DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.10

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У КУРСІ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ»

Tetyana Yeremenko, Olga Trubitsyna, Iryna Lukyanchenko

Анотація


Відзначено, що сучасна професійна освіта повинна бути спрямована на стимулювання самостійної діяльності особистості майбутнього вчителя іноземної мови і створювати нові можливості щодо його творчої самореалізації як суб’єкта управління цілісним педагогічним процесом, який прогнозує його цілі та завдання, організовує їхнє ефективне вирішення та оцінює якість досягнутих результатів. У зв’язку з цим одним із завдань фахової підготовки компетентного вчителя іноземної мови має бути активне залучення студентів до процесу пізнання та перетворення себе як менеджерів освіти через усвідомлення соціальної й особистісної значущості цієї професійної ролі та її прийняття. Для досягнення цієї мети переосмислено завдання і програмний зміст курсу «Методика викладання іноземних мов», а також підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі його вивчення. Описано зміст та форми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів щодо опанування основами рефлексивного управління у процесі вивчення зазначеного курсу в межах роботи над змістовим модулем «Аналіз вітчизняних та зарубіжних методів навчання». Запропоновано алгоритм роботи, детально описуються завдання в межах запропонованого алгоритму. Вказано, що перевагою представлених алгоритму роботи та завдань є фокусування уваги студентів – майбутніх вчителів англійської мови на особливостях управлінських процесів, що існують у взаємодії вчителя й учнів у процесі вивчення іноземної мови.

Ключові слова


навчально-пізнавальна діяльність студентів; рефлексивне управління; професійно-педагогічна діяльність; майбутні викладачі англійської мови

Повний текст:

PDF

Посилання


Yeremenko T. Ye., & Trubitsyna O. M. Orhanizatsiya profesiynoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv inozemnoyi movy zdatnykh do realizatsiyi funktsiy refleksyvnoho upravlinnya [Organization of professional education of the foreign language teachers able to bring into practice the functions of the reflexive management]. International scientific professional periodical journal “The Unity of Science”, April, 32–35.

Karpova E. E. Kategoriya kachestva v teorii i praktike professional'noi podgotovki uchitelya [The category of quality in theory and practice of professional teacher training]. Doctor’s thesis. Odessa.

Kichuk N. V. Formuvannya tvorchoї osobistostі vchitelya: monografіya [Developing teacher's creative personality]. Kyiv: Vishcha shk.

Kudrin O. V. Osobennosti podgotovki studentov k pedagogicheskomu upravleniyu v sisteme «pedagog–uchashchiisya» [Peculiarities of students’ training for pedagogical management in the «teacher–student» system]. Candidate’s thesis. Odessa.

Kurlyand Z. N. Pedagogicheskie sposobnosti i professional'naya ustoichivost' uchitelya [Pedagogical abilities and professional stability of a teacher]. Odessa.

Tsokur O. S. Kategoriya pedagogicheskogo soznaniya v teorii i praktike professional'noi podgotovki uchitelya [The category of pedagogical consciousness in teacher training theory and practice]. Doctor’s thesis. Odessa.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Єременко Т. Є. Організація професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови здатних до реалізації функцій рефлексивного управління / Т. Є. Єременко, О. М. Трубіцина // International scientific professional periodical journal “The Unity of Science” / publishing office Beranovych str., 130. – Czech Republic. – Prague, 2016 (April). – P. 32–35.

Карпова Э. Э. Категория качества в теории и практике профессиональной подготовки учителя: дис. ... д-ра. пед. наук: 13.00.01 / Э. Э. Карпова. – Одесса, 1993. – 290 с.

Кичук Н. В. Формування творчої особистості вчителя: монографія / Н. В. Кичук. – К.: Вища школа, 1994. – 156 с.

Кудрин О. В. Особенности подготовки студентов к педагогическому управлению в системе «педагог – учащийся»: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Кудрин. – Одесса, 1996. – 252 с.

Курлянд З. Н. Педагогические способности и профессиональная устойчивость учителя / З. Н. Курлянд. – Одесса, 1992. – 112 с.

Цокур О. С. Категория педагогического сознания в теории и практике профессиональной подготовки учителя: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01; 13.00.04 / О. С. Цокур. – Одесса, 1998. – 464 с.

Copyright (c) 2018 Tetyana Yeremenko, Olga Trubitsyna, Iryna Lukyanchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.