DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.6

СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ОЗДОРОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Oksana Vyala, Sergiy Putrov

Анотація


Вказано, що соціально-економічні перетворення, які відбуваються в нашій країні та інтеграція України в єдиний європейський освітній простір орієнтують на якісно новий рівень професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у ВНЗ. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності розглянуто як процес набуття студентами кваліфікації, що забезпечить їм ефективну реалізацію власних здібностей, розкриття свого творчого потенціалу, оволодіння певним соціальним досвідом, підвищення професійної майстерності та удосконалення в професії, спрямованої на залучення учнів до занять фізичними вправами на уроках фізичної культури, при проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня, позакласної та позашкільної фізкультурно-оздоровчої роботи. Зазначено, що вища школа активно шукає відповіді на питання, які поставила сучасна дійсність, та на питання, пов’язані із збереженням і зміцненням здоров’я учасників освітнього процесу. Акцентовано увагу на тому, що вчителі фізичної культури покликані вирішувати складні завдання фізичного виховання молоді, прилучення дітей та юнацтва до занять фізичною культурою і спортом. Показано, що оздоровча діяльність є однією з необхідних умов розгортання процесу самореалізації майбутнього вчителя фізичної культури, здатного спрямувати свої зусилля на зміцнення та збереження здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова


формування готовності; майбутні вчителі фізичної культури; професійна самореалізація; оздоровча діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Arefieva, L. P. (2010). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do pozaklasnoi vykhovnoi roboty u starshii shkoli [Preparation of the future teachers of the physical culture for extracurricular education work in the high school]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev. [In Ukrainian].

Bermudes D. V. Pidhotovka maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kul’tury do realizatsiyi variatyvnykh moduliv u protsesi profesiynoyi diyal’nosti [Training future physical education teachers to realize variable modules in their professional activity]. Scientific Journal of Chernihiv National Pedagogical University. Pedagogical sciences. S. 137, 200 – 203s. [In Ukrainian].

Vatkovska M. H. Samorealizatsiya osobystosti v postindustrial’nomu suspil’stvi. [Self-realization of an individual in the post-industrial society] Visnyk Natsional’noyi akademiyi kerivnykh kadriv kul’tury i mystetstv.– S.3, 3–8. [In Ukrainian].

Denysenko N. H. Pidhotovka maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kul’tury do ozdorovchoyi roboty z molodshymy shkolyaramy [Preparation of future teachers of physical culture for improving work with junior school children] Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev. [In Ukrainian].

Ihnatenko, S. O. Pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizychnoho vykhovannia do formuvannia moralnykh yakostei molodshykh shkoliariv [Preparation of future teachers of physical education for the formation of moral qualities of junior pupils]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odessa. [In Ukrainian].

Koropetska O. Samorealizatsiya yak ekzystentsiyna potreba osobystosti. [Self-realization as an existential need of a person] Collection of scientific works: philosophy, sociology, psychology. 16(2), 156–163. [In Ukrainian].

Muljar V. I. Problema stanovlennya osobystosti v systemi «indyvid – suspil’stvo» (filosofs’ko-kul’turolohichnyy analiz): [monohrafiya], [Issue of identity in the «individual – society» (philosophical and cultural analysis): Monograph], Zhitomir. 320s. [In Ukrainian].

Nenko Yu. P. Sutnist’ponyattya «tvorchist’», «tvorcha samorealizatsiya» [The essence of understanding «creativity», «creating self-actualization»] Zbirnyk naukovykh prats’ Umans’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu.– S. 2, 245–251. [In Ukrainian].

Savchuk O. P. Pedahohichna pidtrymka osobystisnoyi samorealizatsiyi maybutnikh uchyteliv [Pedagogical support for personal self-realization of future teachers] Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. S. 12(22), 154–158. [In Ukrainian].

Stasenko O. A. Orhanizatsiya fizkul’turno-ozdorovchoyi roboty u zahal’noosvitnikh navchal’nykh zakladakh: shlyakhy ta perspektyvy. [Organization of sports and health recreation work at institutions of general education: means and prospects] «Young Scientist» S. 9.1 (36.1), 151–156. [In Ukrainian].

Shapovalova I. V. Pidhotovka maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kul’tury do samovdoskonalennya ta formuvannya osnov zdorovoho sposobu zhyttya: teoretychnyy aspekt. [Preparation of the Future Physical Education Teachers for Self-Improvement and Formation of the Foundations of a Healthy Lifestyle: Theoretical Aspect.] Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahal’noosvitniy shkolakh. S. 36, 427–437.

[In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арефьєва Л. П. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної виховної роботи у старшій школі: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. П. Арефьєва. – К., 2010. – 22 с.

Бермудес Д. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності / Д. В. Бермудес // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 137. – С. 200–203.

Ватковська М. Г. Самореалізація особистості в постіндустріальному суспільстві / М. Г. Ватковська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2014. – № 3. – С. 3–8.

Денисенко Н. Г. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчої роботи з молодшими школярами: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. Г. Денисенко. – К., 2011. – 22 с.

Ігнатенко С. О. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формування моральних якостей молодших школярів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / С. О. Ігнатенко. – Одеса, 2007. – 21 с.

Коропецька О. Самореалізація як екзистенційна потреба особистості / О. Коропецька // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – 2011. – Вип. 16 (2). – С. 156–163.

Муляр В. І. Проблема становлення особистості в системі «індивід – суспільство» (філософсько-культурологічний аналіз): монографія / В. І. Муляр. – Житомир, 2005. – 320 с.

Ненько Ю. П. Сутність поняття «творчість», «творча самореалізація» / Ю. П. Ненько // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2009. – Ч. 2. – С. 245–251.

Савчук О. П. Педагогічна підтримка особистісної самореалізації майбутніх учителів / О. П. Савчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2010. – Вип. 12 (22). – С. 154–158.

Стасенко О. А. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітніх навчальних закладах: шляхи та перспективи / О. А. Стасенко // Молодой ученый. – 2016. – № 9.1 (36.1). – С. 51–156.

Шаповалова І. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до самовдосконалення та формування основ здорового способу життя: теоретичний аспект / І. В. Шаповалова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014. – Вип. 36. – С. 427–437.

Copyright (c) 2017 Oksana Vyala, Sergiy Putrov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.