DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.13

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Oleksandr Koshuk

Анотація


Висвітлено суть методології як науки про концептуальні шляхи пізнання істини, з’ясовано її функції. Проаналізовано три рівні застосування методологічного знання у дослідженні педагогічних проблем: філософські концепції наукового пізнання (вищий рівень); загальнонаукова методологія; конкретно-науковий рівень як сукупність ідей або специфічних методів певної науки. Для розроблення теоретичних і методичних основ формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства обґрунтовано інструментарій, який би був адекватним засобом методологічного аналізу. Виокремлено основні наукові підходи, вимоги та положення яких варто враховувати першочергово на етапах визначення поняттєво-категоріального апарату, одержання емпіричного матеріалу, його теоретичної обробки та інтерпретації. Методологічні засади дослідження проблеми охарактеризовано як єдність наукових підходів. Узагальнено, що комплексне врахування вимог і положень основних (системний, компетентнісний, діяльнісний, особистісно-орієнтований, середовищний, інформаційний, інтеграційний, технологічний) та інших (синергетичного, аксіологічного, культурологічного) наукових підходів дозволить стратегічно спроектувати процес цілеспрямованого формування професійної компетентності майбутніх інженерів-аграрників: обґрунтувати його цілі і завдання, педагогічні принципи, фактори й умови як теоретичний базис, визначити необхідний дидактичний ресурс, вибрати ефективні способи контролю і корекції результатів.

Ключові слова


методологія; проблема; професійна компетентність; науковий підхід; система; діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Honcharenko S.U. Pedahohichni doslidzhennia. Metodolohichni porady molodym naukovtsiam [Methodological advice for young scientists]. S.U. Honcharenko. – Kyiv-Vinnytsia TOV firma «Plaver», 2010. 308 p.

Kabus N. D. Metodolohichni zasady pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do staloho rozvytku sotsialnykh hrup [Methodological bases of preparation of future social pedagogues for sustainable development of social groups]. N. D. Kabus, Osnovy suchasnoi pedahohiky. Kherson, PP «Vyshemirskyi V.S.», 2016, pp. 352–428.

Kremen V. H. Katehorii «prostir» i «seredovyshche» osoblyvosti modelnoho podannia ta osvitnoho zastosuvannia [Categories "space" and "environment" features of model representation and educational application] V. H. Kremen, V. Yu. Bykov. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy. 2013, Vol 2, pp. 3–16.

Kruchek V. A. Formuvannia kultury pedahohichnoi vzaiemodii: monohrafiia [Formation of a culture of pedagogical interaction: a monograph] V. A. Kruchek. K.: NAKKKiM, 2012, 408 p.

Nahaiev V. M. Kontseptualni zasady upravlinnia navchalno-tvorchoiu diialnistiu studentiv [Conceptual principles of management of students’ educational and creative activity] V. M. Nahaiev, N. N. Shoiev. Osnovy suchasnoi pedahohiky. Kherson PP «Vyshemirskyi V.S.», 2016, pp. 97–158.

Sheiko V.M. Orhanizatsiia ta metodyka naukovo-doslidnytskoi diialnosti: Pidruchnyk [Organization and methods of research: Textbook] V. M. Sheiko, N. M. Kushnarenko. 5-e vyd., ste. K.: Znannia, 2006, – 307 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – К.; Вінниця: ТОВ фірма «Плавер», 2010. – 308 с.

Кабусь Н. Д. Методологічні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп / Н. Д. Кабусь // Основи сучасної педагогіки. – Херсон: ПП «Вишемірський В.С.», 2016. – С. 353–428.

Кремень В. Г. Категорії «простір» і «середовище»: особливості модельного подання та освітнього застосування / В. Г. Кремень, В. Ю. Биков // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 2. – С. 3–16.

Кручек В. А. Формування культури педагогічної взаємодії: монографія / В. А. Кручек – К.: НАКККіМ, 2012. – 408 с.

Нагаєв В. М. Концептуальні засади управління навчально-творчою діяльністю студентів / В. М. Нагаєв, Н. Н. Шоєв // Основи сучасної педагогіки. – Херсон: ПП «Вишемірський В.С.», 2016. – С. 97 – 158.

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. – 5-е вид., стереот. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К.: Знання, 2006. – 307 с.

Copyright (c) 2017 Oleksandr Koshuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.