DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.21

ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МОРФОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Natalia Yermak

Анотація


Охарактеризовано лінгводидактичний підхід до формування текстотворчих умінь учнів основної школи у процесі навчання морфології української мови. Обґрунтовано важливість вивчення морфології на основі текстотворчих умінь. Розглянуто нові підходи до методики формування текстотворчих умінь учнів основної школи у навчанні морфології української мови та етапи становлення текстотворчої компетентності учнів 5–9 класів. Проаналізовано лінгводидактичні підходи до формування текстотворчих умінь учнів основної школи як необхідну умову реалізації закономірностей процесу засвоєння знань з української мови в основній школі для подальшого засвоєння матеріалу в вищій школі. Лінгвістично обґрунтовано такі методичні засоби навчання, як опрацювання навчального матеріалу, способи організації навчальної роботи тощо. Визначено основні чинники зв’язку морфології з формуванням текстотворчих умінь учнів основної школи: характер навчального матеріалу з морфології; рівень мовного розвитку школярів; особливості мовного середовища і його розвивальний потенціал. Розглянуто систему принципів навчання морфології, основні підходи до формування мовних, мовленнєвих і комунікативних умінь та навичок учнів 5–9 класів.

Ключові слова


текстотворчі вміння; текстотворча діяльність; комунікативна компетенція; морфологія української мови; лінгводидактика

Повний текст:

PDF

Посилання


Prohrama dlia 5–9 klasiv dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv z ukrainskoiu movoiu navchannia (zi zminamy, vnesenymy u 2015 rotsi) [The program for pupils of 5–9 forms for comprehensive educational institutions with the Ukrainian language studing (with changes that were done in 2015)]. Ukrainian language. H. T. Shelekhova, M. I. Pentyliuk, V. I. Novosolova, T. D. Hnatkovych, N. B. Korzhova, K. V. Taranik-Tkachuk. K., 2015. 59 p.

Holub N. B. Osoblyvosti tekstotvorchoi diialnosti uchniv 5–7 klasiv v umovakh kompetentnisnoho navchannia ukrainskoi movy [Peculiarities of text creating skills of pupils of 5-7 forms in conditions of competence teaching of the Ukrainian language]. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University, Series 16: Creative personality of a teacher: problems of theory and practice, 2013, Vol. 20. pp. 72–76.

Kratasiuk L. M. Interaktyvni metody v navchanni uchniv 5–6 klasiv stvoriuvaty teksty riznykh typiv [Interactive methods in teaching pupils of 5–7 forms to create texts of different types]. Abstract. diss. .. kand. ped. nauk 13.00.02. L. M. Kratasiuk. K., 2011. 20 p.

Kavytska T. I. Systema vprav dlia formuvannia tekstotvorchoi kompetencii u pysmovomu perekladi na inozemnu movu [The system of exercises for stating text creating competence in writing translation into foreign language]. Bulletin of Chernihiv State Pedahohikal Taras Shevchenko University. Series:Pedahohical sciences. 2011, Vol. 92, pp. 112–125.

Plysko K. M. Linhvodydaktychni osnovy navchannia ukrainskoi movy v serednikh zakladakh osvity [Linguodidactic principles of studing the Ukrainian language in comprehensive educational institutions]. Pedahohical sciences zb. nauk. prats. Kherson. Vyd-vo KDPU, 2002, Vol. 31, pp. 34–37.

Borodina N. Texnolohizaciia rozvytku movnoi osobystosti uchniv zasobamy morfolohii ukrainskoi movy [Technologes in development of language personelity of pupils with the help of Ukrainian morphology]. Scientific journal of Mykolaiv V. O. National Sukhomlynskyi National University. Series 6 Pedagogical sciences, 2016, Vol. 4 (55), pp. 17–21.

Tsoufal L. S. Linhvistychni zasady navchannia morfolohii v zahalnoosvitnii shkoli [Linguistic principles of teaching morphology in comprehensive school]. Philological studii. Scientific journal of Kryvyi Rih State Pedahohical University, 2012, Vol. 7 (2), pp. 315–322. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2012_7%282%29__34.

Pentyliuk M. I. Aktualni problemy suchasnoi linhvodydaktyky zb. statei [Actual problems of modern linguodidactics]. K., Lenvit, 2011, 256 p.

Pentyliuk M. Metodyka navchannia ukrayinskoi movy u tablytsiakh i skhemakh: navch. posibnyk [Methodology of teaching Ukrainian in tables and diagrams: a course book]. K., Lenvit, 2006, 134 p.

Perkhailo N. Tekstotvorcha kompetentnist yak skladova cilovoi dominanty profilnogo navchannia ukrainskoi movy [Text creating competence as a component of purpose-oriented dominating idea of profession teaching of the Ukrainian language]. Theoretical and didactic philology, 2013, Vol. 14, pp. 90–100.

Nova ukrainska shkola kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly, za red. M. Gryshchenko [New Ukrainian school, conceptual principles of reformation of secondary school]. K., 2016, 40 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Програма для 5–9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (зі змінами, внесеними у 2015 році). Українська мова / Г. Т. Шелехова, М. І. Пентилюк, В. І. Новосьолова, Т. Д. Гнаткович, Н. Б. Коржова, К. В. Таранік-Ткачук. – К., 2015. – 59 с.

Голуб Н. Б. Особливості текстотворчої діяльності учнів 5–7 класів в умовах компетентнісного навчання української мови / Н. Б. Голуб // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2013. – Вип. 20. – С. 72–76.

Кратасюк Л. М. Інтерактивні методи в навчанні учнів 5–6 класів створювати тексти різних типів: автореф. дис. .. канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. М. Кратасюк. – К., 2011. – 20 с.

Кавицька Т. І. Система вправ для формування текстотворчої компетенції у письмовому перекладі на іноземну мову / Т. І. Кавицька // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 92. – С. 112–125.

Плиско К. М. Лінгводидактичні основи навчання української мови в середніх закладах освіти / К. М. Плиско // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 31. – С. 34–37.

Бородіна Н. Технологізація розвитку мовної особистості учнів засобами морфології української мови / Н. Бородіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. Сухомлинського. Серія 6: Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 4 (55). – С. 17–21.

Цоуфал Л. С. Лінгвістичні засади навчання морфології в загальноосвітній школі / Л. С. Цоуфал // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2012. – Вип. 7 (2). – С. 315–322. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2012_7%282%29__34.

Пентилюк М. І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: зб. статей / М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2011. – 256 с.

Пентилюк М. Методика навчання української мови у таблицях і схемах: навч. посібник / М. Пентилюк, Т. Окуневич. – К.: Ленвіт, 2006. – 134 с.

Перхайло Н. Текстотворча компетентність як складова цільової домінанти профільного навчання української мови / Н. Перхайло // Теоретична і дидактична філологія. – 2013. – Вип. 14. – С. 90–100.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи / за ред. М. Грищенко. – К., 2016. – 40 с.

Copyright (c) 2017 Natalia Yermak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.