DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.2.20

АНГЛОМОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ihor Kodliuk

Анотація


Виокремлено та проаналізовано основні напрями наукових досліджень з проблеми формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму, а саме: формування іншомовної комунікативної компетентності фахівців різних галузей у процесі професійної підготовки; формування комунікативної компетентності в іншомовному спілкуванні майбутніх фахівців з туризму; педагогічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму; формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців різних галузей. Відповідно до виокремлених напрямів з’ясовано найвагоміші результати проаналізованих досліджень: вченими розкрито сутність поняття «іншомовна комунікативна компетентність», його структуру та особливості формування у фахівців різних галузей; обґрунтовано технологію формування готовності до іншомовного спілкування майбутніх фахівців сфери туризму, визначено педагогічні умови формування іншомовної комунікативної культури майбутніх фахівців туристської освіти, розроблено методику навчання майбутніх менеджерів туризму створення англомовних туристичних проектів; розкрито організаційні засади туристської освіти в Україні; з’ясовано сутність поняття «компетентність у діалогічному мовленні», розроблено методику формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців різних галузей. Як перспективний напрям досліджень розглядається вивчення зарубіжного досвіду з туристської освіти.

Ключові слова


іншомовна комунікативна компетентність; структура компетентності; іншомовне спілкування; діалогічне мовлення; фахівці з туризму; англомовна компетентність у діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму

Повний текст:

PDF

Посилання


Halytska M. M. Formuvannia u studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv sfery turyzmu hotovnosti do inshomovnoho spilkuvannia [Forming of readiness to foreign language communication among students of higher educational establishments of tourist sphere]: dys… kand. ped. nauk: 13.00.04 / M. M. Halytska. – K., 2006. – 369 s.

Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment] / [nauk. red. ukr. vyd. d. ped. nauk, prof. S. Yu. Nikolaieva]. – K.: Lenvit, 2003. – 273 s.

Kozak S. V. Formuvannia inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentsii maibutnikh fakhivtsiv morskoho flotu [Formation of foreign language communicative competence of future specialists Navy]: dys… kand. ped. nauk: 13.00.04 / S. V. Kozak. – O., 2001. – 224 s.

Korobeinikova T. I. Formuvannia anhlomovnoi kompetentnosti v dialohichnomu movlenni maibutnikh uchyteliv z vykorystanniam informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Formation of English language competence in dialogical speech of future teachers using ICT]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02 / T. I. Korobeinikova. – K., 2013. – 230 s.

Kostenko N. I. Osoblyvosti formuvannia inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti u studentiv VNZ nefilolohichnykh spetsialnostei [Formation of foreign language communicative competence in university students of non-philological specialties] / N. I. Kostenko // Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina». – 2012. – № 5. – S. 86–89.

Kukhta I. V. Formuvannia inshomovnoi komunikatyvnoi kultury maibutnikh fakhivtsiv turystychnoi sfery [Formation of foreign language communicative culture of future specialists in tourism industry]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04 – teoriia ta metodyka profesiinoi osvity / I. V. Kukhta. – Ternopil, 2011. – 22 s.

Maksymenko L. O. Navchannia profesiino spriamovanoho anhlomovnoho dialohu maibutnikh menedzheriv nevyrobnychoi sfery [Teaching future managers of non-production sectors of English professionally oriented dialogue]: dys… kand. ped. nauk: 13.00.02 / L. O. Maksymenko. – K., 2012. – 285 s.

Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka: pidruchnyk dlia stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv [Methods of Teaching Foreign Languages and Cultures: Theory and Practice: a Course Book for Students of Classical Pedagogical And Linguistic Universities] / O. B. Bihych, N. F. Borysko, H. E. Boretska ta in. / za zahaln. red. S. Yu. Nikolaievoi. – K.: Lenvit, 2013. – 590 s.

Metolkina O. M. Formuvannia anhlomovnoi profesiino oriientovanoi kompetentsii u dialohichnomu movlenni maibutnikh mytnykiv [Formation of professionally oriented English language competence in dialogical speech of future customs specialists]: dys… kand. ped. nauk: 13.00.02 / O. M. Metolkina. – K., 2012. – 241 s.

Pavlenko O. O. Formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii fakhivtsiv mytnoi sluzhby v systemi neperervnoi profesiinoi osvity [Formation of communicative competence of the customs service specialists in the system of continuous professional education]: avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk: 13.00.04 – teoriia ta metodyka profesiinoi osvity / O. O. Pavlenko. – K., 2005. – 40 s.

Slipchenko L. B. Metodyka formuvannia profesiino oriientovanoi kompetentnosti v anhlomovnomu dialohichnomu movlenni maibutnikh fakhivtsiv z mizhnarodnoi ekonomiky [Methods of forming of professional competence in English-oriented dialogical speech in future specialists in international economics]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02 / L. B. Slipchenko. – Kyiv, 2014. – 356 s.

Solovei L. S. Stanovlennia vitchyznianoi systemy pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sfery turyzmu (druha polovyna XX st.) [Formation of national system of training of future specialists in tourism (second half of the XXth century)]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.01 / L. S. Solovei. – Kyiv, 2011. – 258 s.

Tarnopolskyi O. B. Metodyka navchannia anhliiskoi movy na II kursi tekhnichnoho vuzu [Methods of teaching English of the second year technical college students] / O. B. Tarnopolskyi. – K.: Vyshcha shkola, 1993. – 167 s.

Tarnopolskyi O. B. Metodyka navchannia anhliiskoi movy na I kurs tekhnichnoho vuzu [Methods of teaching English of the first year technical college students] / O. B. Tarnopolskyi. – K.: Vyshcha shkola, 1989. – 160 s.

Fedorchenko V. K. Pedahohika turyzmu [Pedagogy of tourism] / V. K. Fedorchenko, N. A. Fomenko, M. I. Skrypnyk, H. S. Tsekhmistrova. – K.: Vydavnychyi dim «Slovo», 2004. – 296 s.

Fedorchenko V. K. Teoretychni ta metodychni zasady pidhotovky bakalavriv dlia sfery turyzmu: monohrafiia [Theoretical and methodological foundations for bachelors in Tourism training] / V. K. Fedorchenko; za red. N. H. Nychkalo. – K.: Vydavnychyi Dim «Slovo», 2004. – 472 s.

Chernysh V. V. Navchannia inshomovnoho dialohichnoho movlennia v aspekti kompetentnisnoho pidkhodu [Formation of foreign language dialogical speech in terms of competence approach] / V. V. Chernysh // Inozemni movy. – 2012. – № 4. – S. 11–27.

Chernii H. V. Formuvannia komunikatyvnykh umin maibutnikh bakalavriv turystychnoi sfery v protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of communicative skills of future Bachelors in Tourism in professional training]: dys… kand. ped. nauk: 13.00.04 / H. V. Chernii. – Khmelnytskyi, 2015. – 280 s.

Chufarlicheva A. Yu. Metodyka navchannia maibutnikh menedzheriv turyzmu stvorennia anhlomovnykh turystychnykh proektiv [Methodology of teaching English tour projects to future managers of tourism]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02 / A. Yu. Chufarlicheva. – K., 2010. – 329 s.

Shchuka H. P. Ohliad dysertatsiinykh doslidzhen vitchyznianykh naukovtsiv z problem profesiinoi turystskoi osvity [Analysis of tourism education investigations of domestic scientists] / H. P. Shchuka. [Elektronnyi resurs]. – Link: http://conf.vntu.edu.ua/znanosv/2012/txt/shchuka.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Галицька М. М. Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування: дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / М. М. Галицька. – К., 2006. – 369 с.

2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

3. Козак С. В. Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців морського флоту: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / С. В. Козак. – Одеса, 2001. – 224 с.

4. Коробейнікова Т. І. Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх учителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. І. Коробейнікова. – К., 2013. – 230 с.

5. Костенко Н. І. Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей / Н. І. Костенко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2012. – № 5. – С. 86–89.

6. Кухта І. В. Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх фахівців туристичної сфери: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / І. В. Кухта. – Тернопіль, 2011. – 22 с.

7. Максименко Л. О. Навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. О. Максименко. – К., 2012. – 285 с.

8. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університеті; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

9. Метьолкіна О. М. Формування англомовної професійно орієнтованої компетенції у діалогічному мовленні майбутніх митників: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. М. Метьолкіна. – К., 2012. – 241 с.

10. Павленко О. О. Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. О. Павленко. – К., 2005. – 40 с.

11. Сліпченко Л. Б. Методика формування професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні майбутніх фахівців з міжнародної економіки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. Б. Сліпченко. – К., 2014. – 356 с.

12. Соловей Л. С. Становлення вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (друга половина ХХ ст.): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. С. Соловей. – К., 2011. – 258 с.

13. Тарнопольський О. Б. Методика навчання англійської мови на ІІ курсі технічного вузу / О. Б. Тарнопольський. – К.: Вища школа, 1993. – 167 с.

14. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку на І курсе технического вуза / О. Б. Тарнопольский. – К.: Вища школа, 1989. – 160 с.

15. Федорченко В. К. Педагогіка туризму / В. К. Федорченко, Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, Г. С. Цехмістрова. – К.: Вид. дім «Слово», 2004. – 296 с.

16. Федорченко В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки бакалаврів для сфери туризму: монографія; за ред. Н. Г. Ничкало / В. К. Федорченко. – К.: Вид. дім «Слово», 2004. – 472 с.

17. Черниш В. В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу / В. В. Черниш // Іноземні мови. – 2012. – № 4. – С. 11–27.

18. Черній Г. В. Формування комунікативних умінь майбутніх бакалаврів туристичної сфери в процесі фахової підготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Г. В. Черній. – Хмельницький, 2015. – 280 с.

19. Чуфарлічева А. Ю. Методика навчання майбутніх менеджерів туризму створення англомовних туристичних проектів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. Ю. Чуфарлічева. – К., 2010. – 329 с.

20. Щука Г. П. Огляд дисертаційних досліджень вітчизняних науковців з проблем професійної туристської освіти / Г. П. Щука. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/znanosv/2012/txt/shchuka.pdf.

Copyright (c) 2017 Ihor Kodliuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.