DOI: https://doi.org/10.25128/2415-3605.19.1.17

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

VALENTYNA VIZNIUK

Анотація


Проаналізовано сучасні дослідження з підготовки майбутніх педагогів у контексті проблем використання інноваційних технологій в професійній діяльності. Зазначено, що цифрова компетентність майбутніх педагогів є актуальною складовою професійної підготовки. Охарактеризовано міжнародні рамкові вимоги до цифрової компетентності громадян в освітньому контексті. До показників цифрової компетентності педагогічних працівників включаються знання, вміння й навички щодо творчого використання онлайн-інструментів із дотриманням належної етичної поведінки в інтернеті. Висвітлено цифрові навички викладача в ХХІ ст., що мають базуватися на вільному і доцільному використанні інноваційних технологій у навчанні. Подано визначення поняття «цифрова компетентність майбутніх педагогів», яке тлумачиться як здатність особистості належно використовувати, доцільно підбирати і взаємодіяти з цифровими технологіями в педагогічній діяльності, що дасть можливість залучати учнів до навчання та ефективно співпрацювати з усіма учасниками освітнього процесу. Вказано, що цифрова компетентність майбутніх педагогів є важливою складовою в професійній діяльності, що сприятиме ефективному використанню інноваційних технологій в навчанні. Завдяки сучасним інформаційним технологіям в освітньому процесі широко впроваджуються й використовуються комп’ютерні сервіси і онлайн-технології.

Ключові слова


цифрова компетентність; інноваційні технології в навчанні; майбутній педагог; професійна підготовка; цифрові навички

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrejev A. M. Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maybutnoho vchytelia fizyky do orhanizatsiji innovatsiynoi diyalnosti uchniv u navchalnomu protsesi. Dis. dokt ped. nauk [Theoretical and methodical basis of training of the future teacher of Physics for the organization of innovative activity of students in the learning process. Dr. ped. sci. diss.]. Zaporizhia, 2019, 577 p.

Zavalevskyj Yu. I. Teoretyko-metodychni zasady formuvannia vchytelia jak konkurentospromozhnoho fakhivtsia v protsesi innovatsiynoi diyasnosti. Avtoref. diss, dokt ped. nauk [Theoretical and methodical principles of formation of a teacher as a competitive specialist in the process of innovation activity. Dr. ped. sci. diss.]. Kharkiv, 2015. 40 p.

Law of Ukraine «Pro osvity» [About education]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (accessed 31.03.2019).

Kontseptsiya Novoyi ukrayinskoi shkoly [Concept of the new Ukrainian school]. Available at: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/. (accessed 31.03.2019).

Kravchyshyna O. O. Formuvannya hotovnosti maybutnikh vykhovateliv do vykorystannya zasobiv mediaosvity u navchalno-vykhovnomu protsesi doshkilnykh navchalnykh zakladiv. Diss. kand. ped. nauk [Formation of readiness of future educators to use media education tools in the educational process of preschool educational institutions. Dr. phil. diss.]. Starobilsk, 2018. 295 p.

Mardarova I. K. Pidhotovka maybutnikh vykhovateliv do vykorystannya komp"yuternykh tekhnolohiy v orhanizatsiyi piznavalnoi diyalnosti starshykh doshkilnykiv. Avtoref. diss, kand. ped. nauk [Future educators’ training for computer technology application in senior preschool-age children’s cognitive activity organization. Dr. phil. diss.]. Odesa, 2012. 21 p.

Ovcharuk O. V. Ramka tsyfrovoyi kompetentnosti dlia hromadian: jevropejska stratehia vyznachennia rivnia kompetentnosti u haluzi tsyfrovykh tekhnolohij [Digital competence framework for citizens: European strategy of proficiency level definition in the sphere of digital technologies] Pedahohika i psykholohia, 2018, vol. 1? pp. 31–38.

Sydorenko V. V., Yermolenko A. B., Illyakhova M. V., Farukhshyna M. Sh. and Shven Ya. L. Profesiynyy rozvytok pedahohichnykh, naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv i kerivnykiv zakladiv osvity haluzi znan 01 «Osvita» u systemi pidvyshchennya kvalifikatsii [Professional development of pedagogical, scientific and pedagogical workers and heads of educational institutions of the field of knowledge 01 «Education» in the system of professional development]. Kyiv, Ahroosvita Publ., 2019. 194 p.

Bond M., Marin V., Dolch C., Bedenlier S., Zawacki-Richter O. Digital transformation in German higher education: student and teacher perceptions and usage of digital media. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2018, Vol: 15 (1) pp: 48. doi: 10.1186/s41239-018-0130-1.

Med Kharbach. The 20 Digital Skills Every 21st Century Teacher should Have. Available at: https://www.educatorstechnology.com/2012/06/33-digital-skills-every-21st-century.html.

Learning and Skills for the Digital Era. Available at: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрєєв А. М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / А. М. Андрєєв. – Запоріжжя, 2019. – 577 с.

2. Завалевський Ю. І. Теоретико-методичні засади формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця в процесі інноваційної діяльності: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ю. І. Завалевський. – Харків, 2015. – 40 с.

3. Закон України «Про освіту». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

4. Концепція Нової української школи. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf.

5. Кравчишина О. О. Формування готовності майбутніх вихователів до використання засобів медіаосвіти у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О. О. Кравчишина. – Старобільськ, 2018. – 295 с.

6. Мардарова І. К. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / І. К. Мардарова. – Одеса, 2012. – 21 с.

7. Овчарук О. В. Рамка цифрової компетентності для громадян: європейська стратегія визначення рівня компетентності у галузі цифрових технологій / О. В. Овчарук // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 1. – С. 31–38.

8. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм: у 2-х ч. Ч. 2: тематичні курси підвищення кваліфікації / наук. ред., упоряд. В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень. – К.: Агроосвіта, 2019. – 194 с.

9. Bond M. Digital transformation in German higher education: student and teacher perceptions and usage of digital media / M. Bond, V. Marin, C. Dolch, S. Bedenlier, O. Zawacki-Richter // International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2018 vol: 15 (1) pp: 48. URL: https:// doi.org/10.1186/s41239-018-0130-1.

10. Med Kharbach. The 20 Digital Skills Every 21st Century Teacher should Have. URL: https://www.educatorstechnology.com/2012/06/33-digital-skills-every-21st-century.html.
11. Learning and Skills for the Digital Era. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills.

Copyright (c) 2019 VALENTYNA VIZNIUK

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.