DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.24

ПРОБЛЕМА ПЕРІОДИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Myroslav Pahuta

Анотація


Зроблено спробу обґрунтувати періодизацію розвитку вітчизняної професійної освіти. Вказано, що проблема періодизації є однією з найголовніших в історії педагогіки. Проаналізовано обґрунтовані у педагогічних працях Н. Гупана, О. Коханко, М. Пузанова, О. Сухомлинської, Г. Терещенка та інших вчених періодизації становлення і розвитку різних ланок вітчизняної професійної освіти. На основі аналізу педагогічної теорії і практики означеного періоду виокремлено дванадцять основних періодів розвитку вітчизняної професійної освіти, кожен з яких характеризується змінами у професійній підготовці, зумовленими як державною політикою, так і розвитком педагогічної науки загалом. Доведено, що професійну освіту нині доцільно розглядати та аналізувати одночасно і як соціально-освітню сферу, і як невід’ємну складову розвитку економіки країни та основу безпеки сучасного суспільства. Вказано, що будь-яка періодизація становлення і розвитку вітчизняної професійної освіти характеризується певною умовністю, а тому стає основою для подальших наукових пошуків.

Ключові слова


професійна освіта; періодизація; розвиток; нижча професійна освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; управління освітою; професійна школа; університет

Повний текст:

PDF

Посилання


Hupan N. M. Ukrainska istoriohrafiia istorii pedahohiky [Ukrainian historiography of the history of pedagogy]. Kyiv, A. P. N., 2002. 224 p.

Kokhanko O. M. Stanovlennia i rozvytok pidhotovky kvalifikovanykh robitnychykh kadriv z serednoiu osvitoiu v Ukraini (1969–1994 rr.). Avtoref. dys. kand. ped. nauk [Formation and development of training of skilled workers with secondary education in Ukraine (1969–1994). Author’s abstract. dis cand. ped sciences]. Kyiv, 1995. 24 p.

Likarchuk I. L. Upravlinnia systemamy pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv v Ukraini: pedahohichnyi aspekt (1888–1998 roky) [Management of Qualifications Systems in Ukraine: A Pedagogical Aspect (1888–1998)]. Kyiv, Vyshcha shkola, 1998. 256 p.

Nevmerzhytska O. Periodyzatsiia rozvytku aksiolohichnykh idei u vitchyznianomu osvitnomu prostori ХIХ – pershoi tretyny ХХ st. [Periodization of the development of axiological ideas in the national educational space of the 19th – the first third of the twentieth century]. Scientific journal of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, 2017, Vol. 1, pp. 284–293.

Pahuta M. Istoryko-pedahohichni aspekty stanovlennia osnov profesiinoi osvity v Ukrainiy [Historical and pedagogical aspects of the formation of the basis of vocational education in Ukraine]. Problems of preparing a modern teacher: scientific journal of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, 2017, Vol. 15, pp. 389–396.

Pahuta M. Periodyzatsiia rozvytku vitchyznianoi profesiinoi osvity (ХIХ – pochatok ХХI st.) [Periodization of the development of national vocational education (XIX – early XXI century)]. Scientific journal of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, 2017, Vol. 1, pp. 294–302.

Puzanov M. F., Tereshchenko G. I. Ocherki istorii professionalno-tekhnicheskogo obrazovaniya v Ukrainskoy SSR [Essays on the history of vocational education in the Ukrainian SSR]. Kyiv,Vyshcha shkola, 1980. 232 p.

Sukhomlynska O. V. Istoryko-pedahohichnyi protses: novi pidkhody do zahalnykh problem [Historical and pedagogical process: new approaches to common problems]. Kyiv, A. P. N., 2003. 68 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Н. М. Гупан. – К.: А. П. Н., 2002. – 224 с.

Коханко О. М. Становлення і розвиток підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з середньою освітою в Україні (1969–1994 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / О. М. Коханко. – К., 1995. – 24 с.

Лікарчук І. Л. Управління системами підготовки кваліфікованих робітників в Україні: педагогічний аспект (1888–1998 роки): монографія / І. Л. Лікарчук. – К.: Вища школа, 1998. – 256 с.

Невмержицька О. Періодизація розвитку аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі ХІХ – першої третини ХХ ст. / О. Невмержицька // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2017. – Вип. 1. – С. 284–293.

Пагута М. Історико-педагогічні аспекти становлення основ професійної освіти в України / М. Пагута // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2017. – Вип. 15. – С. 389–396.

Пагута М. Періодизація розвитку вітчизняної професійної освіти (ХІХ – початок ХХІ ст.) / М. Пагута // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2017. – Вип. 1. – С. 294–302.

Пузанов М. Ф. Очерки истории профессионально-технического образования в Украинской ССР / М. Ф. Пузанов, Г. И. Терещенко. – К.: Вища школа, 1980. – 232 с.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. – К.: А. П. Н., 2003. – 68 с.
REFERENCES

Copyright (c) 2017 Myroslav Pahuta

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.