DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.19

ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ ЗАВДАНЬ

Liubov Zenya, Svitlana Roman, Olha Kolominova

Анотація


Представлена концептуальна модель формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів на практичних заняттях з іноземної мови у мовному педагогічному закладі вищої освіти за рівнем вищої освіти «бакалавр». Двоєдина сутність цієї моделі зумовлена її спрямованістю на оволодіння студентами-філологами структурними елементами цієї компетентності (мовленнєвими, лінгвістичними, лінгвосоціокультурними компетентностями та навчально-стратегічною компетентністю) як з академічними цілями, так і з професійно орієнтованими, в процесі вирішення спеціально підготовлених навчально-професійних задач різного ступеня складності. Для організації цієї діяльності виокремлюються два етапи: етап проведення професійно-мовленнєвого тренування, спрямований на підготовку студентів до самостійного виконання навчально-професійних задач; етап професійно-мовленнєвої практики: рольове програвання відповідних педагогізованих завдань в ситуації навчання інших. Показано, що регулярне виконання в межах кожного запланованого модуля навчальної програми підвищує освітньо-розвивальний і виховний потенціал практичних занять з іноземної мови стосовно професійно-методичної спрямованості майбутнього фаху студентів-філологів. І цей фактор підсилює позитивний вплив зазначених вище навчально-професійних завдань на підготовку майбутнього вчителя іноземної мови як: 1) суб’єкта пізнання, налаштованого на підвищення рівня своєї міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності впродовж усього життя; 2) як суб’єкта нової культури з європейським світоглядом; 3) як одного із ключових суб’єктів здійснення позитивних змін у навчанні дітей та молоді засобами свого навчального предмета в контексті актуальних потреб вітчизняної іншомовної освіти.

Ключові слова


двоєдина модель; міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність; опосередкована професійно-методична підготовка; навчально-професійна задача

Повний текст:

PDF

Посилання


Borisko N. F. Formirovanie professionalno orientirovannoi kommunikativnoi kompetentsii na prakticheskikh zanyatiyakh po inostrannomu yazyku ili skolko metodik nuzhno budushchemu uchitelyu? [The formation of professionally oriented communicative competence in Foreign Language classroom or how many techniques does a future teacher need?] // Іnozemnі movi. – 2010. – № 2. – pp. 3–11.

Gal'skova N. D. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam: Lingvodidaktika i metodika[Theory of teaching foreign languages: linguodidactics and methodology]: ucheb. posobie dlya stud. lingv. un-tov i fak. in. yaz. vyssh. ped. ucheb. zavedenii / N. D. Gal'skova, N. I. Gez. – 2 izd. ispr. – M.: Izdat. Tsentr «Akademiya», 2005. – 336 p.

Zyenya L. Ya. Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maybutnikh uchyteliv do navchannya inozemnykh mov uchniv profil'noyi shkoly [The teoretical and methodological principles of preparation of teachers to be for teaching foreign languages to pupils of the profile school]: monohr. / L. Ya. Zyenya. – Horlivka: Vyd-vo HDPIIM, 2011. – 436 p.

Kolominova O. O. Psykholoho-dydaktychni ta metodychni zasady pidhotovky studentiv movnoho pedahohichnoho VNZ do analizu pidruchnyka inozemnoyi movy [Psychological and didactic and methodical principles of the professional training of students of the pedagogical higher educational institution for the analysis of the textbook of the Foreign Language] / O. O. Kolominova, S. V. Roman // Inozemni movy. – 2015. – № 3. – p. 53–63.

Metodyka navchannya inozemnykh mov i kul'tur: teoriya i praktyka: pidruchnyk dlya stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv [Methodology of teaching foreign languages and cultures: theory and practice] / Bihych O. B., Borysko N. F., Borets'ka H. E. ta in. / za zahal'n. red. S. Yu. Nikolayevoyi. — K.: Lenvit, 2013. – 590 p.

Nikolayeva S. Yu. Mizhkul'turna inshomovna osvita v Ukrayini [Intercultural foreign language education in Ukraine: key issues]: klyuchovi problemy / S. Yu. Nikolayeva // Inozemni movy. – 2016. – № 2. – pp. 3–9.

Pedahohichna Konstytutsiya Yevropy [Pedagogical Constitution of Europe] // Inozemni movy. – 2016. – № 2. – pp. 54–57.

Roman S. V. Dydaktychne movlennya yak predmet linhvometodychnoyi pidhotovky vchytelya inozemnoyi movy pochatkovoyi shkoly [Didactic speech as subject of the linguistic and methodological training of a foreign language teacher of elementary school] / S. V. Roman // Inozemni movy. — 2009. – № 1. – pp. 48–52.

Roman S. V. Pryntsyp nastupnosti u navchanni inozemnoyi movy v suchasniy shkoli i movnomu vyshi [The principle of continuity in teaching foreign language in a modern school and linguistic higher education institution] / S. V. Roman // Problemy osvity: Nauk. zb. / Instytut innovatsiynykh tekhnolohiy i zmistu osvity MON Ukrayiny. – K., 2013. – Vypusk 74. – Ch. 2 – pp.226–232.

Roman S. V. Profesiyno oriyentovana inshomovna komunikatyvna kompetentnist' u maybutnikh uchyteliv inozemnoyi movy yak predmet formuvannya v kursi praktyky usnoho ta pysemnoho movlennya [Professionally oriented foreign language communicative competence of future foreign language teachers as subject of formation in the course of oral and written practice]. / S. V. Roman // Inozemni movy. – 2012. – № 2. – pp. 39–45.

Roman S. V. Teoretyko-metodychni zasady ukladannya i vdoskonalennya navchal'nykh prohram filolohichnoho profilyu v konteksti onovlennya zmistu vyshchoyi movnoyi osvity: navch. posib. [Theoretical and methodical principles of composing and enhancing the educational programs of the philological profile in the context of updating the content of higher linguistic education] / S. V. Roman, L. Ya. Zyenya. – Horlivka: vyd.-vo HDPIIM, 2011. – 64 p.

Roman S. V. Teoretyko-metodychni zasady ukladannya navchal'nykh prohram z pidhotovky vchyteliv inozemnykh mov dlya vyshchykh pedahohichnykh navchal'nykh zakladiv Ukrayiny [Theoretical and methodical principles of composing educational programs for the preparation of foreign language teachers for higher pedagogical educational institutions of Ukraine.] / S. V. Roman, L. Ya. Zyenya, O. O. Kolominova // Naukovi studiyi – XXI (kul'tura, osvita, antropotsentrychni paradyhmy i suchasnyy svit) — Vypusk 5 (Tom 7) – K.: MILENIUM, 2015. – pp. 107–128.

Shchukin A. N. Obuchenie inostrannym yazykam: Uchebnoe posobie dlya prepodavatelei i studentov [Teaching foreign languages: an educational manual for teachers and students] / A. N. Shchukin – M.: Filomatis, 2004. – 446 p.

Littlewood W. Foreign and Second Language Learning. Cambridge Univ. Press, 1996. – 114 p.

Ur P. A Course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge Univ. Press, 1997. – 375 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бориско Н. Ф. Формирование профессионально ориентированной коммуникативной компетенции на практических занятиях по иностранному языку или СКОЛЬКО МЕТОДИК НУЖНО БУДУЩЕМУ УЧИТЕЛЮ? / Н. Ф. Бориско // Іноземні мови. − 2010. − № 2. − С. 3−11.

Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. – 2 изд. испр. / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. − М.: Академия, 2005. – 336 с.

Зєня Л. Я. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до навчання іноземних мов учнів профільної школи: монографія / Л. Я. Зєня. − Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 436 с.

Коломінова О. О. Психолого-дидактичні та методичні засади підготовки студентів мовного педагогічного ВНЗ до аналізу підручника іноземної мови / О. О. Коломінова, С. В. Роман // Іноземні мови. – 2015. – № 3. – С. 53–63.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. − К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Ніколаєва С. Ю. Міжкультурна іншомовна освіта в Україні: ключові проблеми / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. − 2016. − № 2. − С. 3−9.

Педагогічна Конституція Європи // Іноземні мови. − 2016. − № 2. − С. 54−57.

Роман С. В. Дидактичне мовлення як предмет лінгвометодичної підготовки вчителя іноземної мови початкової школи / С. В. Роман // Іноземні мови. − 2009. − № 1. − С. 48−52.

Роман С. В. Принцип наступності у навчанні іноземної мови в сучасній школі і мовному виші / С. В. Роман // Проблеми освіти: наук. збірник. − К., 2013. – Вип. 74. − Ч. 2. − С. 226−232.

Роман С. В. Професійно орієнтована іншомовна комунікативна компетентність у майбутніх учителів іноземної мови як предмет формування в курсі практики усного та писемного мовлення / С. В. Роман // Іноземні мови. − 2012. − № 2. − С. 39−45.

Роман С. В. Теоретико-методичні засади укладання і вдосконалення навчальних програм філологічного профілю в контексті оновлення змісту вищої мовної освіти: навч. посібник / С. В. Роман, Л. Я. Зєня. − Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. − 64 с.

Роман С. В. Теоретико-методичні засади укладання навчальних програм з підготовки вчителів іноземних мов для вищих педагогічних навчальних закладів України / С. В. Роман, Л. Я. Зєня, О. О. Коломінова // Наукові студії − XXI (культура, освіта, антропоцентричні парадигми і сучасний світ). − К.: МІЛЕНІУМ, 2015. − Вип. 5 (Т. 7).− С. 107−128.

Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: учебное пособие для преподавателей и студентов / А. Н. Щукин − М.: Филоматис, 2004. − 446 с.

Littlewood W. Foreign and Second Language Learning. Cambridge Univ. Press, 1996. − 114 p.

Ur P. A Course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge Univ. Press, 1997. − 375 p.

Copyright (c) 2018 Liubov Zenya, Svitlana Roman, Olha Kolominova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.