DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.19.1.2

ДИТИНОЦЕНТРИЧНІ ПОГЛЯДИ СТЕПАНА БАЛЕЯ У ПОРІВНЯННІ З ТАКИМИ Ж ПОГЛЯДАМИ ІНШИХ НАУКОВЦІВ

MYKHAILO PODOLIAK

Анотація


Проаналізовано дитиноцентричні ідеї С. Балея, відомого педагога, психолога і філософа в Центральній і Східній Європі, та дано їх порівняння з дитиноцентричними ідеями відомих українських та світових науковців. Актуальність роботи полягає в можливості практичного застосування дитиноцентричних ідей та практичних порад вченого у процесі реформування сучасної української школи. Здобувши ґрунтовну освіту в Галичині і за кордоном, С. Балей присвятив своє життя дослідженню та висвітленню проблем виховання, навчання і розвитку дітей. Чимало польських та українських науковців займалися дослідженням його наукової спадщини, проте небагатьма з них була висвітлена тема дитиноцентричних ідей вченого. Центральним об’єктом його дослідження були: дитина і дитинство, процес розвитку психіки дитини, виховний вплив на дітей і т. д. С. Балей всебічно досліджував дитину, використовуючи свої знання з психології, педагогіки та медицини. Викладено погляди С. Балея щодо дітей та їхнього виховання в школі і сім’ї, організації процесу навчання в школі, важливості і практичної діяльності вчителя, практичні поради щодо укладання шкільної програми і вибору тематики уроків, наголошував на виключенні зі шкільної програми тих предметів, які не будуть потрібні учням як членам суспільства в майбутньому. Науковець відзначав важливу роль шкільного психолога у школі, наголошуючи на його участі у виховному процесі та навчанні учнів. С. Балей вважав дитину особистістю з власними інтересами, бажаннями і страхами, розглядав її, використовуючи психологію зрілої людини. Вчений наголошував на адаптації навчально-виховного процесу до потреб та інтересів дитини, досліджував питання втомлюваності дитини в школі та шляхи її уникнення, виховання дитини має ґрунтуватися на її потребах та інтересах, враховуючи її інтелектуальні та фізичні здібності, а також індивідуальність, акцентував увагу на адаптації вчителів і педагогів до особливостей дитячої психіки, наголошував на адаптації шкільного матеріалу до віку учнів. Для досягнення вищезазначених цілей С. Балей підкреслював детальне вивчення та дослідження кожної дитини в класі та визначення її психічних особливостей, залучаючи до цього процесу шкільного психолога. Представлено порівняльний аналіз ідей та поглядів С. Балея з іншими відомими вченими-дитиноцентристами, зокрема такими, як І. Сікорський, О. Музиченко, Т. Лубенець.

Ключові слова


дитиноцентризм; С. Балей; виховання; індивідуальність дитини; навчальний процес; Польща; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Vintiuk Yu. Teoretychne pidhruntia psykhologichnykh pohliadiv S. Baleia [Theoretical basis of psychological views of S. Baley]. Pedagogika I psykhologia profesiioni osvity, 2016, № 1, pp. 169–180.

Kvas O. Dytynotsentryzm u naukakh pro vykhovannia: istorychnyi aspekt [Child-centered approach in the educational sciences: historical aspect]. Drohobych, PH of Drohobych University n.a. Ivan Franko, 2011, 300 p.

Kvas O. Vplyv syspilstva na vykhovni procesy u dytyny u doslidzheniakh Stepana Baleia [The influence of society on ducational processes of a child in research and publications of S. Baley]. Drohobych, Molod i Rynok, 2016, № 6(137), pp.

–12.

Baley S. Drogi samopoznanie [Ways of selfcognition]. Kraków, Wiedza. Zawód. Kultura, 1947, p. 147.

Baley S. Psychologja kontaktu wychowawczego [Psychology of educational contact]. Warszawa, Koło Pedagogiczne Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 1931, 72 p.

Baley S. Psychologja wieku dojrzewania [Psychology of the maturation age]. Lwów; Warszawa, Książnica-Atlas, 1932, 262 р.

Baley S. Psychologia wychowawcza w zarysie [Essay on educational psychology]. Lwów; Warszawa, Książnica-Atlas, 1958, 415 p.

Baley S. Zarys psychologji w związku z rozwojem psychiki dziecka [Essay on psychology with the relation of a child's psyche development]. Lwów; Warszawa, Książnica-Atlas, 1935, 424 p.

Jadczak R. Z międzywojennej działalności S.a Baleya (1885–1952) na polu psychologii i pedagogiki [On the international activity of S. Baley (1885–1952) in the sphere of psychology and pedagogics]. Warszawa, Psychologia wychowawcza, 1995, № 3, pp. 204–215.

Podoliak M. Stefan Baley – a cross-cultural scientist. Warszawa, Kwartalnik Pedagogiczny, 3 (237), 2015, pp. 92–102.

Zebrowska M. Wspomnienia posmiertne: S. Baley (1885–1952) [Afterdeath rememberings: S. Baley (1885–1952)]. Warszawa, Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1952, № 45, pp. 89–92.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вінтюк Ю. В. Проблема психології виховного контакту у висвітленні С. Балея та її сучасне бачення / Ю. В. Вінтюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2016. – № 2. – С. 156–168.

2. Квас О. В. Дитиноцентризм у науках про виховання: історичний аспект: монографія / О. Квас. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 300 с.

3. Квас О.В. Вплив суспільства на виховні процеси дитини у дослідженнях та публікаціях Степана Балея / О. В. Квас, М. В. Подоляк // Молодь і ринок: зб. наук. праць. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137). – С. 6–12.

4. Baley S. Drogi samopoznania / S. Baley. – Kraków: “Wiedza. Zawód. Kultura”, 1947. – 178 s.

5. Baley S. Psychologja kontaktu wychowawczego / S. Baley. – Warszawa: Koło Pedagogiczne Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 1931. – 72 s.

6. Baley S. Psychologia wieku dojrzewania / S. Baley. – Lwów; Warszawa: “Książnica – Atlas”, 1932. – 262 s.

7. Baley S. Psychologia wychowawcza w zarysie / S. Baley. – Warszawa: PWN, 1958. – 415 s.

8. Baley S. Zarys psychologji w związku z rozwojem psychiki dziecka / S. Baley. – Lwów; Warszawa: Książnica-Atlas, 1935. – 424 s.

9. Jadczak R. Z międzywojennej działalności S.a Baleya (1885–1952) na polu psychologii i pedagogiki / J. Ryszard // Psychologia wychowawcza. – 1995. – № 3. – S. 204–215.

10. Podoliak M. S. Baley – a cross-cultural scientist / M. Podoliak // Kwartalnik Pedagogiczny / Editor in chief – dr. hab. Adam Fijalkowski. – Warszawa: 2015. – Issue: 3 (237). – P. 92–102.

11. Zebrowska M. Wspomnienia posmiertne: S. Baley (1885–1952) / M. Zebrowska // Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. – 1952. – № 45. – S. 89–92.

Copyright (c) 2019 MYKHAILO PODOLIAK

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.