DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.23

СУЧАСНІ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ

Anzhelika Popovych

Анотація


Відзначено, що лінгвокогнітивний підхід у навчанні стилістики спрямований на виявлення аспектів мовленнєвої картини світу, інтерпретування текстів з позицій когнітивних процесів, формування пізнавальної та мовленнєвої культури студентів і відповідного способу мовного самовираження. Виокремлено такі рівні лінгвокогнітивного підходу до вивчення стилістики у вищій школі, як знаннєвий, практичний і виховний. Встановлено, що знаннєвий рівень передбачає вивчення студентами засад когнітивної лінгвістики й когнітивної стилістики, системний розгляд когнітивних структур і процесів, розуміння поняття «концепт» і потлумачення мовно-естетичних знаків національної культури, а сприйняття тексту, його декодування й продукування реалізуються на практичному рівні. Виховний рівень спрямований на формування національної мовної та мовленнєвої самосвідомості, поваги до українських мовленнєвих традицій; виховання мовленнєвої культури, бажання взорувати естетичні й етичні норми спілкування. Доведено доречність виконання когнітивно-стилістичного аналізу тексту, який уможливлює виявлення аспектів мовної картини світу й мовно-естетичних знаків національної культури. Показано, що вартісність лінгвокогнітивного підходу полягає в доповненні знань про стилістичні явища та нові їх інтерпретації, зорієнтуванні на людину (особистість) й акцентуванні на зв’язках тексту й людської свідомості.

Ключові слова


вища школа; лінгводидактика; лінгвокогнітивний підхід; методика навчання стилістики; підхід до навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Yermolenko S. Ya. Suchasna linhvostylistyka v intehratyvnii naukovii paradyhmi [Modern linguostylistics in the integrative scientific paradigm]. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University, Series 8: Philological sciences (linguistics and literary studies), 2014, Vol. 5, pp. 3–8.

Yermolenko S. Ya. Suchasna ukrainska linhvostylistyka: spivvidnoshennia teorii i metodiv [Modern Ukrainian linguostylistics: the relation between theory and methods]. Style, International magazine, Belhrad, 2012, pp. 23–32.

Kravets L. Dynamika metafory v ukrainskii poezii ХХ st. [Dynamics of the metaphor in Ukrainian poetry of the twentieth century]. Kyiv. VTs «Akademiia», 2012. 416 p.

Kucheruk O. A. Problema metodolohii navchannia movy u svitli filosofsko-osvitnikh pidkhodiv [Problem of methodology of language learning according to philosophical and educational approaches]. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Pedagogical sciences, 2008, Vol. 42, pp. 29–35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Єрмоленко С. Я. Сучасна лінгвостилістика в інтегративній науковій парадигмі / С. Я. Єрмоленко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – 2014. – Вип. 5 – С. 3–8.

Єрмоленко С. Я. Сучасна українська лінгвостилістика: співвідношення теорії і методів / С. Я. Єрмоленко // Стил: Међународни часопис. – Белград, 2012. – С. 23–32.

Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст.: монографія / Л. Кравець. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 416 с.

Кучерук О. А. Проблема методології навчання мови у світлі філософсько-освітніх підходів / О. А. Кучерук // Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 42. – С. 29–35.

Copyright (c) 2017 Anzhelika Popovych

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.