ВПЛИВ МЕТАКОГНІТИВНИХ СТРАТЕГІЙ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ЧИТАННЯ ТА АКАДЕМІЧНУ УСПІШНІСТЬ МАГІСТРАНТІВ

Автор(и)

  • ІРИНА ЛЕВЧИК Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9655-3862
  • ОКСАНА МАЗУР Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2428-4928
  • НАТАЛІЯ ЗАКОРДОНЕЦЬ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4202-5516

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.1.12

Ключові слова:

стратегії читання, метакогнітивні стратегії читання, академічний текст, читацька майстерність, читання й розуміння академічних текстів, метакогнітивна обізнаність.

Анотація

Розглянуто вплив і переваги використання метакогнітивних стратегій для вдосконалення читацької майстерності магістрантів немовних факультетів у процесі вивчення курсу англійської мови для академічних цілей. Уточнено поняття «стратегії читання» і «метакогнітивні стратегії читання». Визначено основні структурні компоненти, розглянуто функції метакогнітивних стратегій, їх роль у роботі з академічними текстами. Визначено найбільш ефективні метакогнітивні стратегії, які застосовують магістранти з високою академічною успішністю. Представлено теоретичні підходи до метакогнітивних стратегій читання, їхні функцій і ролі в розумінні академічних текстів. Досліджено метакогнітивні стратегії читання англомовних академічних текстів у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (далі – ТНПУ). Ці матеріали зібрані за допомогою інтерв’ю у фокус-групах за адаптованою шкалою опитувальника АМОЧС (Анкета з метакогнітивної обізнаності в читацьких стратегіях). Дослідження має описовий характер; воно здійснено з метою збору інформації на початковому етапі експерименту щодо використання магістрантами стратегій метакогнітивного читання в їх університетському курсі академічної англійської мови. Аналіз даних проводився за допомогою візуалізації зображень тексту, вибору основних ідей / головних речень, сканування тексту, узагальнення інформації, питань для самоперевірки, пов’язування нової інформації з раніше вивченою. Теоретично дослідження сприяло поглибленому вивченню теми, продемонструвавши багатообіцяючі результати про вплив застосування метакогнітивних стратегій читання на майстерність англомовного читання студентів магістратури ТНПУ. Вказано, що практичне значення передбачає включення навчальних програм на основі курсів розуміння прочитаного для студентів, які вивчають англійську мову, як додаткових до основних або факультативних курсів на основі практичних посібників для викладачів щодо використання метакогнітивних стратегій у читанні іноземною мовою, а також розробку тренінгів чи семінарів.

Біографії авторів

ІРИНА ЛЕВЧИК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

ОКСАНА МАЗУР, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, викладачка

НАТАЛІЯ ЗАКОРДОНЕЦЬ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Dotsevych T. I. () Metakohnityvni stratehii rozvytku chytatskoi kompetentnosti v studentiv zakladiv vyshchoi osvity [Metacognitive Strategies of Reader Competence Development in Students of Higher Education Establishments. Psycholinguistics]. Psycholinguistics. 2019. T. 26 (1). Р. 105–125. Retrieved from: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-1-105-125

Zymniaia Y. A. Lynhvopsykholohia rechevoi deiatelnostі [Linguopsychology of Speech]. M.: Moskov. psykhol.-sots. in-t; Voronezh: MODEK, 2001.432 s.

H. S. Kostiuk – osobystist, vchenyi, hromadianyn [H. S. Kostiuk – a Personality, Researcher and Citizen] / za red. akad. S. D. Maksymenka; uporiad. V. V. Andriievska. K.: Nika-Tsentr, 2010. 216 s.

Lazareva O. V. Formyrovanye metakohnytyvnoi rehuliatsyy ponymanyia nauchnoho teksta [Formation of Metacognitive Regulation of Comprehension of an Academic Text]. 2012. Retrieved from: http://emissia.org/ offl ine/2012/1843.htm

Smetannykova N. N. Stratehyalnyi podkhod k obuchenyiu chtenyiu (mezhdystsyplynarnye problemy chtenyia y hramotnosty) [Strategy Approach to Teaching Reading (Transdisciplinary Issues of Reading and Literacy)]. M.: Shkolnaia bіblіotіeka, 2005. 512 s.

Chepelieva N. V. Psykholohiia chytannia navchalnoi ta naukovoi literatury v systemi profesiinoi pidhotovky studentiv [Psychology of Reading Educational and Academic Literature in the System of Professional Training of Students]: avtoref. dys. ... d-ra psykhol. nauk:19.00.07. K., 1992. 40 s.

Afflerbach Peter, Cho Byeong-Young. (2009) Identifying and describing constructively responsive comprehension strategies in new and traditional forms of reading, in S. Israel, G. Duffy (Eds.) Handbook of Research on Reading Comprehension. P. 69–90. New York: Routledge.

Ahmadi Mohammad Reza, Ismail Hairul Nizam & Abdullah Muhammad Kamarul Kabilan. (2013) The Importance of Metacognitive Reading Strategy Awareness in Reading Comprehension. English Language Teaching, vol. 6 (10), 235–244.

Alqahtani Saleh Mohammad Ali. (2019) Investigating the Relationship between Metacognitive Strategies and Reading Proficiency among the University of Jeddah Learners. Acta Scientiae et Intellectus, vol. 5 (4), 38–52. Retrieved from: http://actaint.com/issue.php?go=december-2019t4‬‬‬

Anderson Neil J. (2002) The role of metacognition in second/foreign language teaching and learning. ERIC Digest. Washington, DC: ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics. Retrieved from: https://www.govinfo.gov/content/pkg/ERIC-ED463659/pdf/ERIC-ED463659.pdf

Azhar Mussarrat, Awan Riffat Un Nisa & Khalid Shaista. (2015) University Students’ Awareness of Meta-cognitive Reading Strategies and Reading Comprehension. Journal of Educational Sciences & Research Spring, vol. 2 (1), 19–32. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/323676379_University_Students’_Awareness_of_Meta-cognitive_Reading_Strategies_and_Reading_Comprehension

Aziz Zulfadli A., Nasir Chairina & Ramazani Ramazani. (2019) Applying metacognitive strategies in comprehending English reading texts. Celt: A Journal of Culture, English Language Teaching & Literature, vol. 19 (1), 138–159. Retrieved from: https://doi.org/10.24167/celt.v19i1.1863‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Brown Ann. (1987) Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms. In F. Weinert & R. Kluwe (Eds.), Metacognition, motivation, and understanding. P. 65–116. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Bаkеr Linda, Bеаll Lisa Carter. (2009) Mеtаcоgnіtіvе prоcеssеs аnd rеаdіng cоmprеhеnsіоn. Іn S. Е. Іsrаеl & G. G. Duffу (Еds.), Hаndbооk оf rеsеаrch оn rеаdіng cоmprеhеnsіоn. P. 373–388. Nеw Уоrk: Rоutlеdgе.

Carrell Patricia L. (1989) Metacognitive Awareness and Second Language Reading. Modern Language Journal. Vol. 73. Р. 121–134.

Chamot Anna Uhl & O’Malley J. Michael. (2012) Learning Strategies in Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press. 260 p. Retrieved from: https://doi.org/10.1017/CBO9781139524490

Channa Mansoor Ahmed, Abassi Abdul Malik, John Stephen, Mohammad Jam Khan, Memon Masood A., Nordin Zaimuariffudin Shukri. (2018) Reading Comprehension and Metacognitive Strategies in First Year Engineering University Students in Pakistan. International Journal of English Linguistics, vol. 8(6), 78–87. Retrieved from: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijel/issue/view/2121

Chen Mariel Hope, Gualberto Paul Jerik, Tameta Cheyenne Led. (2009) The Development of Metacognitive Reading Awareness Inventory. TESOL Journal, vol. 1, 43–57. Retrieved from: http://www.tesoljournal.com

Chen, A.-Y. (1992). On improving reflective thinking through teacher education. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. P. 248–302. San Francisco.

Chevalier Therese M., Parrila Rauno, Ritchie Krista C., Deacon S. Helene. (2015). The role of metacognitive reading strategies, metacognitive study and learning strategies, and behavioural study and learning strategies in predicting academic success in students with and without a history of reading difficulties. Journal of Learning Disabilities, vol. 50 (1), 34–48. Retrieved from: https://doi.org/10.1177/0022219415588850

Chi Michelene T.H., Bassok Miriam, Lewis Matthew W., Reimann Peter, & Glaser Robert. (1989) Self-Explanations: how students study and use examples in learning to solve problems. Cognitive Science, vol. 13 (2), 145–182. Retrieved from: https://doi.org/10.1207/s15516709cog1302_1

Grotzer Tina & Mittlefehldt Sarah. (2012). The role of metacognition in students’ understanding and transfer of explanatory structures in science. In A. Zohar & Y. J. Dori (Eds.), Metacognition in Science Education: Trends in Current Research. P. 79–99. Springer. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/978-94-007-2132-6_5

Ismail Nasrah Mahmoud & Tawalbeh Tha’er Issa. (2015) Effectiveness of a metacognitive reading strategies program for improving low achieving EFL readers. International Education Studies, vol. 8 (1), 71–87.

Levchyk Iryna, Turchyn Andryi. (2020) Curriculum of the Master Course of English for Academic Purposes. Ternopil: Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University. Чи правильно вказано джерело? Це стаття чи книга? А де сторінки?

Mohseni Fatemeh, Seifoori Zohreh & Ahangari Saeideh. (2020) The impact of metacognitive strategy training and critical thinking awareness-raising on reading comprehension. Cogent Education, vol. 7 (1), 1–22. Retrieved from: https://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1720946

Mokhtari Kouider & Reichard C. (2002) Assessing Students’ Metacognitive Awareness of Reading Strategies. Journal of Educational Psychology, vol. 94 (2), 249–259. Retrieved from: https://doi.org/10.5539/ijel.v8n6p78

Mokhtari Kouider & Reichard C. (2004) Investigating the strategic reading processes of first and second language readers in two different cultural contexts. System, vol. 32, 379–394.

Mokhtari Kouider & Sheorey Ravi (2002) Measuring ESL students’ awareness of reading strategies. Journal of Developmental Education, vol. 25, 3, 2–10.

Pammu Abidin, Amir Zaini & Maasum Tengku. (2014) Metacognitive reading strategies of less proficient tertiary learners: A case study of EFL learners at a public university in Makassar, Indonesia. The Journal of Teaching Language Skills, vol. 8 (2), 115–132.

Phakiti Aek. (2003) A closer look at the relationship of cognitive and metacognitive strategy use to EFL reading achievement test performance. Language Testing, vol. 20 (1), 26–56. Retrieved from: http://doi.org/10.1191/0265532203lt243oa

Riyadi Iswan, Hersulastuti Hersulastuti & Nugrahaningsih Theresia Kriswianti. (2017) Metacognitive learning strategy: In search of theoretical model for reading comprehension. SEEDS, vol. 1 (1), 125–142.

Seamster, T. L., Reddіng, R. E., Cannon, J. R., Ryder, J. M., & Purcell, J. A. (1993). Cognitive task analysis of expertise in air traffic control. The International Journal of Aviation Psychology, 3, 257–283. Retrieved from: https://doi.org/10.1207/s15327108ijap0304_2

Seifoori Zohreh. (2018) Postgraduate English students’ metacognitive awareness of reading strategies and their reading comprehension: A comparative study. The Journal of Applied Linguistics and Discourse Analysis, vol. 3 (1), 117–134.

Sheorey Ravi & Mokhtari Kouider. (2001) Differences in The Metacognitive Awareness of Reading Strategies Among Native and Non-Native Readers. System, vol. 29, 431–449.

Shih Hui Chia Judy, & Huang Shenghui. (2018) EFL learners’ metacognitive strategy use in reading tests. English Teaching & Learning, vol. 42 (2), 117–130. Retrieved from: http://doi.org/10.1007/s42321-018-0007-3

Teng Mark Feng. (2019) The benefits of metacognitive reading strategy awareness instruction for young learners of English as a second language: Metacognitive instruction in reading. Literacy, vol. 54 (5), 29–39. Retrieved from: https://doi.org/10.1111/lit.12181

Van Gelderen Amos, Schoonen Rob, De Glopper Kees, Hulstijn Jan, Snellings Patrick, Simis Annegien & Stevenson Marie. (2004) Linguistic knowledge, speed of access and metacognitive knowledge in first and second language reading comprehension. Journal of Educational Psychology, vol. 96 (1), 19–30. Retrieved from: http://doi.org/10.1037/0022-0663.96.1.19

Yüksel İlknur, Yüksel İsmail. (2011) Metacognitive Awareness of Academic Reading Strategies. Procedia – Social and Behavioral Sciences. vol. 31 (2012), 894–898. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.164

Zhang Lian & Seepho Sirinthorn. (2013) Metacognitive Strategy Use and Academic Reading Achievement: Insights from a Chinese Context. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, vol. 10 (1), 54–69.

Zhussupova Roza, Kazbekova Meruyert. (2016) Metacognitive strategies as points in teaching reading comprehension. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 228, 593–600. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.07.091

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22