DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.21

АВТОРСЬКИЙ КУРС «DEUTSCH NACH ENGLISCH 4» ДЛЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ

Yana Okopna

Анотація


Описано результати експериментальної перевірки алгоритму формування німецькомовної професійно орієнтованої компетентності майбутніх працівників сфери міжнародного туризму як специфічної реалізації навчального процесу з виробничими цілями в межах розвитку іншомовної комунікативної діяльності; виявлення взаємозв’язків психологічних механізмів у багатоступінчастих процесах оволодіння мовною діяльністю в умовах інтерференційних явищ та позитивного перенесення.Проаналізовано психологічні дослідження та методологічні проблеми інтерференції та позитивного перенесення при вивченні другої іноземної мови після першої зарубіжних та вітчизняних науковців з метою систематизації існуючих алгоритмів, вилучення наукових концепцій та стратегій вивчення другої іноземної мови з точки зору мережевої підтримки. Виявлено, що отримані результати після здійснення експериментального дослідження остаточно підтвердили ймовірність гіпотези про те, що розгляд психологічних характеристик, механізмів інтерференційних явищ та позитивного перенесення у процесі формування німецькомовної професійно орієнтованої компетентності майбутніх працівників сфери міжнародного туризму (німецька мова після англійської) ефективно відображаються на якості професійно орієнтованої освіти. Рекомендовано при вивченні другої іноземної мови після першої враховувати наступні чинники: зв'язок професійно орієнтованого навчання другої іноземної мови та навколишньої дійсності; рівень сформованості комунікативних навичок майбутніх працівників сфери міжнародного туризму рідною мовою та першою іноземною; наявність попереднього навчального філологічного досвіду майбутніх фахівців сфери міжнародного туризму в оволодінні професійно орієнтованою іншомовною компетентністю в продуктивних видах мовленнєвої діяльності; наявність мовних універсалій в структуруванні стратегії (твердження, предмет, об'єкт, сингулярний/множинний і т. д.), що сприятиме створенню особливого специфічного професійно орієнтованого виду мовних знань й полегшить асиміляцію другої іноземної мови. Мова універсалій уможливлює реалізацію порівняльно-типологічного аналізу феноменів рідної та суміжних іноземних мов, які вивчаються паралельно. Відзначено, що розуміння концепції вивчення другої іноземної мови після першої за підтримки дистанційного комбінованого мережевого навчання має розглядатися в структурі алгоритмічної моделі взаємодії суміжних іноземних мов із врахуванням психічних процесів, які задіяні в підсвідомості майбутніх працівників сфери міжнародного туризму під час оволодіння німецькою мовою після англійської.

Ключові слова


авторський курс; німецька мова після англійської; експериментальне дослідження; майбутні менеджери в сфері туризму; вищий навчальний заклад

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bihych O. B., Voloshynova M. M., Matsnieva O. A., Rusnak D. A., Met'olkina O. M., Kyrychenko T. H., Korobejnikova T. I., Okopna Ya. V. Elektronni zasoby navchannia inozemnykh mov studentiv: dosvid rozrobky j aprobatsii [Electronic teaching aids for students studying foreign languages: experience in development and testing], Kyiv, Vyd. tsentr KNLU, 2012, 160 p.

Bihych O. B., Borysko N. F., Borets'ka H. E. ta in. Metodyka navchannia inozemnykh mov i kul'tur: teoriia i praktyka: pidruchnyk dlia stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice], Kyiv, Lenvit, 2013, 590 p.

Mojseiuk N. Ye. Pedahohika: navchal'nyj posibnyk dlia stud. vysch. navch. zakladiv [Pedagogy: a textbook for students of higher education], Kyiv, 2007, 655 p.

Babyn I. I., Boliubash Ya. Ya., Harmash A. A. i in. Natsionalnyj osvitnij hlosarij: vyscha osvita [National Educational Glossary: Higher Education], Kyiv, TOV „Vydavnychyj dim Pleiady”, 2011, 100 p.

Okopna Ya. V. Robocha prohrama normatyvnoi navchal'noi dystsypliny inozemna mova (za profesijnym spriamuvanniam) napriam pidhotovky 6.140103 «Turyzm» [Working programme of normative discipline Foreign language (by professional direction) Direction of preparation 6.140103 "Tourism"], Kyiv, NUKhT, 2013, 37 p.

Bihych O. B., Voloshynova M. M., Hladunov M. S., Okopna Ya. V. Suchasnyj student u konteksti osobystisno-diial'nisnoho pidkhodu: za rezul'tatamy naukovo-metodychnykh doslidzhen [Modern student in the context of a personality-activity approach: on the results of scientific and methodological research], Vyd. tsentr KNLU, 2014, 148 p.

Bihych O. B., Bondar L. V., Voloshynova M. M., Maksymenko L. O., Ohuj O. M., Simkova I. O., Okopna Ya. V. Teorija i praktyka formuvannia inshomovnoi profesijno oriientovanoi kompetentnosti v govorinni u studentiv nelinhvistychnyh spetsial'nostej [Theory and practice of formation of foreign-language professional-oriented competence in speaking among students of non-linguistic specialties], Kyiv, Vyd. tsentr KNLU, 2013, 383 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід розробки й апробації: колективна монографія за заг. і наук. ред. О. Б. Бігич. / О. Б. Бігич, М. М. Волошинова, О. А. Мацнєва, Д. А. Руснак, О. М. Метьолкіна, Т. Г. Кириченко, Т. І. Коробейнікова, Я. В. Окопна. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 160 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів; за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів – Вид. 5-те, доп. і перероб. / Н. Є. Мойсенюк. – К., 2007. – 655 с.

Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад.: І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш і ін. – К.: ТОВ «Видавничий дім Плеяди», 2011. – 100 с.

Окопна Я. В. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни іноземна мова (за професійним спрямуванням) напрям підготовки 6.140103 «Туризм» / Я. В. Окопна // Робоча програма нормативної навчальної дисципліни іноземна мова (за професійним спрямуванням) напрям підготовки 6.140103 «Туризм». – К.: НУХТ, 2013. – 37 с.

Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень: колективна монографія за заг. і наук. ред. О. Б. Бігич / О. Б. Бігич, М. М. Волошинова, М. С. Гладунов, Я. В. Окопна. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 148 с.

Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей: колективна монографія за заг. і наук. ред. О. Б. Бігич / О. Б. Бігич, Л. В. Бондар, М. М. Волошинова, Л. О. Максименко, О. М. Огуй, І. О. Сімкова, Я. В. Окопна. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 383 с.

Copyright (c) 2018 Yana Okopna

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.