DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.27

ДИДАКТИКА БАГАТОМОВНОСТІ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ

Zoriana Podolyak

Анотація


Розглянуто концептуальні засади навчання іноземних мов в умовах багатомовності сучасного європейського суспільства. Значна увага приділяється аналізу пріоритетів мовної політики Європи та тенденцій іншомовної освіти європейських країн, що спрямовані на формування багатомовної особистості їх громадян. На основі аналізу наукової літератури з проблеми дослідження виявлено і висвітлено нові концептуальні ідеї щодо навчання іноземних мов, інтегрованих в межах так званої дидактики багатомовності, яка проголошується методологічною парадигмою сучасної іншомовної освіти. Встановлено, що вихідним положенням цієї концепції є трактування багатомовності як єдиної комунікативної компетентності особистості, цілісної комплексної системи мовних і соціокультурних знань, умінь і навичок, яка розширюється і поглиблюється з освоєнням кожної нової мови. Розкрито ключові принципи дидактики багатомовності, серед яких врахування «мовної біографії» особистості, опора на наявні в неї лінгвістичні і комунікативні знання, вміння, навички, зважання на її індивідуальні потреби у вивченні мов, раціональне використання попереднього досвіду освоєння іноземних мов. З’ясовано, що означені положення дидактики багатомовності набули безпосереднього практичного втілення в рамках проекту «EuroCom», мета якого полягає в забезпечення умов для одночасного освоєння кількох споріднених іноземних мов на основі встановлення зв'язків і взаємних включень між ними. Висвітлено специфіку навчально-методичного забезпечення процесу навчання іноземних мов в рамках названого проекту та з’ясовано перші результати його практичної апробації.

Ключові слова


іншомовна освіта; методика навчання іноземних мов; теорія і методологія; дидактика багатомовності; плюрилінгвізм; мультилінгвізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Baryshnikov N.V. Didaktika mnogojazychija: teorija i fakty [Didactics of Multilingualism: Theory and Facts]. Inostrannye jazyki v shkole, 2008, vol. 2, pp. 22–24.

Vorotnyak L. I. Pedagogichna texnologiya formuvannya polikul`turnoyi kompetenciyi u vy`shhy`x pedagogichny`x navchal`ny`x zakladax [Pedagogical technology of formation of multicultural competence in higher pedagogical educational institutions], avtoref. dy`s. ... kand. ped. nauk, 13.00.04, Xmel`ny`cz`ky`j, 2008, 20 p.

Gamanyuk V. A. Realizaciya konceptual`ny`x zasad bagatomovnosti u proektax EUROCOM [Realization of conceptual bases of multilingualism in EUROCOM projects]. Visny`k Zhy`tomy`rs`kogo derzhavnogo universy`tetu imeni Ivana Franka, 2013, vol. 6, pp. 71–75.

Kuzneczova O. Yu. Rozvy`tok teorety`chny`j idej i prakty`ky` movnoyi osvity` u Vely`kij Bry`taniyi: monografiya [The development of theoretical ideas and practices of language education in the UK], Xarkiv, Konstanta, 2002., 192 p.

Pershukova O. O. Rozvy`tok bagatomovnoyi osvity` shkolyariv u krayinax Zaxidnoyi Yevropy`: monografiya [The development of Multilingual Education of Schoolchildren in Western Europe], Ky`yiv, SIK GRUP Ukrayina, 2015, 561 p.

Piskurs`ka G. V. Formuvannya profesijnoyi plyury`lingval`noyi kompetentnosti majbutnix menedzheriv zovnishn`oekonomichnoyi diyal`nosti u vy`shhomu texnichnomu navchal`nomu zakladi [The formation of professional plurilingual competence of future managers of foreign economic activity at higher technical educational institution], avtoref. dy`s. ... kand. ped. nauk, 13.00.04, Starobil`s`k, 2016, 20 p.

Sergyeyeva O. Yu. Derzhavna movna polity`ka v Ukrayini: yevropejs`ky`j kontekst [State Language Policy in Ukraine: European Context], avtoref. dy`s. ... kand. nauk z derzh. upr., 25.00.01, X., 2011, 20 p.

Tadeyeva M. I. Rozvy`tok suchasnoyi shkil`noyi inshomovnoyi osvity` v krayinax-chlenax Rady` Yevropy`: monografiya [The development of modern school foreign language education in the member countries of the Council of Europe], Ternopil`, Navchal`na kny`ga, 2010, 432 p.

Die europäischen Bürger und ihre Sprachen: Bericht [European citizens and their languages]. Luxemburg, EK, 2012, 174 p.

Hufeisen B. EuroComGerm – Die sieben Siebe: Germanische Sprachen lesen lernen [EuroComRom – Germanic Languages Reading Learning], Aachen, Shaker, 2007, 370 p.

Klein H. G. EuroComRom – Die sieben Siebe: Romanische Sprachen sofort lesen können [EuroComRom – Romance Languages Reading Learning], Aachen, Shaker, 2000, 287 p.

Krumm H.-J. Sprachenpolitik und Mehrsprachigkeit [Language policy and multilingualism]. Mehrsprachigkeitskonzept. Tertiärsprachenlernen. Deutsch nach Englisch, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2003, pp. 35–50.

Meißner F.-J., Senger U. Vom induktiven zum kontrastiven Lehr- und Lernparadigma [From the inductive to the contrastive teaching and learning paradigm]. Bausteine für einen neokommunikativen Französischunterricht: Lernerzentrierung, Ganzheitlichkeit, Handlungsorientierung, Interkulturalität, Mehrsprachigkeitsdidaktik, Tübingen, Narr, 2001, pp. 21–50.

Neuner G. Mehrsprachigkeitskonzept und Tertiärsprachendidaktik [Multilingualism and tertiary language didactics]. Mehrsprachigkeitskonzept. Tertiärsprachenlernen. Deutsch nach Englisch, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2003, pp. 13–34.

Reinfried M. Transfer beim Erwerb einer weiteren romanischen Fremdsprache [Transfer by acquiring another Romance foreign language]. Mehrsprachigkeitsdidaktik. Konzepte, Analysen, Lehrerfahrungen mit romanischen Fremdsprachen, Tübingen, Narr, 1998, pp. 23–44.

Weller F.-R. Über Möglichkeiten und Grenzen praktizierter Mehrsprachigkeit im Unterricht und außerhalb [About possibilities and limits of practiced multilingualism in the classroom and outside]. Mehrsprachigkeitsdidaktik. Konzepte, Analysen, Lehrerfahrungen mit romanischen Fremdsprachen, Tübingen, Narr, 1998, pp. 69–80.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барышников Н. В. Дидактика многоязычия: теория и факты / Н. В. Барышников, М. А. Бодоньи // Иностранные языки в школе. – 2008. – № 2. – С. 22–24.

Воротняк Л. І. Педагогічна технологія формування полікультурної компетенції у вищих педагогічних навчальних закладах: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. І. Воротняк. – Хмельницький, 2008. – 20 с.

Гаманюк В. А. Реалізація концептуальних засад багатомовності у проектах EUROCOM / В. А. Гаманюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 6. – С. 71–75.

Кузнецова О. Ю. Розвиток теоретичний ідей і практики мовної освіти у Великій Британії: монографія / О. Ю. Кузнецова. – Харків: Константа, 2002. – 192 с.

Першукова О. О. Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи: монографія / О. О. Першукова. – К.: СІК ГРУП Україна, 2015. – 561 с.

Піскурська Г. В. Формування професійної плюрилінгвальної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у вищому технічному навчальному закладі: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Г.В. Піскурська. – Старобільськ, 2016. – 20 с.

Сергєєва О. Ю. Державна мовна політика в Україні: європейський контекст: автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / О. Ю. Сергєєва. – Харків, 2011. – 20 с.

Тадеєва М. І. Розвиток сучасної шкільної іншомовної освіти в країнах-членах Ради Європи: монографія / М. І. Тадеєва. – Тернопіль: Навчальна книга, 2010 – 432 с.

Die europäischen Bürger und ihre Sprachen: Bericht. – Luxemburg: EK, 2012. – 174 S.

Hufeisen B. EuroComGerm – Die sieben Siebe: Germanische Sprachen lesen lernen / B. Hufeisen, N. Marx. – Aachen: Shaker, 2007. – 370 S.

Klein H. G. EuroComRom – Die sieben Siebe: Romanische Sprachen sofort lesen können / H. G. Klein, T. D. Stegmann. – Aachen: Shaker, 2000. – 287 S.

Krumm H.-J. Sprachenpolitik und Mehrsprachigkeit // H.-J. Krumm // Mehrsprachigkeitskonzept. Tertiärsprachenlernen. Deutsch nach Englisch / B. Hufeisen, G. Neuner (Hrsg.). – Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2003. – S. 35–50.

Meißner F.-J. Vom induktiven zum kontrastiven Lehr- und Lernparadigma. Methodische / F. J. Meißner, U. Senger // Bausteine für einen neokommunikativen Französischunterricht: Lernerzentrierung, Ganzheitlichkeit, Handlungsorientierung, Interkulturalität, Mehrsprachigkeitsdidaktik / F.-J. Meißner, M. Reinfried (Hrsg.). – Tübingen: Narr, 2001. – S. 21–50.

Neuner G. Mehrsprachigkeitskonzept und Tertiärsprachendidaktik / G. Neuner // Mehrsprachigkeitskonzept. Tertiärsprachenlernen. Deutsch nach Englisch / B. Hufeisen, G. Neuner (Hrsg.). – Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2003. – S. 13–34.

Reinfried M. Transfer beim Erwerb einer weiteren romanischen Fremdsprache / M. Reinfried // Mehrsprachigkeitsdidaktik. Konzepte, Analysen, Lehrerfahrungen mit romanischen Fremdsprachen / F. J. Meißner, M. Reinfried (Hrsg.). – Tübingen: Narr, 1998. – S. 23–44.

Weller F.-R. Über Möglichkeiten und Grenzen praktizierter Mehrsprachigkeit im Unterricht und außerhalb / F.-R. Weller // Mehrsprachigkeitsdidaktik. Konzepte, Analysen, Lehrerfahrungen mit romanischen Fremdsprachen / F.-J. Meißner, M. Reinfried (Hrsg.). – Tübingen: Narr, 1998. – S. 69–80.

 

Copyright (c) 2018 Zoriana Podolyak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.