DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.18

ВРАХУВАННЯ ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Natalia Ratushniak

Анотація


Висвітлено вікові особливості учнів початкової школи та внутрішні психічні особливості дитини молодшого шкільного віку з особливими потребами для організації її індивідуального навчання. Зокрема виокремлено інтелектуальний аспект, смислове сприймання та структурність сприйняття. Проаналізовано результати соціальних зрізів, дані обстежень психолого-медико-педагогічних консультацій, наукові праці зарубіжних і вітчизняних дослідників цієї проблеми. Визначено, що важливими функціями вчителя під час індивідуалізації навчання є стимулювання пізнавальної діяльності, постійний контроль за виконанням завдань, своєчасна допомога у подоланні труднощів навчання. Охарактеризовано анатомо-фізіологічні, психічні та психологічні вікові особливості учнів молодшого шкільного віку, враховуючи їхні пізнавальні потреби. Визначено основні групи дітей з особливими потребами та їхні психофізичні якості. Проаналізовано анатомо-фізіологічні, психологічні та психічні особливості учнів з вадами зору, слуху, мовлення, розладом опорно-рухової системи, розумовою відсталістю. Описано особливості інтелектуальної активності учнів початкової школи з вадами розвитку. Охарактеризовано шляхи індивідуалізації навчання учнів початкової школи в умовах інклюзивного навчання.

Ключові слова


учні початкової школи; учні з особливими потребами; інклюзивна освіта; індивідуалізація навчання, психофізичні особливості; навчально-пізнавальна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bochelyuk V. Y. Psykholohiia liudyny z obmezhenymy mozhlyvostiamy: navchalnyi posibnyk [Psychology of a person with disabilities]. V. Y. Bochelyuk, A. V. Tutubarova. Kyiv «Tsentr uchbovoi literatury», 2011. 262 s.

Kostiuk H. S. Vikova psykholohiia [Age psychology]. H. S. Kostiuk.Radianska shkola. K.., 1976. 270 s.

Osnovy korektsinoi pedahohiky: navchalno-metodychnyi posibnyk [Fundamentals of correctional pedagogy: educational and methodical manual]. S. P. Myronova, O. V. Havrylov, M. P. Matvieieva; Za zah. red. S. P. Myronovoi]. – Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka, 2010. 264 s.

Sukhomlynskyi V. O. Sto porad uchytelevi [Hundred counsel to a teacher]. Sukhomlynskyi V. O., Vybr. tv. v 5 t. K., Rad. shk., 1976. T.2. S. 417–654.

Tezaurus metodychnoho pratsivnyka [Thesaurus of methodologist]/ uklad. i holov. red. V. V. Demchenko – Rivne, ROIPPO, 2012. 72 s.

Chaika V. M. Osnovy dydaktyky: navch. posib.[ Basics of didactics].V. M. Chayka. K., Akademvydav, 2011. – 240 s.

Smith, E.C., polloway,a,e. patton,R.J., Dowdy,A.C.(2008 r). teaching students with special needs in inclucive settings, by person education INC. fifith edition, 2008 r. 305 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бочелюк В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями: навч. посібник / В. Й. Бочелюк, А. В. Тутубарова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 262 с.

Костюк Г. С. Вікова психологія / Г. С. Костюк. – К.: Рад. школа., 1976. – 270 с.

Миронова С. П. Основи корекційної педагогіки: навч.-метод. посібник / С. П. Миронова, О. В. Гаврилов, М. П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 264 с.

Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори: в 5 томах. – К.: Рад. школа, 1976. – Т. 2. – С. 417–654.

Тезаурус методичного працівника / уклад. і гол. ред. В. В. Демченко. – Рівне: РОІППО, 2012. – 72 с.

Чайка В. М. Основи дидактики: навч. посібник / В. М. Чайка. – К.: Академвидав, 2011. – 240 с.

Smith E. C. Polloway a.e. patton, R. J., Dowdy A. C. (2008). teaching students with special needs in inclucive settings, by person education INC. fifith edition, 2008. – 305 s.

Copyright (c) 2017 Natalia Ratushniak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.