DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.16

СУТНІСТЬ ПОВЕДІНКОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРА У ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТАХ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ВВНЗ

Oleg Boyko

Анотація


На основі сучасних наукових джерел і досвіду підготовки військових фахівців під час збройної російської агресії розкрито сутність поведінкових компетенцій майбутнього офіцера Збройних Сил України як суб’єкта професійної підготовки військового лідера у ВВНЗ в аспекті компетентнісного підходу. Доведено, що в нормативні документи щодо професійних стандартів підготовки військових фахівців закладені суперечності компетентнісного підходу. Показано, що без врахування сутності поведінкових компетенцій, які повинні сформуватися в курсантів (слухачів) у навчально-виховному процесі ВВНЗ буде неможливим розвивати їх лідерську компетентність в подальшій службі на посадах офіцерів. Обґрунтовано, що компетентний у лідерстві офіцер використовує в своїй діяльності всі класи задач і службові функції комплексно і системно, не виокремлює якусь одну, наприклад, управлінську або адміністративну. Значним недоліком існуючих підходів у військовій освіті України щодо підготовки військових фахівців як військових лідерів є те, що лідерство майбутнього офіцера (сержанта) сприймається як науково-педагогічними працівниками ВВНЗ, так і власне курсантами (слухачами) тільки в аспекті управлінської або організаційної функції. Як результат аналізу, ідентифікується набір базових компетенцій (знаннєвих, вправних, поведінкових), які й слугують орієнтирами для побудови змісту програм професійної підготовки офіцерських кадрів як військових лідерів. Визначено, що обґрунтування та ідентифікація саме поведінкових компетенцій військових лідерів – ключове завдання компетентнісно орієнтованого підходу для забезпечення професійної освіти військових фахівців у ВВНЗ.

Ключові слова


компетенція; компетентність; компетентнісний підхід; військовий фахівець; військовий лідер; професійний стандарт підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Vstupne slovo do proektu «Tiuninh – harmonizatsiia osvitnih struktur v Evropi» [Welcome to the Project «Tuning – Harmonization of Educational Structures in Europe»]. Available at: http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf

Kalashnikova S. A. Osvitnia paradihma profesionalizatsii upravlinnia na zasadakh liderstva [Educational paradigm of management professionalism on the basis of leadership], Кyiv, Universitet B. Hrinchenka, 2010. 379 p.

Kompetentnisnyi pidkhid v suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives], Ovcharuk O.V., Кyiv, K.I.S., 2004. 12 p.

Luhovyi V. I. Kompetentnosti ta kompetentsii: ponniattievo-terminolohichnyi dyskurs [Competence and competence: conceptual and terminological discourse]. V. I. Luhovyi // Vyscha osvita Ukrainy, 2009, vol. 3 (dodatok 1), pp. 8–14.

Psykholohicheskaia entsiklopediia [Psychological Encyclopedia], Stepanov O. M., Kyiv, «Akademvydav», 2006, – 424 p.

Tolok I. V. Metodychni rekomendatsii z rozroblennia normativnykh dokumentiv pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv u vyshchykh viiskovykh zakladakh Ministerstva oborony Ukrainy ta viiskovykh pidrozdilakh navchalnykh zakladiv Ukrainy [Methodical recommendations on the development of normative documents for the training of military specialists in higher military educational institutions of the Ministry of Defense of Ukraine and military training units of higher educational institutions of Ukraine], Kyiv, Ministerstvo oborony Ukrainy, 2016, 164 p.

Yahupov V.V., Svistun V.I. Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv y systemi vyschoi osvity [Competent Approach to the Training of Specialists in the System of Higher Education]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Kyievo-Mohylyanska academia», 2007, t. 71, Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota, pp. 3–8.

Yahupov V. V. Providni metodolohichni Kharakterystyky osnovnikh vydiv kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv, scho formuiutsia v systemi profesiino-tekhnichnoi osvity [Leading Methodological Characteristics of the Main Types of Competence of Future Specialists, which are Formed in the System of Vocational Education]. Modernizatsiia profesiinoi osvity i navchannia: problemy, poshuky i perspektuvy, 2012, vol. 2, pp. 45–59.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вступне слово до проекту «Тьюнінг – гармонізація освітніх структур у Європі». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.unideusto.org / tuningeu / images / stories / documents / General_Brochure_Ukrainian_version.pdf.

Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства [Текст]: Монографія / С. А. Калашнікова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 379 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / з заг. ред. О. . Овчарука. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.

Луговий В. І. Компетентності та компетенції: поняттєво-термінологічний дискурс / В. І. Луговий // Вища освіта України.– № 3 (додаток 1). – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – К.: Гнозис, 2009. – С. 8–14.

Психологічна енциклопедія / Автор-упоряд. О. М. Степанов. – К.: Академвидав, 2006. – 424 с.

Толок І. В. Методичні рекомендації з розроблення нормативних документів підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України / І. В. Толок, В. В. Мартинюк, О. І. Судніков та ін. – К.: МО України, 2016. – 164 с.

Ягупов В.В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти / В. В. Ягупов, В. І. Свистун // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». – 2007. – Т. 71: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 3–8.

Ягупов В. В. Провідні методологічні характеристики основних видів компетентності майбутніх фахівців, що формуються в системі професійно-технічної освіти / В. В. Ягупов. // Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи: зб. наук. праць. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2012. – Вип. 2. – С. 45–59.

Copyright (c) 2017 Oleg Boyko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.