DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.22

ВІДБІР НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Oksana Synekop

Анотація


Показано, що в умовах диференціації відбір навчального матеріалу дозволить оптимізувати навчання професійно зорієнтованого англомовного спілкування майбутніх фахівців з інформаційних технологій у немовних вищих навчальних закладах (ВНЗ). Узагальнено досвід науковців щодо відбору навчального матеріалу на сучасному етапі для організації професійно орієнтованого англомовного навчання. Визначено базову одиницю навчального матеріалу (навчальний фаховий англомовний текст), фактори впливу. Окреслено принципи відбору матеріалу: відповідності навчальних матеріалів професійно орієнтованим інтересам і потребам студентів технічних спеціальностей; необхідної посильності і доступності; врахування лінгвостилістичної необхідності і достатності; доступності інформаційних інтернет-джерел. Виокремлено якісні критерії (автентичності; професійної значущості, актуальності та інформативності; відповідності рівню володіння іноземної мови та інтелектуального розвитку студента; різноманітності жанрів і форм мовлення, їх наповнення достатнім мовним матеріалом; зв’язності, цілісності, логічності, змістової завершеності; тематичності; ситуативності; необмеженого доступу, авторитетності і зразковості інтернет-джерел) та кількісні критерії (обсяг матеріалу) відбору навчального матеріалу. Детерміновано процедуру відбору професійно орієнтованого англомовного матеріалу, зокрема: визначення дисциплін різних циклів; виділення сфер і відповідної тематики; окреслення ситуацій, комунікативних ролей і намірів професійного спілкування; конкретизація джерел відбору; оцінка текстів; аналіз знань, навичок і вмінь, необхідних для формування професійно зорієнтованих англомовних компетентностей в аудіюванні, говорінні, читанні і письмі.

Ключові слова


відбір навчального матеріалу; принципи та критерії; фактори впливу; диференційоване навчання; професійно зорієнтоване англомовне спілкування; майбутні фахівці з інформаційних технологій

Повний текст:

PDF

Посилання


Alieksieieva L. E. Metodika obucheniia professionalno oriientirovannomu inostrannomu yazyku [The methodology of teaching languages for specific purposes], SPbGU, 2007. 136 p.

Byriuk O. V. Metodyka formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii maibutnikh uchyteliv u navchanni chytannia anhlomovnykh publitsystychnykh tekstiv. dys. ... kand. ped. nauk [Methodology of socio-cultural competence formation of future teachers in teaching English journalistic texts reading], Kyiv, 2005. 196 p.

Bіretska L. S. Kryterіi vіdboru navchalnoho materіalu dlia formuvannia anhlomovnoi leksychnoi kompetentnostі maibutnіkh lіkarіv u profesіino orіientovanomu chytannі [Selection Criteria of educational material for the formation of the English lexical competence of future doctors in professionally oriented reading], Kyiv, Vyd. centr KNLU, 2013, Vyp. 27, pp. 232–238.

Borysko N. F. Teoreticheskie osnovy sozdaniia uchebno-metodicheskikh kompleksov dlia yazykovoi mezhkulturnoi podgotovki uchitelei inostrannyrh yazykov (na materiale intensivnogo obucheniia nemeckomu yazyku). Dys. ... dokt. ped. nauk [Theoretical foundations of methodological complexes creation for language intercultural preparation of foreign language teachers (on the basis of intensive German language teaching material)], Kyiv, 2000. 508 p.

Brytan Yu. V. Formuvannia profesiino oriientovanoi chytatskoi kompetentsii u maibutnkih vykladachiv anhliiskoi movy zasobamy internet-resursiv. Avtoref. dys. ... kan. ped. nauk [Formation of professionally oriented reading competence of future English teachers by means of Internet resources], Kyiv, 2014. 20 p.

Hryshyna O. A. Metodyka komunikatyvno spriamovanoho testuvannia anhlomovnoi kompetentsii v chytanni u maibutnikh inzheneriv. Dys. ... kand. ped. nauk [Methodology of communicative testing of English competence in reading of future engineers], Kyiv, KNLU, 2014. 207 p.

Diachkova Ya. O. Formuvannia profesiino spriamovanoi anhlomovnoi kompetentnosti v hovorinni u maibutnikh pravoznavtsiv. Dys. ... kand. ped. nauk [The formation of professionally orriented English-speaking competence in future law-students], Kyiv, KNLU, 2015. 221 p.

Zhluktenko Yu. O. Metodyka vykladannia inozemnykh mov u vyshchii shkoli [The methodology of foreign language teaching in higher school], Kyiv, Vyshcha shkola, 1971. 222 p.

Zadorozhna I. P. Teoretyko-metodychni zasady orhanizatsii samostiinoi roboty maibutnikh uchyteliv z ovolodinnia anhlomovnoiu komunikatyvnoiu kompetentsiieiu. Dys. ... dokt. ped. nauk [Theoretical and methodical principles of independent work organization of future teachers in mastering English-language communicative competence], Kyiv, KNLU, 2012. 440 p.

Koreiba I. V. Metodyka navchannia profesiinoho chytannia maibutnikh uchyteliv nimetskoi movy z vykorystanniam internet-resursiv. Dys. ... kand. ped. nauk [Methodology for teaching professional reading using Internet resources of future German language teachers], Kyiv, KNLU, 2010. 287 p.

Kravchuk G. V. Metodyka navchannia studentiv tekhnichnykh spetsialnostei profesiino oriientovanoho anhliiskoho dialohichnoho movlennia na osnovi tekstiv naukovo-tekhnichnoi reklamy. Dys. ... kand. ped. nauk [Methodology of training students of technical specialties of professionally oriented English dialogue on the basis of texts of scientific and technical advertising], Kyiv, 2010. 364 p.

Maiier N. V. Metodyka samostiinoho ovolodinnia frankomovnym dilovym pysemnym spilkuvanniam maibutnimy dokumentoznavtsiamy z vykorystanniam dystantsiinykh tekhnolohii. Dys. ... kand. ped. nauk [Methodology of independent mastering of French-speaking business written communication by future documentologists with the use of remote technologies], Kyiv, 2011. 286 p.

Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur: teoriia i praktyka, za zahaln. red. S. Yu. Nikolaivoi. [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice], Kyiv: Lenvit, 2013. 590 p.

Slovnyk ukrainskoi movy. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk. [Dictionary of the Ukrainian language. Academic Explanatory Dictionary], Available at: http://sum.in.ua/s/pryncyp

Tarnopolskii O. B., Kozhushko S. P. Metodyka navchannia studentiv vyshhykh navchalnykh zakladiv pysma anhliiskoiu movoiu [Methodology of teaching writing in English the students of higher educational institutions], Vinnytsia: Nova knyha, 2008. 288 p.

Chernysh V. V. Teoretyko-metodychni zasady formuvannia u maibutnikh uchyteliv profesiino oriientovanoi anhlomovnoi kompetentsii v hovorinni. Dys. ... dokt. ped. nauk [Theoretical and methodical foundations of forming professionally oriented English-speaking competence in future teachers], Kyiv, KNLU, 2015. 623 p.

Harmer J. The Practice of English Language Teaching How to Teach English. New Edition, Longman, 1998. 296 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексеева Л. Е. Методика обучения профессионально ориентированному иностранному языку. Курс лекций: метод. пособие / Л. Е. Алексеева. – СПб., 2007. – 136 с.

Бирюк О. В. Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. В. Бирюк– К., 2005. – 196 с.

Бірецька Л. С. Критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні / Л. С. Бірецька // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: філологія, педагогіка, психологія. – 2013. – Вип. – 27. – С. 232–238.

Бориско Н. Ф. Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому языку): дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н. Ф. Бориско– К., 2000. – 508 с.

Британ Ю. В. Формування професійно орієнтованої читацької компетенції у майбутніх викладачів англійської мови засобами інтернет-ресурсів: автореф. дис. ... кан. пед. наук: 13.00.02 / Ю. В. Британ. – К., 2014. − 20 с.

Гришина О. А. Методика комунікативно спрямованого тестування англомовної компетенції в читанні у майбутніх інженерів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. А. Гришина.  К., 2014.  207 с.

Дьячкова Я. О. Формування професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні у майбутніх правознавців: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Я. О. Дьячкова.  К., 2015.  221 с.

Жлуктенко Ю. О. Методика викладання іноземних мов у вищій школі / Ю. О. Жлуктенко. – К.: Вища школа, 1971. – 222 с.

Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / І. П. Задорожна.  К., 2012.  440 с.

Корейба І. В. Методика навчання професійного читання майбутніх учителів німецької мови з використанням інтернет-ресурсів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / І. В. Корейба  К., 2010.  287 с.

Кравчук Г. В. Методика навчання студентів технічних спеціальностей професійно орієнтованого англійського діалогічного мовлення на основі текстів науково-технічної реклами: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Г. В. Кравчук. – К., 2010. – 364 с.

Майєр Н. В. Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. В Майєр. – К., 2011. – 286 c.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студентів класич., педагог. і лінгвіст. університетів / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Словник української мови. Академічний тлумачний словник. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/pryncyp.

Тарнопольский О. Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 288 с.

Черниш В. В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / В. В. Черниш. − К: КНЛУ, 2015. − 623 с.

Harmer J. The Practice of English Language Teaching How to Teach English: New Edition / Harmer J. – Longman, 1998. – 296 p.

Copyright (c) 2017 Oksana Synekop

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.