DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.12

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Lenina Zadorozhna-Knyagnitska

Анотація


Розкрито організаційно-методичні умови деонтологічної підготовки менеджерів освіти в умовах магістратури вищого навчального закладу. Їх розглянуто як сукупність обставин, що активізують взаємодію чинників освітнього середовища ВНЗ для вирішення проблеми деонтологічної підготовки магістрів за освітньою програмою «Менеджмент. Управління навчальним закладом». Відзначено, що реалізація цих умов забезпечує ефективне впровадження моделі деонтологічної підготовки магістрів та досягнення очікуваного результату − належного рівня сформованості в них деонтологічної компетентності. Викладено результати аналізу дефініції «організаційна умова». Розкрито та детально схарактеризовано такі організаційно-методичні умови: організаційне забезпечення компонентів структури деонтологічної підготовки та їх кореляція; створення деонтологічно-насиченого освітнього середовища; забезпечення міжпредметної інтеграції, що сприяє створенню цілісної системи деонтологічної підготовки менеджерів освіти. Зазначено, що деонтологічна підготовка магістрів базується на системній інтеграції, яка становить собою гносеологічну, соціально-економічну, праксеологічну основу об’єднання різних елементів у цілісну структуру, що забезпечує ефективність процесу професійної підготовки менеджерів освіти у ВНЗ.

Ключові слова


організаційно-методичні умови; менеджер освіти; другий рівень вищої освіти; деонтологічна підготовка; деонтологічна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Artemov V. Ju. Teoretychni ta metodychni osnovy formuvannia deontolohichnoi kompetentnosti fakhivtsiv iz orhanizatsii zakhystu informatsii z obmezhenym dostupom [Theoretical and methodological principles of formation of deontological competence of specialists in the organization of protection of information with restricted access]. dys.... d-ra ped. nauk: 13.00.04.V. Ju. Artemov, K., 2015. 489 s.

Vasylieva M. P. Teoretychni osnovy deontolohichnoi pidhotovky pedahoha [Theoretical basics of deontological prepation of teachers]. dys.... d-ra ped. nauk: 13.00.04. M. P. Vasylieva. Kh., 2004. 430 s.

Kalashnikova S. A. Teoretyko-metodolohichni zasady profesiinoi pidhotovky upravlintsiv-lideriv v umovakh suchasnykh suspilnykh transformatsi [Theoretical and methodological principles of professional training of leaders-managers in the conditions of social transformations]. avtoref. dys.... d-ra ped. nauk:, 13.00.06. S. A. Kalashnikova. K., 2011. 36 s.

Kniazhieva I. A. Teoretyko-metodolohichni zasady rozvytku metodychnoi kultury maibutnikh vykladachiv pedahohichnykh dystsyplin v umovakh mahistratury [Theoretical and methodological principles of the development of the methodical culture of future teachers of pedagogical disciplines in the conditions of the magistracy]., dys.... d-ra ped. nauk, 13.00.04;13.00.08. I. A. Kniazhieva, Odessa, 2014. 534 s.

Kurlind Z. N. Psykholoho-pedahohichni umovy formuvannia profesiino-pedahohichnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv [Psychological and pedagogical conditions for the formation of vocational and pedagogical competence of future teachers]. Nauka i osvita, 2008, Vol. 8–9, pp. 171–176.

Kushnir V. A. Systemnyi analiz pedahohichnoho protsesu: metodolohichnyi aspekt [System analysis of the pedagogical process: the methodological aspect]. Kirovograd, Vyd. centr KDPU, 2001.

Lytvyn A. V. Metodolohichni zasady poniattia «pedahohichni umovy»: na dopomohu zdobuvacham naukovoho stupenia [Methodological foundations of the concept of «pedagogical conditions» to help applicants of scientific degree]. Lviv. SPOLOM, 2014.

Luniachek V. E. Teoretyko-metodolohichni zasady profesiinoii pidhotovky kerivnykh kadriv v umovakh mahistratury do upravlinnia jakistiu osvity [Theoretical and methodological principles of professional training of leading personnel in the conditions of a magistracy to quality education management]. Doctoral thesis, Kharkiv State Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Kh., 2012.

Martseva L. A. Teoretychni ta metodychni osnovy profesiinoii pidghotovky molodshykh spetsialistiv radiotekhnichnoho profiliu [Theoretical and methodical basis of vocational training of junior specialists in radio engineering]. dys.... d-ra ped. nauk 13.00.04. L. A. Martseva. Zhytomyr, 2015. 459 s.

Muc L. B. Zastosuvannia pedaghohichnykh prohramnykh zasobiv osvity u navchalnomu protsesi vyshhoi shkoly [Application of pedagogical educational tools in the educational process of higher education]. Medychna osvita, 2013, Vol. 1, pp. 42–46.

Sakaliuk O. O. Formuvannia hotovnosti menedzheriv osvity do profesiinoi diialnosti v polikulturnomu navchalnomu seredovyshhi [Formulation preparedness managerial to the professional level in the semi-cultural midwifery]., dys.... kand. ped. nauk 13.00.04. O. O. Sakaliuk, Odessa, 2012. 246 s.

Sorochan T. M. Pidhotovka kerivnykiv shkil do upravlinskoi diialnosti: teoriia ta praktyka [Training of school principals for management activities: theory and practice ]. dys.... d-ra ped. nauk 13.00.04. T. M. Sorochan – Lugansk, 2005. 472 s.

Teoretychni i metodychni zasady pidhotovky maibutnikh menedzheriv osvity do upravlinnia ryzykamy u navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodical bases of preparation of future education managers to risk management in educational institutions]. dys.... d-ra ped. nauk, N. M. Chernenko. Odessa, 2016. S. 510.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Артемов В. Ю. Теоретичні та методичні основи формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / В. Ю. Артемов. – К., 2015. – 489 c.

Васильєва М. П. Теоретичні основи деонтологічної підготовки педагога: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / М. П. Васильева. – Х., 2004. – 430 с.

Калашнікова С. А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.06 / С. А. Калашнікова. – К., 2011. – 36 с.

Княжева І. А. Теоретико-методологічні засади розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04; 13.00.08 / І. А. Княжева. – Одеса, 2014. – 534 с.

Курлянд З. Н. Психолого-педагогічні умови формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів / З. Н. Курлянд // Наука і освіта. – 2008. – № 8–9. – С. 171–176.

Кушнір В. А. Системний аналіз педагогічного процесу: методологічний аспект: монографія / В. А. Кушнір. – Кіровоград: Вид. центр КДПУ, 2001. – 338 с.

Литвин А. В. Методологічні засади поняття «педагогічні умови»: на допомогу здобувачам наукового ступеня / А. В. Литвин. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 76 с.

Лунячек В. Е. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти: дис. … д-ра пед наук: 13.00.04 / Л. Е. Лунячек. – Х., 2012. – 400 с.

Марцева Л. А. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Л. А. Марцева. – Житомир, 2015. – 459 с.

Муц Л. Б. Застосування педагогічних програмних засобів освіти у навчальному процесі вищої школи / Л. Б. Муц // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 42–46.

Сакалюк О. О. Формування готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в полікультурному навчальному середовищі: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О. О. Сакалюк. – Одеса, 2012. – 246 с.

Сорочан Т. М. Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Т. М. Сорочан – Луганськ, 2005. – 472 с.

Черненко Н. М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Н. М. Черненко. – Одеса, 2016. – 510 с.

Copyright (c) 2017 Lenina Zadorozhna-Knyagnitska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.