ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В ЗАРУБІЖНІЙ І ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Lina Krivshenko

Анотація


Розглянуто окремі зарубіжні й вітчизняні науково-теоретичні ідеї щодо сутності та особливостей навчального діалогу як засобу модернізації освітніх процесів у підготовці вчителя до діалогової взаємодії з учнями на уроці. Зосереджено увагу на евристичному (сократівському) діалозі як першоджерелі і компоненті інноваційної освіти, а також пізнавально-творчої, евристичної діяльності суб’єктів навчання. Діалог розглянемо як надважливий спосіб постійного професійного вдосконалення і самовдосконалення діючого та майбутнього педагога. Визначено умови, за яких діалог стає гуманістичним, рівноправним, продуктивним. Виокремлено запитальну діяльність школяра як невід’ємну складову евристичного навчального діалогу. Важливий акцент зроблено на тому, що розвиток особистості передбачає становлення умінь вступати в діалог, насамперд, шляхом запитування. Представлено окремі методичні поради фахівців щодо особливостей організації і проведення евристичного навчального діалогу в початковій школі.

Ключові слова


діалог; сократівський діалог; евристичний навчальний діалог; запитальна діяльність; евристична діяльність; самовдосконалення

Повний текст:

PDF

Посилання


Haidenko V. Filosofiia osvity v Brazylii: krytychna pedahohika Paulo Freye, Filosofiya osvity. [Philosophy of Education in Brazil: Critical Pedagogy by Paulo Freire, Philosophy of Education]. – №2(4). – 2006, 91–98

Hanaba S. O. Dialoh v filosofsko-osvitnii kontsepcii P. Freire / C. O. Hanaba, Hileia. Istorychni nauky. Filosofski nauky. politychni nauky. [Dialogue in Philosophical and Educational Concepts P. Freire, S. O. Ganaba, Gilea. Historical sciences. Philosophical sciences. Separate Sciences]: zb. nauk. prats. K.: Vyd-vo NPU im. Drahomanova, 2010. Vyp.36, 280–285

Dyka N. M. Urok-dialoh u systemi interaktyvnoho navchannia [A lesson-dialogue in the system of interactive learning ] Vypusk № 16. Materialy XIII Mizhnarodnoii naukovo-praktychnoii konferencii « Ukraina v yevrointehratsiinykh protsesakh» (23–24 lutoho 2008). K., 2008, 44–51

Dychkivska I. M. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies] navch. posibnyk. I. M. Dychkivska. K.: Akademvydav, 2004. 352 p.

Kondratiuk O. M. Dydaktychni umovy orhanizatsii navchalnoho dialohu uchniv 6–8-richnoho viku [Didactic conditions for organizing the educational dialogue of pupils of 6-8 years of age] avtoref. dys. kad. ped. nauk 13.00.09. O. M. Kondratiuk. – Kh., 2009, 20 p.

Krivshenko L. M. Zapytannia molodshoho shkoliara yak epitsentr uspishnoi dialohovoi vzaiemodii [Question of a junior student as an epicenter of successful dialogue interaction. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii № 7 (41), 2014 Sumy: Vyd-vo SumDPU im. A. S. Makarenka. 2014, 261–270.

Lazariev M. O. Pedahohichna tvorchist, navch. posibnyk [Pedagogical work: a manual for students, masters, post-graduate students of the pedagogical university]: 2-e vydannia, dopovnene i pereroblene. Sumy, FOP Tsoma S. P. 2016. – 294p.

Lazarieva K. S. Formuvannia u molodshykh shkoliariv umin stavyty zapytannia u protsesi ovolodinnia opysovymy znanniamy [Formation in the younger students of ability to ask questions in the process of mastering descriptive knowledge], avtoref. dys….kand. ped. nauk: 13.00.09. K.S. Lazarieva. – Kh., 2013. – 20 p.

Mashkina L. A. Teoretychni zasady pedahohichnoi tekhnolohii «Shkola dialohu kultur» [Theoretical foundations of pedagogical technology «School of Dialogue of Cultures»] Pedahohichnyi dyskurs. 2012. Vyp.13, 237–240

Pavlova L. D. Metodolohichni pidkhody do problem interaktyvnoi pedahohichnoi vzaiemodii [Methodological approaches to the problem of interactive pedagogical interaction] L. D. Pavlova. Upravlinnia shkoloiu. 2006. № 13, 2–15.

Pometun O. I., Komar O. A. Pidhotovka vchyteliv pochatkovykh klasiv: interaktyvni tekhnolohii u VNZ [Preparation of primary school teachers: interactive technologies in higher educational institutions]. Uman. RVTS «Sofiia», 18–21

Protsenko I. I. Evrystychnyi dialog u formuvanni profesiino-tvorchykh umin maibutnioho vchytelia humanitarnykh dystsyplin [Heuristic dialogue in shaping the professional and creative skills of the future teacher of humanities], dys….kand. ped. nauk 13.00.09. I. I. Protsenko, Sumy, 2012. – 220 p.

Rozumna T. S. Dialoh yak forma interaktyvnoii vzaiemodii [Dialogue as a form of interactive interaction] T. S. Rozumna. Pedahohika i psykholohiia formuvannia tvorchoi osobystosti: problemy i poshuky [Pedagogy and psychology of formation of a creative person: problems and searches] zb. nauk. prats. Zaporizhzhia. 2010. Vyp. 60, 280–285.

Savchenko O. Y. Dydaktyka pochatkovoi osvity [Didactics of elementary education], pidruchnyk O.Y. Savchenko. K., Hramota, 2012. 504 p.

Tryniak V. M. Evrystychnyi potentsial dialohichnoi pedahohiky: vidpovid na vyklyky informatsiinoho suspilstva [Heuristic Potential of Dialogical Pedagogy: The Answer to the Challenges of the Information Society] M. V. Tryniak. Multyversum, Filosofskyi almanakh.K., 2098. Vyp. 70, P. 210–220

Freire P. Pedahohika pryhnoblenykh [Pedagogy of the oppressed] per. z angl. O. Demianchuka. Freire P. K., Yunivers, 2003, 166 p.

Freire P. Pedahohika svobody: etyka, demokratiia i hromadianska muzhnist [Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy and Civic Courage] per. z angl. O. Demianchuka. K., Vydav. dim «KM Akademiia», 2004. 124 p.

Burbules N. Postmodernistski sumnivy ta filosofiya osvity [Postmodern Doubt and Philosophy of Education]. Philosophy of Education 1995. Philosophy of Educational Society. Alven Neiman: Urbana 111. 1996.

Garlikov R. The Socratic method: Teaching by asking instead of by telling [Електронний ресурс]. R. Garlikov. Retrieved, August, 2006. Available at, http://www.garlikov.com/Soc_Meth.html.

Seiple G. The Socratic method of inquiry. Dialogue. G. Seiple, Albany: SUNY Press. 1985. Р. 16–22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гайденко В. Філософія освіти в Бразилії: критична педагогіка Пауло Фрейре // Філософія освіти. – – 2006. – № 2 (4). – С. 91–98.

Ганаба С. О. Діалог в філософсько-освітній концепції П. Фрейре / С. О. Ганаба // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 36. – С. 280–285.

Дика Н. М. Урок-діалог у системі інтерактивного навчання / Н. М. Дика // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційних процесах» (23–24 лютого 2008). – К., 2008. – Вип. № 16. – С. 44–51.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібик / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

Кондратюк О. М. Дидактичні умови організації навчального діалогу учнів 6–8-річного віку: автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.09 / О. М. Кондратюк. – Х., 2009. – 20 с.

Крівшенко Л. М. Запитання молодшого школяра як епіцентр успішної діалогової взаємодії / Л. М. Крівшенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 2014. – № 7 (41). – С. 261–270.

Лазарєв М. О. Педагогічна творчість: навч. посібник. – 2-е вид. доп. і перероб. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2016. – 294 с.

Лазарєва К. С. Формування у молодших школярів умінь ставити запитання у процесі оволодіння описовими знаннями: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / К. С. Лазарєва – Х., 2013. – 20 c.

Машкіна Л. А. Теоретичні засади педагогічної технології «Школа діалогу культур» / Л. О. Машкіна // Педагогічний дискурс. – 2012. – Вип. 13. – С. 237–240.

Павлова Л. Д. Методологічні підходи до проблеми інтерактивної педагогічної взаємодії / Л. Д. Павлова // Управління школою. – 2006. – № 13. – С. 2–15.

Підготовка вчителів початкових класів: інтерактивні технології у ВНЗ / О. І. Пометун, О. А. Комар та ін. – Умань: РВЦ «Софія», 2009.

Проценко І. І.: Евристичний діалог у формуванні професійно-творчих умінь майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін: дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 / І. І. Проценко – Суми, 2012. – 220 с.

Розумна Т. С. Діалог як форма інтерактивної взаємодії / Т. С. Розумна // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. праць – Запоріжжя, 2010. – Вип. 60. – С. 280–285.

Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти: підручник / О. Я. Савченко. – К.: Грамота, 2012. – 504 с.

Триняк М. В. Евристичний потенціал діалогічної педагогіки: відповідь на виклики інформаційного суспільства / М. В. Триняк // Мультиверсум: Філософський альманах – К., 2008. – Вип. 70. – С. 210–220.

Фрейре П. Педагогіка пригноблених; пер. з анг. О. Демянчука / П. Фрейре. – К.: Юніверс, 2003. – 166 с.

Фрейре П. Педагогіка свободи: етика, демократія і громадянська мужність; пер. з анг. О. Дем’янчука. – K.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 124 с.

Burbules N. Postmodern Doubt and Philosophy of Education // Philosophy of Education 1995. Philosophy of Educational Society. Alven Neiman: Urbana 111. 1996.

Garlikov R. The Socratic method: Teaching by asking instead of by telling [Електронний ресурс] / R. Garlikov. – Retrieved, August, 2006. – Режим доступу: http://www.garlikov.com/Soc_Meth.html.

Seiple G. The Socratic method of inquiry. Dialogue / G. Seiple // Albany: SUNY Press. – 1985. – Р. 16–22.

DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Lina Krivshenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.