DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.14

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПИСЬМОВОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ: СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ ДОСЛІДЖЕНОСТІ

Valentyna Strilets

Анотація


Проаналізовано наукові публікації за останні 15 років щодо проблеми формування у майбутніх філологів компетентності в письмовому науково-технічному перекладі. У контексті психолінгвістичного аспекту розглянуто доробок представників когнітивної лінгвістики. Охарактеризовано наукові дослідження, які допоможуть сформувати лінгвістичні засади навчання письмового науково-технічного перекладу. Вказано на публікації, цінні для побудови психологічної моделі студента як активного суб’єкта письмової перекладацької діяльності. Визначено педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів як ключову проблему, що розглядається в наукових розвідках із дидактики. У межах методичного аспекту проаналізовано здобутки науковців, спрямовані на визначення письмової перекладацької компетентності та характеристику її складників, дослідження особливостей навчання письмового перекладу текстів різних галузей і жанрів, а також застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування компетентності в письмовому науково-технічному перекладі. Окреслено коло питань, які потребують глибшого вивчення чи вдосконалення, а саме: конкретизація змісту компетентності майбутніх філологів у письмовому науково-технічному перекладі; розкриття сутності терміна «науково-технічний переклад», узагальнення наукових здобутків для пояснення мовленнєво-мисленнєвих процесів його здійснення; визначення типології науково-технічних текстів на прикладі нафтогазової галузі; характеристика студента-філолога як суб’єкта письмової перекладацької діяльності; дослідження квазіпрофесійного інформаційно-комунікаційного середовища як умови навчання майбутніх письмових перекладачів.

Ключові слова


майбутні бакалаври філології; науково-технічний переклад; компетентність у письмовому перекладі

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylenko T. P. Formuvannya anhlomovnoyi leksychnoyi kompetentsiyi maybutnikh filolohiv z pysmovoho perekladu publitsystychnykh tekstiv [Forming of the English lexical competence in translation of future philologists on the basis of translation of op-ed articles]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02. Kyiv, 2015. 199 p.

Gavrilenko N. N. Lingvisticheskie i metodicheskie osnovy podgotovki perevodchikov s inostrannogo yazyka na russkii v oblasti nauki i tekhniki (na primere perevoda s frantsuzskogo yazyka na russkii) [Linguistic and methodological basics of training translators from the foreign language into Russian in the fields of science and technology (on the basis of translation from French into Russian)]: avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk: 13.00.02. Moscow, 2006. 50 p.

Zyablova O. A. Printsipy issledovaniya yazyka dlya spetsialnykh tselei (na primere yazyka ekonomiki) [Principles of researching language for specific purposes (a case study of the Economics language)]: avtoref. diss. ... d-ra filol. nauk: 10.02.19. Moscow, 2005. 48 p.

Ihnatenko V. D. Metodyka navchannya maybutnikh filolohiv pysmovoho perekladu naukovo-tekhnichnykh tekstiv frantsuzkoyu movoyu [Methodology of teaching future philologists the written translation of scientific texts into the French language]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02. Kyiv, 2017. 239 p.

Ishchenko N. I. Naukovo-tekhnichnyy styl u systemi funktsionalnykh styliv [Scientific and technical style in the system of functional styles]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiya». Seriya «Filolohichna». 2014, Vol. 46. pp. 78–80.

Kavytska T. I. Formuvannya tekstotvirnoyi kompetentnosti maybutnikh filolohiv u pysmovomu perekladi z ukrayinskoyi movy na anhliysku [Developing textual competence of Philology majors in translation from Ukrainian into English]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.02. Kyiv, 2015. 296 p.

Kyyak T. R., Kamenska O. I. Linhvistyka fakhovykh mov: predmet, problemy, perspektyvy [Linguistics of languages for specific purposes: subject, problems, prospects]. Available at http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vknlu_mtmk/2011_1/5.pdf.

Kolos Yu. Z. Formuvannya informatsiyno-tekhnolohichnykh kompetentnostey maybutnikh perekladachiv u protsesi fakhovoyi pidhotovky [Formation of information-technological competences of future translators during their training]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Kyiv, 2010. 20 p.

Korolkova S. A. Tekstologicheskaya model obucheniya pismennomu perevodu studentov yazykovykh vuzov: na materiale frantsuzskogo yazyka [Text-based model of teaching translation to language students: a case study of the French language]: diss. … kand. ped. nauk: 13.00.02. Volgograd, 2006. 198 p.

Maksymenko L. O. Spetsyfika psykholohichnykh mekhanizmiv movlennyevoyi diyalnosti perekladacha u pysmovomu dvostoronnomu perekladi [Peculiarities of psychological mechanisms of translator’s speech activity in bilingual translation]. Visnyk KNLU. Seriya Pedahohika ta psykholohiya, 2015, Vol. 24. pp. 25–37.

Mikhailov A. V. Formirovanie professionalnogo prizvaniya budushchego perevodchika [Forming future translator’s professional vocation]: avtoref. dis. … kand. ped. nauk: 13.00.08. Kaliningrad, 2010. 24 p.

Mishchenko A. L. Linhvistyka fakhovykh mov ta suchasna model naukovo-tekhnichnoho perekladu: monohrafiya [Linguistics of languages for specific purposes and modern model of science and technical translation: monograph]. Vinnytsya: Nova knyha, 2013. 448 p.

Pasichnyk T. D. Metodyka navchannya maybutnikh filolohiv pysemnoho dvostoronnoho perekladu komertsiynykh lystiv [Methodology of teaching future philologists to translate commercial letters]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02. Kyiv, 2011. 300 p.

Popova O. V. Teoretyko-metodychni zasady profesiyno-movlennyevoyi pidhotovky maybutnikh perekladachiv kytayskoyi movy v umovakh profesiynoyi osvity [Theoretical and methodological principles of professional and speech training of future Chinese translators under conditions of university pedagogical education]: dys. … d-ra. ped. nauk: 13.00.04, 13.00.02. Odesa, 2017. 479 p.

Popova T. V. Metodika obucheniya studentov neyazykovykh vuzov pismennomu perevodu nauchnykh tekstov (na materiale nemetskogo yazyka) [Methodology of teaching non-language students to translate academic texts (a case study of Cerman) ]: diss. … kand. ped. nauk: 13.00.02. St Petersburg, 2009. 253 p.

Prozorova M. Y. Formyrovanye professyonalno vazhnыkh kachestv perevodchyka u studentov-lynhvystov v protsesse obuchenyya v vuze [Developing professionally important translation qualities in language students in the process of university training]: dyss. … kand. ped. nauk: 13.00.08. Kalynynhrad, 2004. 215 p.

Sorokina O. A. Formirovanie professionalnoi napravlennosti budushchikh perevodchikov v sisteme vysshego obrazovaniya [Forming future translators’ professional orientation in the system of higher education]: avtoref. dis. … kand. ped. nauk: 13.00.08. Chelyabinsk, 2008. 22 p.

Tarkhova L. A. Formuvannya piznavalnoyi samostiynosti maybutnikh perekladachiv u protsesi profesiynoyi pidhotovky [Cognitive individuality development of future translators’ in the process of their professional education]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Odesa, 2006. 200 sp

Fabrychna Ya. H. Metodyka navchannya maybutnikh filolohiv pysmovoho dvostoronnoho perekladu z vykorystannyam movnoho portfelya (anhliyska y ukrayinska movy) [Methodology of teaching bilateral translation with language portfolio to student philologists (English and Ukrainian)]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.02. Kyiv, 2015. 22 p.

Chernovatyy L. M. Metodyka vykladannya perekladu yak spetsialnosti: pidruchnyk dlya stud. vyshchykh zaklad. osvity za spetsialnistyu «Pereklad» [Methodology of teaching translation as specialty: course book for university students majoring in Translation]. Vinnytsya: Nova knyha Publ., 2013. 376 p.

Shupta O. V. Formuvannya hotovnosti do profesiynoyi tvorchoyi diyalnosti maybutnikh perekladachiv [Developing future translators’ readiness for professional creative activity]: dys. ... kandydata ped. nauk: 13.00.04. Ternopil, 2005. 242 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Василенко Т. П. Формування англомовної лексичної компетенції майбутніх філологів з письмового перекладу публіцистичних текстів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. П. Василенко. – К., 2015. – 199 с.

Гавриленко Н. Н. Лингвистические и методические основы подготовки переводчиков с иностранного языка на русский в области науки и техники (на примере перевода с французского языка на русский): автореф. дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н. Н. Гавриленко. – М., 2006. – 50 с.

Зяблова О. А. Принципы исследования языка для специальных целей (на примере языка экономики): автореф. дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.19 / О. А. Зяблова. – М., 2005. – 48 с.

Ігнатенко В. Д. Методика навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів французькою мовою: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / В. Д. Ігнатенко. – К., 2017. – 239 с.

Іщенко Н. І. Науково-технічний стиль у системі функціональних стилів / Н. І. Іщенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2014. – Вип. 46. – С. 78–80.

Кавицька Т. І. Формування текстотвірної компетентності майбутніх філологів у письмовому перекладі з української мови на англійську: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. І. Кавицька. – К., 2015. – 296 с.

Кияк Т. Р. Лінгвістика фахових мов: предмет, проблеми, перспективи / Т. Р. Кияк, О. І. Каменська. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vknlu_mtmk/2011_1/5.pdf.

Колос Ю. З. Формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю. З. Колос. – К., 2010. – 20 с.

Королькова С. А. Текстологическая модель обучения письменному переводу студентов языковых вузов: на материале французского языка: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / С. А. Королькова. – Волгоград, 2006. – 198 с.

Максименко Л. О. Специфіка психологічних механізмів мовленнєвої діяльності перекладача у письмовому двосторонньому перекладі / Л. О. Максименко // Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 24. – С. 25–37.

Михайлов А. В. Формирование профессионального призвания будущего переводчика: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / А. В. Михайлов. – Калининград, 2010. – 24 с.

Міщенко А. Л. Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу: монографія / А. Л Міщенко. – Вінниця: Нова книга, 2013 – 448 с.

Пасічник Т. Д. Методика навчання майбутніх філологів писемного двостороннього перекладу комерційних листів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. Д. Пасічник. – К., 2011. – 300 с.

Попова О. В. Теоретико-методичні засади професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах професійної освіти: дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.04, 13.00.02 / О. В. Попова. – Одеса, 2017. – 479 с.

Попова Т. В. Методика обучения студентов неязыковых вузов письменному переводу научных текстов (на материале немецкого языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. В. Попова. – СПб., 2009. – 253 с.

Прозорова М. И. Формирование профессионально важных качеств переводчика у студентов-лингвистов в процессе обучения в вузе: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08 / М. И. Прозорова. – Калининград, 2004. – 215 с.

Сорокина О. А. Формирование профессиональной направленности будущих переводчиков в системе высшего образования: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / О. А. Сорокина. – Челябинск, 2008. – 22 с.

Тархова Л. А. Формування пізнавальної самостійності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. А. Тархова. – Одеса, 2006. – 200 с.

Фабрична Я. Г. Методика навчання майбутніх філологів письмового двостороннього перекладу з використанням мовного портфеля (англійська й українська мови): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Я. Г. Фабрична. – К., 2015. – 22 с.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю «Переклад» / Л. М. Черноватий. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 376 с.

Шупта О. В. Формування готовності до професійної творчої діяльності майбутніх перекладачів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Шупта. – Тернопіль, 2005. – 242 с.

 

 

Copyright (c) 2018 Valentyna Strilets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.