DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.26

ЛІНГВІСТИКА, ОСВІТА, ПРАВО: ІНТЕГРАЦІЯ ПАРАДИГМ

Yuliya Yulinetska, Kateryna Balabukha

Анотація


Проаналізовано сучаснi перетворення в системі наукових поглядів у лінгвістицi, освітi (враховуючи університетську) i юриспруденції. Стверджується, що процес глобалізації неминуче веде до формування нового інтегрованого підходу, метою якого є синтез парадигм наукового знання. У освітній сфері спостерігається тенденція до трансформації ставлення до знань та процесу їх формування, який сприймається більше як духовний пошук, а не лише як отримання вмінь та навичок як складових професійної компетентності. Однак за наявності значної кількості провідних підходів, оновлених стратегій та принципів сучасної освіти, запропонованих освітянами різних країн сьогодні, експерти відзначають фрагментарний характер освітнього процесу у світовому масштабі i відсутність єдиної спільної освітньої парадигми, яка би відповідала умовам глобалізації. У зв’язку з цим зроблено спробу зібрати та проаналізувати ідеї щодо зміни освітньої парадигми на сучасному етапі розвитку наукової думки. Встановлено, що загальна тенденція до глобалізації та уніфікації спостерігається також у сфері права протягом останніх десятиріч. Правові системи нинi існують у тісній взаємодії, тому сучасна парадигма юриспруденції повинна також включати положення про єдність понять і категорій в існуючій міжнародній державно-правовій сфері. Останнім часом на фоні соціально-політичних, правових та економічних змін, що відбуваються в Європі, функції та характеристики англійської мови перебувають у центрі уваги лінгвістичних досліджень, оскільки Європейським співтовариством створюється нове соціолінгвістичне середовище. Відповідно підготовка майбутніх фахівців сфери права має базуватися на розумінні ролі правника як творця i трансформатора законодавства, в тому числі за допомогою лінгвістичних засобів. Вищезгадані фактори неминуче ведуть до перегляду парадигми навчання англійської мови як іноземної, особливо студентів-юристів. Оскільки Україна робить поступові кроки щодо вступу до європейського простору вищої освіти шляхом впровадження кредитно-трансферної системи, то звернено увагу на деякі аспекти стосовно визначення нової концепції навчання іноземної мови студентів-юристів. Вiдзначено, що сьогоднішні підходи до навчання цiєї сфери знань не тільки не відображають сучасні тенденції в іншомовній освіті, а й не забезпечують певного ступеня гнучкості для впровадження потенційних інновацій у вказанiй сфері на основі синергетичних та акмеологічних принципів.

Ключові слова


парадигма освіти; англійська як іноземна; правова парадигма; реципієнт; лінгвістична складова

Повний текст:

PDF

Посилання


Borysenko I. I. (Ed.) Anhliys'ka Mova v Mizhnarodnykh Dokumentakh z Prav Lyudyny [English of law: international instruments on Human rights], Kyiv, Yurinkom Inter, 2005, 752 p.

Bondarevskaya E. V. Kul'nevych S. V. Pedagogika: lychnost' v humanisticheskikh teoriyakh i sistemakh vospitaniya [Pedagogy: personality in humanistic theories and education systems], Rostov n/D, Moskva, 1999, 560 p.

Burda S. Yu. Psikhologo-akmeologicheskie usloviya i faktory vnedreniya innovatsionnykh proektov v regione Diss. dokt. psykhol. nauk [Psychological-acmeological conditions of innovative projects implementation. Dr. psychol. sci. Diss.], Moscow, 2010, 205 p.

Yl'ynskyy Y. M. Obrazovatel'naya Revolyutsiya [Educational evolution], Moscow, Yzd-vo Mosk. humanyt.-sotsyal'n. Akademyy, 2002, 592 p.

Dushkov B. A., Smyrnov B. A., Korolev A. V. (Ed.) Psykhologiyya Truda, Reklamy, Upravleniya, Inzhenernaya Psikhologiya i Ergonomika: Entsyklopediya slov [Psychology of labour, advertising, management, engineer psychology and ergonomic aspects: Encyclopedia of Words], Ekaterynburh, Delovaya knyha, 2000, 462 p.

Andrushchenko V., Peredbors'ka I. Filosofiya Osvity: Navchal'nyy posibnyk [Philosophy of education: textbook], Kyiv, Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2009, 329 p.

Fedotova Y. H., Tolstopyatenko H. P. Yuridicheskie Ponyatiya i Kategorii v Angliyskom Yazyke: Uchebnoe Posobye [Legal notions and categories in English: textbook], Obnynsk, Tytul, 2001, 432 p.

Chyrkovskaya E. H. Razvitie Innovatsionnoho Potentsiala Lichnosti Rukovoditelia [Development of personality innovative potential of a manager], Moscow, Yzd-vo RAHS, 2009, 91 p.

Bar R. B. “From teaching to learning. A new paradigm for undergraduate education”, Change, vol. November – December, 1995, pp. 13−25.

Brown G. D., Rice S. Professional English in Use. Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, 128 p.

Conception of legal training improving according to the standards of higher education and legal profession (2016), available at: http://uba.ua/documents/2016%20-%2009%20-%2014%20-%20Education%20Concept.pdf.

Conception of the Development of Education in Ukraine for 2015-2025 (draft) (2014), available at: http://mon.gov.ua/ua/prviddil/ 1312/1390288033/1414672 797/.

Esbjörn-Hargens S. Integral teacher, integral students, integral classroom: applying integral theory to education (2011), available at: http://nextstepintegral.org/wp-content/uploads/2011/04/Integral-Education-Esbjorn-Hargens.pdf/.

Haken H., Haken-Krell M. Erfolgsgeheimnisse der Wahrnehmung. Synergetik als Schlüssel zum Gehirn, Deutsche Verlagsanstalt,Stuttgart, 1992, 375 p.

Hyland K. English for Academic Purposes: An advanced resource book, Routledge, New York, 2006, 253 p.

Krois-Linder A., Firth M. (and TransLegal) Introduction to International Legal English: A course for classroom or self-study use, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, 320 p.

Kurtz P. Multisecularism. A New Agenda, Transaction Publishers, New Brunswick, 2010, 210 p.

Maslow A. H. Toward to Psychology of Being, Princeton, Van Nostrand Reinhold, NY, 1968, 240 p.

Perotti L. “Institutional change in the Spanish higher education system”, European Journal of Education, 2007, Vol. 42. pp. 411–423.

Root-Bernstein R. The Art of Innovation: The International Handbook on Innovation , Elsevier Science, Oxford, UK, 2003, pp. 267–278.

Rogers C. R. A Way of Being, Houghton Mifflin, Boston, 1980, 395 p.

Searle J.R. “The classification of illocutionary acts”, Language in society, 1976, Vol. 5. pp. 1–24.

Shavinina L. V. (Ed.) The International Handbook on Innovation, Elsevier Science, Oxford, UK, 2003, 1200 p.

Telegina G., Schwengel H. “The Bologna Process: Perspectives and implications for the Russian university”, European Journal of Education, 2012, Vol. 47, 1. pp. 37–49.

Weisberg R. Case studies of innovation: Ordinary thinking, extraordinary outcomes: The International Handbook on Innovation, Elsevier Science, Oxford, UK, 2003, pp. 204–247.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Англійська мова в міжнародних документах з прав людини: навч. посібник / За ред. проф. І. І. Борисенко. – К.:Юрінком Інтер, 2005. – 752 с.

Бондаревская Е. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания: учеб. пособие для студентов педвузов и слушателей ИПК / Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич. – М.; Ростов-на-Дону 1999. – 560 с.

Бурда С. Ю. Психолого-акмеологические условия и факторы внедрения инновационных проектов в регионе: дисс. … канд. психол. наук. / С. Ю. Бурда. – М., 2010.– 205 с.

Ильинский И. М. Образовательная революція / И. М. Ильинский. – М.: Изд-во МГСА, 2002. – 592 с.

Психология труда, рекламы, управления, инженерная психология и эргономика: Энцикл. слов. / Под ред. Б.А. Душкова; сост. Б.А. Душков, Б.А. Смирнов, А.В. Королев. - Екатеринбург: Деловая книга. – 2000. – 462 с.

Філософія освіти: Навчальний посібник / За заг. ред. В. Андрущенка, І. Передборської. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 329 с.

Федотова И. Г. Юридические понятия и категории в английскои языке: учеб. пособие // И. Г.Федотова, Г. П. Толстопятенко. – Обнинск: Титул, 2001. – 432 с.

Чирковская Е. Г. Развитие инновационного потенциала личности руководителя / Е. Г. Чирковская. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 91 с.

Bar R.B. From teaching to learning. A new paradigm for undergraduate education // Change. – 1995. –November-December. – P. 13−25.

Brown G. D., Rice S. Professional English in use. Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2007. – 128 p.

Conception of legal training improving according to the standards of higher education and legal profession. [Available at]: http://uba.ua/documents/2016%20-%2009%20-%2014%20-%20Education%20Concept.pdf, 2016.

Conception of the Development of Education in Ukraine for 2015–2025. [Available at]: http://mon.gov.ua/ua/prviddil/ 1312/1390288033/1414672 797/, 2014.

Esbjörn-Hargens S. Integral teacher, integral students, integral classroom: applying integral theory to education. [Available at]: http://nextstepintegral.org/wp-content/uploads/2011/04/Integral-Education-Esbjorn-Hargens.pdf/, 2011.

Haken H., Haken-Krell M. Erfolgsgeheimnisse der Wahrnehmung. Synergetik als Schlüssel zum Gehirn,Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1992. – 375 s.

Hyland K. English for academic purposes. An advanced resource book. - New York: Routledge, 2006. – 253 p.

Krois-Linder A., Firth M. (and TransLegal) Introduction to international legal English. A course for classroom or self-study use. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008. – 320p.

Kurtz P. Multisecularism. A New Agenda. – New Brunswick: Transaction Publishers, 2010. – 210 p.

Maslow A. H. Toward to Psychology of Being, Princeton. – NY: Van Nostrand Reinhold, 1968. – 240 p.

Perotti L. Institutional change in the Spanish higher education system // European Journal of Education. – 2007. – № 42. – P. 411–423.

Root-Bernstein R. The art of innovation. The International Handbook on Innovation. – Oxford, UK: Elsevier Science. – 2003. – P. 267–278.

Rogers C. R. A Way of Being. Boston: Houghton Mifflin, 1980. – 395 p.

Searle J.R. The classification of illocutionary acts // Language in society. – 1976. – №. 5. – P. 1–24.

Shavinina L. V. The International Handbook on Innovation. - Oxford, UK: Elsevier Science2003. – 1200 p.

Telegina G., Schwengel H. The Bologna Process: Perspectives and implications for the Russian university // European Journal of Educationю – 2012. – № 47, 1. – P 37–49.

Weisberg R. Case studies of innovation: Ordinary thinking, extraordinary outcomes. The International Handbook on Innovation. – Oxford, UK; Elsevier Science, 2003. – P. 204–247.

Copyright (c) 2018 Yuliya Yulinetska, Kateryna Balabukha

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.