DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.2

КОМУНІКАТИВНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Ruslana Presner

Анотація


Розглянуто процес реалізації комунікативно орієнтованого підходу до навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей, що полягає у моделюванні основних закономірностей іншомовної мовленнєвої комунікації з урахуванням їх професійних потреб. Проаналізовано головні умови комунікативної організації заняття з іноземної мови: мовленнєва спрямованість навчального процесу, функціональність і ситуативність навчання, новизна навчального матеріалу, врахування індивідуальних рис кожного студента. Акцентовано увагу на тому, що комунікативно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови сприяє максимальному «зануренню» студента у мовленнєву діяльність, в якій практично відсутня рідна мова. Показано, що комунікативно орієнтований підхід до навчання іноземної мови передбачає формування у студентів вмінь і навичок адекватного сприйняття іншомовного мовлення та висловлювання власних думок іноземною мовою відповідно до конкретної ситуації. Розкрито особливості формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних ВНЗ, які полягають в оволодінні спеціальними лінгвістичними засобами та невербальними аспектами мови, що вивчається. Доведено, що розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів непрофільного ВНЗ успішно реалізовується в умовах навчання ділового спілкування, в якому поєднуються як мовні, так і спеціальні наукові знання. Зроблено висновок про необхідність застосування комунікативно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови у немовному ВНЗ, оскільки він максимально наближує навчальний процес до реальної мовної ситуації, розвиває професійно комунікативні, соціолінгвістичні, соціокультурні компетенції студентів.

Ключові слова


комунікативно орієнтований підхід; іншомовна комунікативна компетентність; мовленнєва діяльність; немовний ВНЗ; іноземна мова

Повний текст:

PDF

Посилання


Barabanova H. V. Metodyka navchannya profesiyno-oriyentovanoho chytannya v nemovnomu VNZ [Methodology of teaching of the professionally-oriented reading in non-linguistic Universities], K., IN-KOS, 2005. 315 p.

Borysenko V. V. Teoretychni zasady katehoriyi “kompetentsiya” [The theoretical basis of the category of “competence”]. Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya: Pedahohichni ta istorychni nauky. K., Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova, 2011, Vol. 96, pp. 20–29.

Borodina H. I. Komunikatyvno-oriyentovane navchannya inozemnoyi movy v nemovnomu vuzi [Communication-oriented learning of a foreign language in the non-linguistic university]. Inozemni movy, 2005, Vol. 2, pp. 28–30.

Vdovin V. V. Komunikatyvnyj pidkhid yak optymalnyj zasib vyvchennya inozemnoyi movy u VNZ [The communicative approach as the best way of the learning of the foreign language at universities]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika»: zb. nauk. prats, Lviv, Lvivs'ka politekhnika, 2007, pp.15–20.

Zabolots'ka O. O. Inshomovna pidhotovka studentiv nemovnykh spetsialnostey v umovakh hlobalizatsiyi [Foreign language training of students of non-linguistic specialties in the conditions of globalization]. zb. nauk. prats, Pedahohichni nauky, Kherson, Vyd-vo KhDU, 2015, Vol.. 67, pp. 232–240.

Luchkevych V. V. Komunikatyvna spryamovanist' navchannya inozemnoyi movy u systemi profesiynoyi pidhotovky vchyteliv-filolohiv [The communicative orientation of teaching of the foreign language in the system of the professional training of philologist teachers]. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi ta innovatsiyni metodyky navchannya u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiya, teoriya, dosvid, problemy, 2013, vyp. 34, pp. 386–390. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_34_83.

Sernyak O. Komunikatyvno-oriyentovane navchannya inozemnykh mov. Barjery ta shlyakhy podolannya pereshkod [Communicative-oriented learning of foreign languages. Barriers and ways to overcome obstacles]. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu “Ostrozka akademija”, seriya “Filolohichna”, 2015, vyp. 54, pp. 67–70.

Burns A. Doing action research in English language teaching: A guide for practitioners. New York, Routledge, 2010. 187 р.

Littlewood W. Communicative language teaching: An expanding concept for a changing world. Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning, Vol. II, pp. 541–547.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ / Г. В. Барабанова. – К.: ІН-КОС, 2005. – 315 с.

Борисенко В. В. Теоретичні засади категорії «компетенція» / В. В. Борисенко // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 96. – С. 20–29.

Бородіна Г. І. Комунікативно-орієнтоване навчання іноземної мови у немовному вузі / Г. І. Бородіна // Іноземні мови. – 2005. – № 2. – С. 28–30.

Вдовін В. В. Комунікативний підхід як оптимальний засіб вивчення іноземної мови у ВНЗ / В. В. Вдовін // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. праць. – Львів: Львівська політехніка, 2007. – С. 15–20.

Заболотська О. О. Іншомовна підготовка студентів немовних спеціальностей в умовах глобалізації / О. О. Заболотська // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2015. – Вип. 67.– С. 232–240.

Лучкевич В. В. Комунікативна спрямованість навчання іноземної мови у системі професійної підготовки вчителів-філологів / В. В. Лучкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2013. – Вип. 34. – С. 386–390. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_34_83.

Серняк О. Комунікативно-орієнтоване навчання іноземних мов. Бар’єри та шляхи подолання перешкод / О. Серняк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2015. – Вип. 54. – С. 67–70.

Burns A. Doing action research in English language teaching: A guide for practitioners / А. Burns. – New York: Routledge, 2010. – 187 р.

Littlewood W. Communicative language teaching: An expanding concept for a changing world / W. Littlewood // Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. – Vol. II. – 2011. – PP. 541–547.

Copyright (c) 2018 Ruslana Presner

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.