DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.23

ЦІЛІ ТА ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Oksana Babiuk

Анотація


Проаналізовано сучасні підручники англомовної підготовки фахівців туристичної галузі стосовно достатності та ефективності вправ для навчання монологу англійською мовою, що засвідчило певну невідповідність змісту навчальних матеріалів завданням підготовки майбутніх спеціалістів, а отже, й необхідність уточнення цілей і змісту формування компетентності в монологічному мовленні. Конкретизовано практичну, професійну, освітню, розвивальну, виховну цілі навчання монологу. Уточнено предметний і процесуальний аспекти змісту формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні. Проаналізовано компоненти предметного аспекту: сфери спілкування, мовленнєві ситуації та ролі, невербальні засоби комунікації, комунікативні цілі, теми, проблеми, мовленнєвий, мовний, лінгвосоціокультурний матеріал, навчальні і комунікативні стратегії для оволодіння і реалізації монологічного мовлення. З урахуванням потенційних професійних обов’язків фахівців туристичної галузі, посад, що вони можуть обіймати, визначено типові комунікативні ситуації, в яких реалізується монологічне мовлення, номенклатуру комунікативних ролей, уточнено наміри мовців і стилі мови, типові в певних ситуаціях. Конкретизовано прямі (когнітивні) та непрямі (метакогнітивні) навчальні, комунікативні (компенсаторні) стратегії. У межах процесуального аспекту обґрунтовано вміння в монологічному мовленні, а також декларативні та процедурні знання, якими потрібно оволодіти студентам для реалізації ефективної комунікативної діяльності.

Ключові слова


професійно орієнтована англомовна компетентність в монологічному мовленні; майбутні фахівці сфери туризму; цілі, зміст; знання, вміння

Повний текст:

PDF

Посилання


Djachkova Ja. O. Formuvannja profesijno sprjamovanoi anglomovnoi kompetentnosti v govorinni u majbutnih pravoznavciv. Diss. kand. ped. nauk [The formation of professionally oriented English speaking competence of future lawyers. Cand. ped. sci. diss.]. Kyiv, 2014. 402 p.

Zagalnojevropejski Rekomendacii z movnoi osvity: vyvchennja, vykladannja, ocinjuvannja [Common European Framework of Reference for Languages] , per. z angl. O. M. Sherstjuk; nauk. red. ukr. vyd-nja S. Ju. Nikolajeva. Kyiv, Lenvit Publ, 2003. 273 p.

Zadorozhna I. P. Teoretyko-metodychni zasady organizacii samostijnoi roboty majbutnih uchyteliv z ovolodinnja anglomovnoju komunikatyvnoju kompetencijeju. Diss. dokt. ped. nauk [Theoretical and methodological foundations of self-study work organization on acquiring English language communicative competence. Dokt. ped. sci. diss.]. Kyiv, 2012. 770 p.

Bigych O. B., Borysko N. F., Borec'ka G. E. ta in. Metodyka navchannja inozemnyh mov i kultur: teorija i praktyka. Pidruchnyk dlja stud. klasychnyh, pedagogichnyh i lingvistychnyh universytetiv, za zag. red. S. Ju. Nikolajevoi. [Methods of teaching foreign languages and cultures]. Kyiv, Lenvit Publ, 2013. 590 p.

Bigych O. B., Borysko N. F., Borec'ka G. E. ta in. Metodyka formuvannja mizhkulturnoi inshomovnoi komunikatyvnoi kompetencii, kurs lekcij, navch.-metod. posibnyk dlja stud. movnyh spec. osv.-kvalif. rivnja magistr, za red. S. Ju. Nikolajevoi. [Methods of forming intercultural foreign language communicative competence]. Kyiv, Lenvit Publ, 2011. 344 p.

Nikolajeva S. Ju. Cili navchannja inozemnyh mov v aspekti kompetentnisnogo pidhodu [Aims of learning foreign languages in the aspect of competence approach]. Inozemni movy. Kyiv, Lenvit Publ, 2010. №2. pp. 11 – 17.

Skljarenko N. K. Suchasni vymogy do vprav dlja formuvannja inshomovnyh movlennjevyh navychok i vmin [Modern requirements to the exercises to form foreign language skills]. Inozemni movy, 1999, № 3, pp. 3 – 7.

Ustymenko O. M. Navchannja inshomovnogo monologichnogo movlennja v aspekti kompetentnisnogo pidhodu [Teaching foreign language monologue speech in terms of communicative approach]. Inozemni movy, 2013, №1, pp. 3 – 9.

Chernysh V. V. Teoretyko-metodychni zasady formuvannja u majbutnih uchyteliv profesijno orijentovanoi anglomovnoi kompetencii v govorinni. Diss. dokt. ped. nauk [Theoretical and methodological foundations of forming future teachers’ English language speaking competence. Dokt. ped. sci. diss.]. Kyiv, 2015. 623 p.

Miriam J., Strutt P. English for Intrnational Tourism. Longman Publ, 2005. 127 p.

Oxford R. Language learning strategies and beyond: A look at strategies in the context of styles. R. Oxford, S. S. Magnan (Ed.). Shifting the instructional focus to the learner. Middlebury, VT, Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages, 1990. pp. 35 – 55.

Oxford R. L. Language Learning Strategies. Boston, Heinle and Heinle Publishers, 1990. 343 p.

Vandergrift L., Goh C. Teaching and Learning Second Language Listening: Metacognition in Action New York, Routledge,2012. 315 p.

Walker R., Harding K. Tourism. Oxford University Press, 2010. 145 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дьячкова Я. О. Формування професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні у майбутніх правознавців: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Я. О. Дьячкова. – К., 2014. – 402 c.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / пер. з англ. О. М. Шерстюк; наук. ред. укр. вид-ня С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / І. П. Задорожна. – К., 2012. – 770 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс лекцій: навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. – К.: Ленвіт,, 2011. – 344 с.

Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 1–17.

Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–7.

Устименко О. М. Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу / О. М. Устименко // Іноземні мови. – 2013. – №1. – С 3–9.

Черниш В. В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / В. В. Черниш. – К., 2015. – 623 c.

Miriam J. English for Intrnational Tourism /J. Miriam, P. Strutt. – Longman, 2005. – 127 p.

Oxford R. Language learning strategies and beyond: A look at strategies in the context of styles / R. Oxford, S. S. Magnan (Ed.). Shifting the instructional focus to the learner. – Middlebury, VT: Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages, 1990. – P. 35–55.

Oxford R. L. Language Learning Strategies / Rebecca. L. Oxford. – Boston: Heinle and Heinle Publishers, 1990. – 343 p.

Vandergrift L. Teaching and Learning Second Language Listening: Metacognition in Action / L. Vandergrift, C. Goh. – New York: Routledge, 2012. – 315 p.

Walker R. Tourism / R. Walker, K. Harding. – Oxford University Press, 2010. – 145 p.

Copyright (c) 2018 Oksana Babiuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.