DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.8

ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВО-ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНТОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ІНШОМОВНОМУ СПІЛКУВАННІ

Oksana Serniak

Анотація


Досліджено формування мовленнєво-дискурсивної компетентності в іншомовному спілкуванні, яка лежить в основі багатокомпонентної структури комунікативної компетентності. Проаналізовано основні недоліки традиційного, підтримуючого підходу до навчання іноземних мов, який не забезпечує навчання практичного іншомовного спілкування, більшого значення надає знанням про мову, ніж практичним умінням і навичкам користування іноземною мовою. Встановлено, що формування мовленнєво-дискурсивної компетентності в іншомовному спілкуванні, передбачає володіння навичками організації мовленнєвого матеріалу в когерентний (зв’язний) і цілісний текст – дискурс, який, на відміну від статичного іншомовного тексту, має комунікативний характер. Мету навчання іноземної мови визначено як спонукання студентів до породження і сприймання іншомовних дискурсів, враховуючи комунікативну мету і ситуацію спілкування. Однією з передумов породження іншомовного дискурсу виокремлено створення актуально значущої для учасників комунікації іншомовної мовленнєвої ситуації. Обґрунтовано наявність чіткого зв’язку між формуванням мовленнєво-дискурсивної компетентності в іншомовному спілкуванні та ситуативним моделювання на занятті з іноземної мови, як соціокультурним контекстом творення іншомовного дискурсу. Доведено доцільність використання технологій ситуативного моделювання, оскільки вони залучають тих, хто вивчає іноземну мову, до активізації мислення, почуттів, знань, інтересу та прагнення до активної мовленнєвої діяльності. Технології ситуативного моделювання апробовано на практиці на заняттях з іноземної мови у ВНЗ. Продемонстровано низку комунікативних ситуацій, які спонукають до творення іншомовного дискурсу відповідно до мовленнєвої ситуації.

Ключові слова


дискурс; текст; мовленнєво-дискурсивна компетентність; дискурсизація тексту; технології ситуативного моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Atanov H. О. Obgruntuvannya ta sutnist diyalnisnoho pidkhodu do navchannya [The essence and substantiation of the activity approach to learning]. Pedahohika i psykholohiya profesiynoyi osvity, 2002, Vol. 3. pp. 85–93.

Bodnar S. V. Formuvannya dyskursyvnoyi kompetentsiyi yak skladovoyi komunika- tyvnoyi kompetentsiyi maybutnikh vykladachiv inozemnykh mov [The formation of the discursive competence as component of the communicative competence of future teachers of foreign languages]. Pedahohichni nauky: zb. nauk. prats, Kherson, KhDU Publ., 2010, Vol. 55, pp. 211–215.

Horina Zh. D. Dyskursyvna skladova komunikatyvnoyi kompetentsiyi maybutnikh slovesnykiv [The discursive component of the communicative competence of future philologists]. Nauka i osvita, 2007, Vol. 3, pp. 125–128.

Kostenko V. H., Znamenska I. V., Solohor I. M. Dyskursyvna osnova navchannya inozemnykh mov ta yiyi rol u formuvanni komunikatyvnoyi kompetentsiyi [The discursive basis for learning foreign languages and its role in the formation of the communicative competence]. Vykladannya mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zvyazky. Dosvid. Poshuky: zbir. nauk. statey, Kharkiv, 2008, Vol. 14. pp. 117–123.

Kucheryava O. A. Formuvannya dyskursyvnoyi kompetentsiyi studentiv filolohich- nykh fakultetiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Dys. ... kand. ped. nauk [The formation of the discursive competence of students of philological faculties of higher educational institutions. Candidate’s thesis]. Odesa, 200, 229 p.

Pankiv O. B. Dyskursyvna kompetentsiya movnoyi osobystosti maybutnoho filoloha [The discursive competence of the linguistic personality of the future philologist]. Naukovyy visnyk Drohobyts'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2014, Vol. 1, pp. 64–69.

Pometun O. I., Pyrozhenko L. V. Suchasnyy urok. Interaktyvni tekhnolohiyi navchannya [Modern lesson. Interactive Learning Technologies]: Nauk.-metod. posibn., A. S. K. Publ., 2004, 192 p.

Yurchuk L. V. Dyskursyvna kompetentsiya, yiyi rol ta formuvannya v systemi navchannya mizhkulturnoyi komunikatsiyi u studentiv nemovnoho vuzu [The discursive competence and its role in the formation of the system of teaching the students of non-linguistic specialties the intercultural communication]. Linhvistychni ta metodolohichni problemy tekhnolohiyi navchannya inozemnym movam v suchasnykh umovakh: zb. materialiv I Vseukrayinskoho naukovo- praktychnoho seminaru, 13 lyutoho, 2012 r. Kyiv, NUKhT, 2012, pp. 37–38.

Harris Z. Discourse Analysis. Language. London: Harper Collins, 1993, 234 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атанов Г. О. Обґрунтування та сутність діяльнісного підходу до навчання / Г. О. Атанов // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – № 3.– С. 85–93.

Боднар С. В. Формування дискурсивної компетенції як складової комуніка- тивної компетенції майбутніх викладачів іноземних мов / С. В. Боднар // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. – Вип. 55. – С. 211–215.

Горіна Ж. Д. Дискурсивна складова комунікативної компетенції майбутніх словесників / Ж. Д. Горіна // Наука і освіта. – 2007. – № 3. – С. 125–128.

Костенко В. Г. Дискурсивна основа навчання іноземних мов та її роль у фо- рмуванні комунікативної компетенції / В. Г. Костенко, І. В. Знаменська, І. М. Сологор // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Досвід. Пошуки: збірник наукових статей. – Харків, 2008. – № 14. – С. 117–123.

Кучерява О. А. Формування дискурсивної компетенції студентів філологіч- них факультетів вищих навчальних закладів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02: / О. А. Кучерява. – Одеса, 2008. – 229 с.

Паньків О. Б. Дискурсивна компетенція мовної особистості майбутнього філолога / О. Б. Паньків // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2014. – № 1. – С. 64–69.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібник / О. І. Пометун , Л. В. Пироженко. – К.: Вид-во А. С. К., 2004. – 192 с.

Юрчук Л. В. Дискурсивна компетенція, її роль та формування в системі навчання міжкультурної комунікації у студентів немовного вузу / Л. В. Юрчук // Лінгвістичні та методологічні проблеми технології навчання іноземним мовам в сучасних умовах: зб. матеріалів I Всеукраїнського науково-практичного семінару, 13 лютого 2012 р. – К.: НУХТ, 2012. – С. 37–38.

Harris Z. Discourse. Language / Z. Harris – London: Harper Collins, 1993. – 234 p.

Copyright (c) 2018 Oksana Serniak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.