DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.3.27

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Volodymyr Omelyanenko

Анотація


Висвітлено проблеми професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в контексті євроінтеграції та шляхи їх вирішення. Проведено теоретичний аналіз, узагальнення і порівняння нормативно-правових документів та науково-методичної літератури з проблем професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури для орієнтованої на європейські стандарти загальноосвітньої школи. Визначено основні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в контексті євроінтеграції: недосконалість системи національної мобільності студентів; відсутність інтегрованих навчальних планів і програм підготовки молодшого бакалавра, бакалавра і магістра; подрібненість навчальних дисциплін; короткотривала педагогічна практика; відсутність матеріального стимулювання шкільних вчителів – керівників педагогічної практики. Вказано, що для реалізації академічної мобільності студентів необхідні стандарт вищої освіти, освітньо-професійна програма і базовий навчальний план, нормативна частина якого була б однаковою для всіх вищих навчальних закладів (кількість кредитів, послідовність вивчення дисциплін, графік навчального процесу).

Ключові слова


професійна підготовка; вчитель фізичної культури; компетентнісний та інтеграційний підходи; євроінтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [The law of Ukraine "About higher education"] vid 01.07.2014 № 1556-VII (Redaktsiia stanom na 27.07.2017) Available at:: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Intehratsiia navchalnoho protsesu yak chynnyk rozvytku piznavalnoi aktyvnosti uchniv [Integration of educational process as a factor of development of cognitive activity of students]. Available at: http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/24899/.

Onyshchenko N. Orhanizatsiino-metodychni zasady pedahohichnoi praktyky v systemi profesiinoho stanovlennia maibutnoho vchytelia [Organizational and methodical principles of pedagogical practice in the system of professional formation of future teacher]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_11_7.

Pedahohichna Konstytutsiia Yevropy [Pedagogical Constitution of Europe]. Asotiation of rektors of pedagogical universities of Europe. 2013. Available at: file://C:/Users/1/Downloads/Pedagogical_Constitution_of_Europe.pdf

Polozhennia pro provedennia praktyky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy [Regulations about realization of students practice of higher educational establishments in Ukraine]: Nakaz MON Ukrainy № 93 vid 08.04.1993 r. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93.

Pro osoblyvosti formuvannia navchalnykh planiv na 2015/2016 navchalnyi rik [About the particular features of forming a curricula for 2015/2016 school years]: Nakaz MON Ukrainy № 47 vid 26.01.2015 r. Available at: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-02-10/3521/nmon_47_26012015.pdf.

Proekt standartu vyshchoi osvity Ukrainy pershoho (bakalavrskoho) rivnia osvity. Haluz znan 01 Osvita / Pedahohika, predmetna spetsializatsiia 014.11 Serednia osvita (Fizychna kultura) [Project of the standard of higher education of Ukraine of the first (bachelor) level of education. An area of knowledge is 01 Education/Pedagogics, subject specialization 014.11 Secondary education (Physical culture)]. MON Ukrainy. K., 2017. Available at: http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/proekti-standartiv-vishhoyi-osviti.html.

Sydorenko V. K. Problema aktualna, riznobichna: pro intehratsiiu navchalnykh predmetiv u pedahohichnii teorii i praktytsi [The actual and versatile problem: About integration of subjects in pedagogic theory and practice]. Ridna shkola, 1992, № 7–8. pp. 30–34.

Sulyma N. Praktychnyi komponent profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv anhliiskoi movy v Ukraini ta za kordonom [A practical component of professional preparation of future teachers of English in Ukraine and abroad]. Available at: ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24127/1/26-217-222.pdf.

Sushchenko L. P. Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia ta sportu: (teoretyko-metodolohichnyi aspekt) ) [Professional preparation of future specialists of P.E and sport: (a theoretical and methodological aspect)]: monograph / L. P. Sushchenko. Zaporizhzhia: ZDU, 2003. 442 p.

Tymoshenko O. V. Orhanizatsiia navchalnoho protsesu maibutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannia i sportu na osnovi intehrovanykh kursiv [Organization of educational process of future specialists of P.E and sport on the basis of the integrated courses]. Pedagogic, psycology and medical and biological problems of specialists of P.E and sport, 2010, № 3. pp.105–109.

Shchodo zdobuttia osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia mahistra na osnovi bakalavra z inshoi haluzi znan [Obtaining educational and qualifying level of master's degree on the basis of bachelor from other area of knowledge], lyst MON Ukrainy № 1/9-155 vid 19.03.2014 roku. Available at: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/40275/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (Редакція станом на 27.07.2017). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/24899/.

Онищенко Н. Організаційно-методичні засади педагогічної практики в системі професійного становлення майбутнього вчителя / Н. Онищенко. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_11_7.

Педагогічна Конституція Європи / Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи. 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/1/Downloads/Pedagogical_Constitution_of_Europe.pdf

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України: наказ МОН України № 93 від 08.04.1993 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93.

Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік: наказ МОН України № 47 від 26.01.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-02-10/3521/nmon_47_26012015.pdf.

Проект стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти. Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, предметна спеціалізація 014.11 Середня освіта (Фізична культура) / Н. Є. Пангелова, Л. І. Іванова, Ж. Л. Козіна та інші / МОН України. – К., 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-ministerstva/proekti-standartiv-vishhoyi-osviti.html.

Сидоренко В. К. Проблема актуальна, різнобічна: про інтеграцію навчальних предметів у педагогічній теорії і практиці / В. К. Сидоренко // Рідна школа – 1992. – № 7–8. – С. 30–34.

Сулима Н. Практичний компонент професійної підготовки майбутніх учителів англійської мови в Україні та за кордоном / Н. Сулима. [Електронний ресурс] – Режим доступу: ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24127/1/26-217-222.pdf.

Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту: (теоретико-методологічний аспект): монографія / Л. П. Сущенко. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – 442 с.

Тимошенко О. В. Організація навчального процесу майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту на основі інтегрованих курсів / О. В. Тимошенко // Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту. – 2010. – № 3. – С.105–109.

Щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі бакалавра з іншої галузі знань / лист МОН України № 1/9-155 від 19.03.2014 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/40275/.

Copyright (c) 2017 Volodymyr Omelyanenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.