DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.19.1.15

ПРОЄКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Nataliia SYSKO

Анотація


Актуалізовано проблему важливості проєктування професійно-педагогічного профілю викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О) як необхідної умови його професійного розвитку. Визначено методологічні підходи до проєктування та обґрунтування професійно-педагогічного профілю викладача ЗП(ПТ)О. Запропоновано авторське визначення поняття «професійно-педагогічний профіль викладача ЗП(ПТ)О». У проєктуванні професійно-педагогічного профілю обрано модульно-компетентнісний підхід. Визначено такі модулі компетентностей, як нормативно-правовий, психологічний, педагогічний, методичний, інформаційно-комунікаційний, дослідно-експериментальний, культурологічно-виховний, фаховий, що представлені у функціональній структурі професійно-педагогічного профілю викладача ЗП(ПТ)О. Наголошено, що ця структура складається із двох інтегрованих одна в одну складових, які відповідно до інноваційних процесів у виробничій та педагогічній сферах перебувають у постійному динамічному розвитку. Запропоновано розроблений авторкою професійно-педагогічний профіль викладача ЗП(ПТ)О та виокремлено у ньому відповідні професійно-педагогічні компетентності, які можна використовувати як системоутворювальний чинник професійного розвитку педагога, засіб визначення освітніх потреб, рівня сформованості професіоналізму, атестації та сертифікації, орієнтир для кваліфікаційного зростання та вибудови професійної кар’єри педагога. Констатовано, що пропоновані методологічні підходи до проєктування професійно-педагогічного профілю викладача ЗП(ПТ)О, його структура та визначені компетентності можуть бути враховані при розробці стандарту вищої освіти з підготовки викладача такого закладу.

Ключові слова


викладач; заклад професійної (професійно-технічної) освіти; професійно-педагогічний профіль; професійно-педагогічна компетентність; проєктування; професійний розвиток

Посилання


Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy [Dictionary of modern Ukrainian language] / Uklad. i golov. red. V. T. Busel. Kyiv, Irpin, VTF «Perun», 2001, 1440 р. (In Ukrainian).

Dubasenyuk O. Zagalnokulturna kompetentnist: sutnist ta naukovi pidxody [General Cultural Competence: Essence and Scientific Approaches]. Formuvannya zagalnokulturnoyi kompetenciyi majbutnix faxivciv: zbirnyk naukovyx pracz / za red. O.S. Berezyuk, O.M. Vlasenko. – Zhytomyr: Vol. ZhDU im. I. Franka, 2013, 122 р. (In Ukrainian). Available at: http://eprints.zu.edu.ua/12914/1/2.pdf.

Zhyrun O. A. Kompetenciyi vykladacha v umovax formuvannya profesijnoyi identychnosti [Teacher’s competences in development of professional identity]. (In Ukrainian). Available at: http://novyn.kpi.ua/2009-3-1/06_Girun.pdf.

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine “On Education”]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Klasyfikator profesij DK 003:2010. (In Ukrainian) [Classifier of professions]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10.

Koncepcia osvity doroslykh v Ukraini [Concept of adult education in Ukraine]. Ukl.: Lukyanova L. B. Nizhyn: Vol. Lysenko M. M., 2011. 24 p.

Nacionalna ramka kvalifikacij [National qualifications framework], dod. do postanovy Kab. Ministriv Ukrayiny vid 23.11.2011 № 1341. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-p.

Nychkalo N.G. Suchasni tendenciyi u pidgotovci pedagogiv profesijnogo navchannya (mizhnarodnyj aspekt ta ukrayinski perspektyvy). [Contemporary trends in the training of professional education teachers (international dimension and Ukrainian perspectives)]. Pedagog profesijnoyi shkoly: zb. nauk. pr. / [redkol.: N.G.Nychkalo (golova), I.A. Zyazyun, O.I. Shherbak (zastupnyk golovy) ta in.; uporyad.: N.G. Nychkalo, O.I. Shherbak]. Kyiv, 2002, Vol. III, pp. 5–13.

Pro zatverdzhennya Koncepcii rozvytku pedagogichnoi osvity. [On the approval of the Concept of Pedagogical Education Development] (In Ukrainian). Available at: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.

Texnologii profesijnoho rozvytku pedahohiv v umovakh formalnoi i neformalnoi osvity: praktychnyj posibnyk [Technologies of professional development of teachers in the conditions of formal and informal education: a practical guide] / M. P. Vovk, G. I. Sotska, N. O. Filipchuk, Yu. V. Gryshhenko, S. O. Solomakha, L. Yu. Sultanova, N. S. Gomelya. – Kyiv: Talkom, 2019. – 320 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

2. Дубасенюк О. Загальнокультурна компетентність: сутність та наукові підходи / О. Дубасенюк // Формування загальнокультурної компетенції майбутніх фахівців: зб. наук. праць / за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 122 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/12914/1/2.pdf.

3. Жирун О. А. Компетенції викладача в умовах формування професійної ідентичності / О. Жирун. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2009-3-1/06_Girun.pdf.

4. Закон України «Про освіту». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

5. Класифікатор професій ДК 003:2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10.

6. Концепція освіти дорослих в Україні / Укл.: Л. Б. Лук’янова. – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2011. – 24 с.

7. Національна рамка кваліфікацій: додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.

8. Ничкало Н. Г. Сучасні тенденції у підготовці педагогів професійного навчання (міжнародний аспект та українські перспективи) // Педагог професійної школи: зб. наук. праць / редкол.: Н. Г. Ничкало (голова), І. А. Зязюн, О. І. Щербак (заст. голови) та ін.; упоряд.: Н. Г. Ничкало, О. І. Щербак. – К., 2002. – Вип. ІІІ. – С. 5–13.

9. Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.

10. Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти: практичний посібник / М. П. Вовк, Г. І. Сотська, Н. О. Філіпчук, Ю. В. Грищенко, С. О. Соломаха, Л. Ю. Султанова, Н. С. Гомеля. – К.: Талком, 2019. – 320 с.

Copyright (c) 2019 Nataliia SYSKO

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.