DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.17

СЕРЕДОВИЩНИЙ ПІДХІД У ВПРОВАДЖЕННІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Zoriana Udych

Анотація


Відзначено, що впровадження інклюзивної освіти в Україні є пріоритетним завданням сучасної освітньої реформи. Особливу увагу присвячено узагальненню змісту поняття «інклюзивне освітнє середовище середньої загальноосвітньої школи». З цією метою проаналізовано підходи до тлумачення поняття «інклюзивне освітнє середовище» у науковій літературі. На основі аналізу джерельної бази визначено пріоритетне завдання інклюзивного середовища, що передбачає такі умови едукаційного процесу в якому всі учні, незалежно від психофізичного порушення чи його відсутності, отримують однаково якісні освітні послуги. В структурі середовищного підходу у впровадженні інклюзивної освіти в середній загальноосвітній школі визначено наступні компоненти: змістовий, соціально-просторовий, процесуальний, діяльнісний, результативний. Визначено, що середовищний підхід у впровадженні інклюзивної освіти в систему середньої загальноосвітньої школи має передбачати реалізацію конкретних принципів. З цією метою виокремлено такі принципи: загальнопедагогічні, інклюзивні та специфічні. З’ясовано, що про ефективність середовищного підходу у функціонуванні інклюзивного загальноосвітнього закладу має свідчити кінцевий результат навчання у школі: гармонійно розвинена особистість школяра, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку, котра здатна до самореалізації.

Ключові слова


середовищний підхід; інклюзивна освіта; інклюзивне освітнє середовище середньої загальноосвітньої школи

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar T. I. Stvorennia inkliuzyvnoho osvitnoho seredovyshcha v systemi vyshchoi osvity Ukrainy [Creation of an inclusive educational environment in the system of higher education of Ukraine.], Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(14), Issue: 27, 2014, рр. 20–24.

Iezhova T. Ie. Tolerantne osvitnie seredovyshche inkliuzyvnoho navchalnoho zakladu yak umova sotsialnoi reabilitatsii ditei z obmezhenymy mozhlyvostiamy zhyttiediialnosti [Tolerant educational environment of inclusive educational institution as a condition for social rehabilitation of children with disabilities], Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei v intehrovanomu osvitnomu seredovyshchi: Tezy dopovidei, K.: Universytet «Ukraina», 2011, рр. 59–61.

Zadiranova H. V. Rozvytok dytyny z obmezhenniamy zhyttiediialnosti v umovakh inkliuzyvnoho osvitnoho seredovyshcha [Development of a child with disabilities in an inclusive educational environment], Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei v intehrovanomu osvitnomu seredovyshchi: Tezy dopovidei, K.: Universytet «Ukraina», 2011, рр. 63-63.

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law «On Education»]. Holos Ukrainy: hazeta Verkhovnoi rady Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://www.golos.com.ua/rus/article/294010

Kalinichenko I. O. Osoblyvosti formuvannia inkliuzyvnoho osvitnoho seredovyshcha dlia zabezpechennia vsebichnoho rozvytku dytyny [Peculiarities of the inclusive educational environment formation to ensure the comprehensive development of a child], Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy, 2012, Vol. 9, рр. 120–126.

Kravchenko H. Iu. Suchasni stratehii vprovadzhennia osvitnoi inkliuzyvnoi praktyky [Modern strategies for the implementation of educational inclusive practice], Dzherelo pedahohichnykh innovatsii. Inkliuzyvna osvita: Naukovo-metodychnyi zhurnal, Vol. № 1, Kharkiv: Kharkivska akademiia neperervnoi osvity, 2013, рр. 31–32.

Kuzava I. B. Rol inkliuzyvnoho seredovyshcha u formuvanni osobystosti doshkilnykiv, yaki potrebuiut korektsii psykhofizychnoho rozvytku [The role of the inclusive environment in the formation of preschoolers’ personality who need correction of their psychophysical development], Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka, 2012, Vol. 11, рр. 315–318.

Makar L. M. Sutnist osvitnoho seredovyshcha v pedahohichnomu protsesi. L. M. Makar [The essence of the educational environment in the pedagogical process], Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 2013, Vol. 30, рр. 229–236.

Ostrovska K.O. Psykholohichni osnovy formuvannia sotsialnykh kompetentsii ditei z autystychnymy porushenniamy [Psychological grounds of formation of social competences of children with autistic disorders]: dys. ... d-ra psykhol. nauk: 19.00.08, Kyiv, 2013, 466 р.

Savchenko O. Ia. Modeliuvannia rozvytku silskoi shkoly: dosvid Vseukrainskoho festyvaliu-konkursu [Modeling the development of rural schools: the experience of the All-Ukrainian festival-competition], Ridna shkola, 2007, Vol. 2, рр. 3–6.

Sakaliuk O., Aleksandrova S. Rozvytok osvitnoho seredovyshcha yak tekhnolohiia upravlinnia navchalnym zakladom v umovakh inkliuzii [Development of the educational environment as a technology for the management of an educational institution in the context of inclusion], Visnyk cherkaskoho universytetu: Pedahohichni nauky, Vol. (2016), рр. 22–27.

Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes], [Red. koleh. I. K. Bilodid (holova) ta in.], K.: Naukova dumka 1970-1980, Tom 9: S [red. I.S. Nazarova, O. P. Petrovska, L. H. Skrypnyk, L. A. Yurchuk], K.: Naukova dumka, 1978, 916 р.

Sukhina I. Vykorystannia resursiv seredovyshcha v osvitnomu prostori dlia zabezpechennia rozvytku i navchannia ditei z autyzmom [Use of environment resources in educational space to provide development and training of children with autism], Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia, 2015, № 1, рр. 41–48.

Udych Z. I. Osnovy inkliuzyvnoi osvity: navchalno-metodychnyi posibnyk [Fundamentals of inclusive education: a teaching-guidance manual], TNPU im. V. Hnatiuka, Ternopil: Print-Ofis, 2015, 380 р.

Iaroshynska O. O. Teoretychni i metodychni zasady proektuvannia osvitnoho seredovyshcha profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly: avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk 13.00.04 [Theoretical and methodological grounds for designing the educational environment for vocational training of future primary school teachers], Zhytomyr, 2015, 40 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондар Т. І. Створення інклюзивного освітнього середовища в системі вищої освіти України / Т. І. Бондар // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(14), Issue: 27, 2014. – Р. 20–24.

Єжова Т.Є. Толерантне освітнє середовище інклюзивного навчального закладу як умова соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності / Т. Є. Єжова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 59–61.

Задіранова Г. В. Розвиток дитини з обмеженнями життєдіяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища/ Г. В. Задіранова // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2011. – С. 63–63.

Закон України «Про освіту». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/rus/article/294010

Калініченко І. О. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини / І. О. Калініченко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – 2012. – № 9. – С. 120–126.

Кравченко Г. Ю. Сучасні стратегії впровадження освітньої інклюзивної практики // Джерело педагогічних інновацій. Інклюзивна освіта. – 2013. – Вип. № 1. – С. 31–32.

Кузава І. Б. Роль інклюзивного середовища у формуванні особистості дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку / І. Б. Кузава // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 11. – С. 315–318.

Макар Л. М. Сутність освітнього середовища в педагогічному процесі / Л. М. Макар // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 30. – С. 229–236.

Островська К. О. Психологічні основи формування соціальних компетенцій дітей з аутистичними порушеннями: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.08 / К. О. Островська. – К., 2013. – 466 с.

Савченко О. Я. Моделювання розвитку сільської школи: досвід Всеукраїнського фестивалю-конкурсу // Рідна школа. – 2007. – № 2. – С. 3–6.

Сакалюк О. Розвиток освітнього середовища як технологія управління навчальним закладом в умовах інклюзії / О. Сакалюк, С. Александрова // Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки. 2016. – № 13. – С. 22–27.

Словник української мови: в 11 томах / Ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін. – К.: Наукова думка, 1978. – Т. 9. – 916 с.

Сухіна І. Використання ресурсів середовища в освітньому просторі для забезпечення розвитку і навчання дітей з аутизмом / І. Сухіна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 1. – С. 41–48.

Удич З. І. Основи інклюзивної освіти: навч.-метод. посібник / З. І. Удич. – Тернопіль: Прінт-Офіс, 2015. – 380 с.

Ярошинська О. О. Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. О. Ярошинська. – Житомир, 2015. – 40 с.

Copyright (c) 2017 Zoriana Udych

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.