachers in schools for professional development in the USA]. Kyiv, 2008. 21 p.

Vynoslavska O.V., Breusenko-Kuznyetsov O. A., Zlyvkov V. L., Apisheva A. Sh., Vasylyeva O. S. Psykholohiya [Psychology]. K.: Firma «INKOS», 2005. 350 p.

Tkachenko L. I. Synerhetyka u pedahohitsi: prakseolohiya tvorchosti [Synergetics in pedagogy, praxeology of creativity]. Aviable at: http://eprints.kname.edu.ua/39141/1/130-136.pdf.

Fitsula M. M. Pedahohika vyshchoyi shkoly: navch. posibnyk [Pedagogy of higher education: training manual]. Kyiv: Akademvydav, 2010. 454 p.

Khymynets V. Kompetentnisnyy pidkhid do profesiynoho rozvytku vchytelya [Competence approach to the professional development of teachers]. Aviable at: http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49.

Shevchuk S. S. Innovatsiyni pidkhody do navchannya profesiyi: metod. posibnyk [Innovative approaches to teaching profession: methodological guide]. Donetsk: IPO IPP UMO APN Ukrainy, 2009. 117 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Margarita Shkabarina

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.