DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.15

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Olena Gevko

Анотація


На основі аналізу критеріїв і показників культури професійного спілкування фахівців різного профілю і на основі цих досліджень і особливостей діяльності офіцера-прикордонника виокремлено критерії культури професійного спілкування останнього: особистісний, когнітивний та діяльнісний критерії. Охарактеризовано показники кожного із вказаних критеріїв. Показниками особистісного критерію є: комунікативність; організаторські здібності та уміння вирішувати конфліктні ситуації, емоційний комфорт у спілкуванні. Показниками когнітивного критерію визначено: знання офіцерів-прикордонників про основні види фахової комунікації, особливості професійного етикету, сутність та етапи бесіди з особами, які перетинають державний кордон; розуміння правил ведення ділових переговорів; знання норм невербальної та вербальної поведінки в українській та іноземних культурах. Показниками діяльнісного критерію визначено уміння: будувати логічно правильні та аргументовані висловлювання, вести діалог; правильно використовуючи стратегію і тактику розмови; долати комунікативні бар’єри; слухати й відстоювати свою позицію, а також навички культури вербального і невербального спілкування та культури зовнішнього вигляду. Охарактеризовано чотири рівні формування цього особистісного феномена.

Ключові слова


культура професійного спілкування; офіцер-прикордонник; особистісний; когнітивний та діяльнісний критерії

Повний текст:

PDF

Посилання


Berestenko O. H. Kultura profesiinoho spilkuvannia, Luhansk [Culture of professional communication]. Vyd-vo DZ «LNU imeni Tarasa Shevchenka», 2013, 300 p.

Bychok A. V. Formuvannia kultury profesiinoho spilkuvannia maibutnikh fakhivtsiv mizhnarodnoho biznesu i menedzhmentu [The Formation of the Culture of Professional Communication among Future Specialists of International Business and Management.]. dys... kand. ped. nauk, Ternopil, 2010, 218 p.

Liventsova V. A. Formuvannia kultury profesiinoho spilkuvannia u maibutnikh menedzheriv nevyrobnychoi sfery [Formation of professional communicative culture at the future managers of non-productive sphere]. avtoref. dys. na zdobuttia stupenia kand. ped. nauk, Ternopil, 2002, 20 p.

Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. uklad. S. M. Morozov, L. M. Shkaraputa, K.: Nauk. dumka, 2002, 680 p.

Ursol O. V. Formuvannia kultury profesiinoho spilkuvannia u maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh metodiv navchannia [Forming of culture of professional intercourse for future social workers by the interactive methods of studies.]. dys. kand. ped. nauk, K, 2012, 200 p.

Chernyshenko O. O. Formuvannia kultury dilovoho spilkuvannia maibutnikh fakhivtsiv farmakolohichnykh spetsialnostei [Forming business communication culture of future pharmacologists]. dys.... kand. ped. nauk, Kropyvnytskyi, 2017, 277 p.

Iaremenko V. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [A new explanatory dictionary of the Ukrainian language]. V. Yaremenko, O. Slipushko, K., Akonit, 2007, Vol. 2, 926 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Берестенко О. Г. Культура професійного спілкування: навч.-метод. посібник. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2013. – 298 c.

Бичок А. В. Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / А. В. Бичок. – Тернопіль, 2010. – 218 с.

Лівенцова В. А. Формування культури професійного спілкування у майбутніх менеджерів невиробничої сфери: автореф. дис.. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В. А. Лівенцова. – Тернопіль, 2002. – 20 с.

Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К.: Наук. думка, 2002. – 680 с.

Урсол О. В. Формування культури професійного спілкування у майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних методів навчання: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Урсол. – К., 2012. – 200 с.

Чернишенко О. О. Формування культури ділового спілкування майбутніх фахівців фармакологічних спеціальностей: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. О. Чернишенко. – Кропивницький, 2017. – 277 с.

Яременко В. Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. / В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2007. – Т. 2. – 926 с.

Copyright (c) 2017 Olena Gevko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.