DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.9

РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ

Oleh Bazylchuk

Анотація


Проаналізовано використання викладачами українських вузів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в організації навчально-виховного процесу професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. Відзначено на тому, що актуальною проблемою сьогодення є розробка і впровадження у навчально-вихований процес вищої освіти ІКТ, які здатні модернізувати традиційні форми навчання з метою підвищення якості навчального процесу у вузі. Визначено рівень використання викладачами вітчизняних вузів сучасних ІКТ, зокрема, підсистеми модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (Moоdle) та підсистеми «Електронний журнал оn-line» для обліку різних форм контролю навчальних досягнень студентів. Вказано, що використання цих підсистем є ефективним засобом підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в умовах нинішнього розвитку України.

Ключові слова


сучасні інформаційно-комунікаційні технології; професійна підготовка; майбутні фахівці з фізичної терапії; ерготерапії

Повний текст:

PDF

Посилання


Hurevych R. S. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v profesiinii osviti maibutnikh fakhivtsiv [Information and communication technologies in the professional education of future specialists]: monohrafiia R. S. Hurevych, M. Iu. Kademiia, M. M. Kozia, – Lviv, Vyd-vo «SPOLOM», 2012. 502 s.

Kademiia M. Iu. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi [Information and communication technologies in the educational process] navch. posibnyk, M. Iu. Kademiia, I. Iu. Shakhina. Vinnytsia, TOV «Planer», 2011. 220 s.

Systema vnutrishnoho zabezpechennia yakosti osvitnoi diialnosti u Khmelnytskomu natsionalnomu universyteti [The system of internal quality assurance of educational activities at the Khmelnytsky National University] zb. normatyvnykh dokumentiv, uporiad. V. I. Behniak, H. V. Krasylnykova. Khmelnytskyi, KhNU, 2015. 445 s.

Sushchenko L. P. Osoblyvosti vprovadzhennia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u vyshchu fizkulturnu osvitu [Features of implementation of information and communication technologies in higher physical education] / L. P. Sushchenko. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia № 15. «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport)»: zb. nauk. prats., 2013. Vyp. 5 (30) 13. S. 370–374.

Petty Julia. Interactive, technology-enhanced self-regulated learning tools in healthcare education: A literature review Review. Article Nurse Education Today, Volume 33, Issue 1, January 2013. P. 53–59.

Pettersson A. F. Physiotherapist’ stories about professional development. Anna F. Pettersson, Klara Bolander Laksov and Mona Fjellström. Physiotherapy Theory and Practice. 2015. Vol. 31. Issue 6. July. S. 396–402.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців: монографія / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 502 с.

Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: навч. посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна. – Вінниця^ ТОВ «Планер», 2011. – 220 с

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у Хмельницькому національному університеті: зб. нормативних документів / упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – 445 с.

Сущенко Л. П. Особливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищу фізкультурну освіту / Л. П. Сущенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)»: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 5 (30) 13. – С. 370–374.

Petty Julia. Interactive, technology-enhanced self-regulated learning tools in healthcare education: A literature review Review. Article Nurse Education Today, Volume 33, Issue 1, January 2013. – P. 53–59.

Pettersson A. F. Physiotherapist’ stories about professional development / Anna F. Pettersson, Klara Bolander Laksov and Mona Fjellström // Physiotherapy Theory and Practice. – 2015. – Vol. 31. – Issue 6. – July. – P. 396–402.

Copyright (c) 2017 Oleh Bazylchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.