DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.19.1.11

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ І ЧИТАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ

Oksana SYNEKOP

Анотація


Представлено результати методичного експерименту, організованого з метою перевірки ефективності методики диференційного навчання професійно орієнтованого англомовного аудіювання і читання майбутніх фахівців галузі інформаційних технологій. Окреслено гіпотезу, об’єкт та завдання експерименту, експериментальний матеріал, фази експерименту, варійовану та неварійовані величини, характер експерименту (базовий, природний, вертикально-горизонтальний). Схарактеризовано тестові завдання для визначення рівня сформованості професійно орієнтованої англомовної компетентності в аудіюванні і читанні. Проаналізовано дані передекспериментального і післяекспериментального зрізів на основі визначення коефіцієнта навченості, запропонованого В. П. Безпальком. Інтерпретовано результати експериментального навчання за допомогою критерію φ* ‒ кутове перетворення Фішера. Передекспериментальні цифрові показники є нижчі 0,7 і це декларує той факт, що студенти в усіх групах мали приблизно однаковий і водночас недостатній рівень сформованості професійно орієнтованих англомовних компетентностей в аудіюванні та читанні. Відповідно до післяекспериментальних результатів використання методики диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного аудіювання і читання майбутніх ІТ-фахівців констатує зростання рівня сформованості професійно орієнтованих англомовних компетентностей в аудіюванні, читанні, а також значне зменшення рівневого дисбалансу в суб’єктів навчання. За отриманими даними щодо впровадження двох варіантів методики доведено ефективність одного з них.

Ключові слова


експериментальне навчання; диференційоване навчання; майбутні ІТ-фахівці; професійно орієнтоване англомовне аудіювання і читання; навчальний стиль; рівні володіння іноземною мовою

Повний текст:

PDF

Посилання


Bespalko V. P. Opyt razrabotki i ispolzovanija kriteriev kachestva usvoenija znanij [Experience in the development and use of criteria for the quality of learning]. Sovetskaja pedagogika, 1968, Vol. 4, рр. 52–69.

Gurvich P. B. Teorija i praktika jeksperimenta v metodike prepodavanija inostrannyh jazykov [Theory and practice of experiment in the methodology of teaching foreign languages]. Vladimir, Izd-vo Vladimirskogo gos. ped. in-ta im. P. I. Lebedeva-Poljanskogo, 1980. 104 p.

Druzhchenko T. P. Metodyka dyferencijovanogo navchannya anglijskogo usnogo monologichnogo movlennya majbutnix yurystiv. Avtoref. dys. kand. ped. nauk: 13.00.02 [Methodology for differentiated teaching English oral monologic production to law students]. Kyiv, 2018. 22 p.

Ljahovickij M. V. Metodika prepodavanija inostrannyh jazykov: ucheb. posobie dlja filol. fak. vuzov [Methods of teaching foreign languages]. Moscow, Vyssha shkola, 1981. 159 p.

Mohova O. L. Differencirovannoe obuchenie professional'no orientirovannomu chteniju (anglijskij jazyk, nejazykovoj vuz). Avtoref. diss. kand. ped. nauk: 13.00.02 [Differentiated teaching of professionally oriented reading (English, non-linguistic university)]. Moscow, 2012. 25 p.

Sidorenko E. V. Metody matematicheskoj obrabotki v psihologii [Methods of mathematical processing in psychology], SPb.: OOO «Rech», 2004. – 350 p.

Shejko V. M., Kushnarenko N. M. Organizaciya ta metody`ka naukovo doslidnyczkoyi diyalnosti: pidruch. [Organization and methodology of the research]. 2-e vyd., pereroblene. ta dopovnene. Kyiv. Znannya-Pres, 2003. 295 p.

Shtulman Je. A. Osnovy jeksperimenta v metodike obuchenija inostrannym jazykam [Fundamentals of experiment in teaching foreign languages]. Voronezh. Izd-vo VGU, 1971. 144 p.

Shhukina I. V. Metodika postroenija mnogourovnevoj modeli obuchenija audirovaniju v sisteme professional'noj podgotovki uchitelja inostrannogo jazyka. Avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni kand. ped. nauk: 13.00.02 [The method of constructing a multi-level model of teaching listening in the system of professional training of a foreign language teacher]. Moscow, 2009. 20 p.

Rebecca Oxford's Style Analysis Survey (SAS). Learning Styles Workshop of M. Walline. 1996. Talpiot College. May. Available at: http://gordonintensive2012-13.yolasite.com/resources/Oxford%20Style%20Analysis.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / В. П. Беспалько // Советская педагогика. – 1968. – № 4. – С. 52–69.

2. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков / П. Б Гурвич. − Владимир: ВГПИ им. П. И. Лебедева-Полянского, 1980. − 104 с.

3. Дружченко Т. П. Методика диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. П. Дружченко. К., 2018. 22 с.

4. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков: учеб. пособие для филол. фак. вузов / М. В. Ляховицкий. – М.: Высшая школа, 1981. – 159 с.

5. Мохова О. Л. Дифференцированное обучение профессионально ориентированному чтению (английский язык, неязыковой вуз): автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Л. Мохова. – М., 2012. – 25 с.

6. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб.: ООО «Речь», 2004. – 350 с.

7. Шейко В. М. Організація та методика науково дослідницької діяльності: підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Знання-Прес, 2003. ‒ 295 с.

8. Штульман Э. А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам / Э. А. Штульман. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1971. – 144 с.

9. Щукина И. В. Методика построения многоуровневой модели обучения аудированию в системе профессиональной подготовки учителя иностранного языка: автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / И. В. Щукина. – М., 2009. – 20 с.

10. Rebecca Oxford's Style Analysis Survey (SAS). Learning Styles Workshop of M. Walline. 1996. ‒ Talpiot College. May. [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://gordonintensive2012-13.yolasite.com/resources/Oxford%20Style%20Analysis.pdf.

Copyright (c) 2019 Oksana SYNEKOP

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.