DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.17

ЗМІСТ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕКЛАДУ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

Leonid Chernovaty

Анотація


Описано вивчення змісту предметної, термінологічної й перекладацької компетентності у процесі навчання майбутніх перекладачів передачі українською мовою англомовних галузевих текстів. Представлено результати дослідження, що проводилось на матеріалі текстів, які ґрунтуються на концепції послідовної моделі перекладу і моделі розуміння тексту оригіналу Д. Жіля. Визначено перелік понять, на яких базуються згадані тексти, а також термінів для їх позначення. Розглянуто зміст термінів «фахова компетентність перекладача», а також «предметна компетентність», «термінологічна компетентність» і «перекладацька компетентність» – компонентів згаданої фахової компетентності, як і їхнє місце у складі останньої. Визначено зміст концептів «модель перекладу», «послідовна модель перекладу» та «модель розуміння тексту оригіналу», а також понять, що входять до кожної з них. Відібрано англомовні терміни для позначення згаданих понять і розподілено їх на групи за структурними ознаками. Проаналізовано способи перекладу термінів різних структурних груп для встановлення динаміки змін таких способів. Окреслено сукупність лексичних одиниць, що входять до термінологічного компонента фахової компетентності перекладача, необхідну для перекладу англомовних текстів, що відносяться до послідовної теорії перекладу і моделі розуміння тексту оригіналу Д. Жіля. В процесі дослідження перекладацького компонента встановлено співвідношення способів перекладу англомовних термінологічних словосполучень у галузі перекладознавства українською мовою і сформульовано припущення щодо характеру впливу їхньої структури на вибір способу їх перекладу.

Ключові слова


зміст навчання майбутніх перекладачів; модель розуміння тексту оригіналу; послідовна модель перекладу; предметна; термінологічна і перекладацька компетентності; співвідношення способів перекладу; фахова компетентність перекладача

Повний текст:

PDF

Посилання


Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy [Uklad. i holov. red. V. T. Busel] [Big dictionary of the contemporary Ukrainian language], Kyyiv-Irpin, VTF «Perun», 2003. 1440 p.

Karaban V. I. Pereklad anhliyskoyi naukovoyi i tekhnichnoyi literatury [Translation in science and technology], Vinnytsya, Nova Knyha, 2004. 576 p.

Loginov A. V. Adresant i adresat v dialogicheskom prostranstve [Source and addressee in the dialogical space], Vestnik MGOU. Russkaja filologija, 2000, Vol. 2. pp. 49–54.

Komissarov V. N. Sovremennoe perevodovedenie [Contemporary Translation Studies]. Moscow, ETS, 2004. 424 p.

Smirnov A. A. Problemy psihologii pamjati [Problems in Psychology of Memory], M.: Prosveshhenie, 1966. 420 p.

Ulanovich O. I. Ponimanie originala pri perevode: k voprosu o fenomenologii javlenija [Source text comprehension in translation], Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologija. 2015, Vol.1 (33), pp. 79–87.

Chernovaty L. M. Zmist stratehiy kalkuvannya i transformatsiyi u perekladoznavchomu analizi [Strategies of calquing and transformation in translation analysis], Aktualni problemy filolohiyi i profesiynoyi pidhotovky fakhivtsiv u polikulturnomu prostori, Odesa: Pivdennoukrayinskyy natsionalnyy pedahohichnyy universytet imeni K.D. Ushynskoho, 2016, pp. 30–33.

Chernovaty L. M. Metodyka vykladannya perekladu yak spetsialnosti [Translator training methodology], Vinnytsya, Nova Knyha, 2013. 376 p.

Gile D. Basic Concepts and Models for Interpreter and translator Training / Daniel Gile. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins publishing Company, 2009. 287 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с.

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В. І. Карабан. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 576 с.

Логинов А. В. Адресант и адресат в диалогическом пространстве / А. В. Логинов // Вестник МГОУ. Русская филология. – 2000. – №. 2. – C. 49–54.

Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: учеб. пособие / В. Н. Комиссаров. – М.: ЭТС, 2004. – 424 с.

Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти / А. А. Смирнов. – М.: Просвещение, 1966. – 420 с.

Уланович О. И. Понимание оригинала при переводе: к вопросу о феноменологии явления / О. И. Уланович // Вестник Томского государственного университета. Филология. – 2015. – № 1 (33). – C. 79–87.

Черноватий Л. М. Зміст стратегій калькування і трансформації у перекладознавчому аналізі / Л. М. Черноватий // Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі. – Одеса: ПУНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016. – С. 30–33.

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих закладів освіти за спеціальністю «Переклад» / Л. М. Черноватий. – Вінниця: Нова Книга, 2013. –376 с.

Gile D. Basic Concepts and Models for Interpreter and translator Training / Daniel Gile. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins publishing Company, 2009. – 287 p.

Copyright (c) 2018 Leonid Chernovaty

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.