DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.9

СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСПАНОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Alla Ruban

Анотація


Вказано, що підготовка вчителів іноземної мови є провідним напрямком соціального замовлення нашого суспільства. Розглянуто проблему формування аудитивної компетентності і визначено її одним з пріоритетних напрямків діяльності під час навчання іншомовного спілкування. Обґрунтовано актуальність дослідження системи вправ для формування аудитивної компетентності, пропонованої іспанською методикою навчання мов. Зазначено трактування поняття «аудитивна компетентність» у вітчизняній методиці та представлено бачення іспанських методистів процесу аудіювання. З’ясовано стратегії/мікровміння, які потрібно розвивати в учнів/студентів під час формування аудитивної компетентності: розпізнавати, відбирати, розуміти, передбачати, робити висновки, зберігати в пам’яті. Представлено системи вправ, які пропонуються іспанськими методистами для формування вмінь аудіювання, охарактеризовано інтенсивні, розширені і продуктивні вправи й уточнено алгоритми виконання цих вправ. Дотично до тем, визначених Робочою програмою для дисципліни ІІ курсу «Практика усного і писемного мовлення іспанської мови», проаналізовано низку автентичних підручників іспанської мови як іноземної для рівнів володіння мовою В1 та В2 з метою відібрати вправи для студентів під час роботи з аудіофрагментом. Скласифіковано і подано приклади дібраних вправ. З’ясовано, що більшість вправ є інтенсивними незалежно від базового рівня і наголошено, що навчання аудіювання є лише підготовчим етапом для формування умінь говоріння. Зазначено, що окрім вправ, безпосередньо пов’язаних з формуванням іспаномовної аудитивної компетентності, у деяких підручниках ELE є вправи, спрямовані на формування у студентів фонетичних навичок, розвиток розпізнавальних умінь і накопичення декларативних і процедурних знань.

Ключові слова


аудитивна компетентність; стратегії або вміння аудіювання; автентичні підручники ELE; система вправ

Повний текст:

PDF

Посилання


Datskiv O. P. Formuvannia vmin' audiiuvannia majbutnikh uchyteliv anhlijs'koi movy iz zastosuvanniam dramatyzatsii [Forming future English teachers’ listening skills with the use of dramatization] /O. P. Datskiv. – Naukovi zapysky. Seriia: pedahohika. – 2016. – № 4. – S. 58 – 64.

Metodyka navchannia inozemnykh mov i kul'tur: teoriia i praktyka: pidruchnyk dlia stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice: a textbook for the students of classical, pedagogical and linguistic universities] /O. B. Bihych, N. F. Borysko, H. E. Borets'ka ta in.; za zah. red. S. Yu. Nikolaievoi. – K.: Lenvit, 2013. – 590 s.

Robocha prohrama navchal'noi dystsypliny «Praktyka usnoho i pysemnoho movlennia ispans'koi movy» [Program of the academic discipline “Practice of spoken and written speech of the Spanish language”] / Berezovs'kyj V. O. – K., 2017. – 32.

Cassani D. Enseñar lengua/D. Cassani, M. Luna, Gl. Sanz // Barcelona. – 1997. – 575 p.

Diccionario de términos clave de ELE / Centro Virtual Cervantes. [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comprensionauditiva.htm

Martín Leralta S. Competencia estratégica para la comprensión auditiva en español como lengua extranjera/S. Martín Leralta. – Colección Monografías nº 12. – 2009. – 172 p.

Martín Peris E. La didáctica de la comprensión auditiva / E. Martín Peris. [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http://marcoele.com/descargas/5/martin_comprensionauditiva.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дацків О. П. Формування вмінь аудіювання майбутніх учителів англійської мови із застосуванням драматизації /О. П. Дацків // Наукові записки. Серія: педагогіка. – 2016. – № 4. – С. 58–64.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів /О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Практика усного і писемного мовлення іспанської мови» / В. О. Березовський – К., 2017. – 32 с.

Cassani D. Enseñar lengua/D. Cassani, M. Luna, Gl. Sanz // Barcelona. – 1997. –ь575 р.

Diccionario de términos clave de ELE / Centro Virtual Cervantes. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/comprensionauditiva.htm.

Martín Leralta S. Competencia estratégica para la comprensión auditiva en español como lengua extranjera/S. Martín Leralta. – Colección Monografías nº 12. – 2009. – 172 р.

Martín Peris E. La didáctica de la comprensión auditiva / E. Martín Peris. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://marcoele.com/descargas/5/martin_comprensionauditiva.pdf

Copyright (c) 2018 Alla Ruban

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.