САМОРОЗВИТОК ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ТА ПОСТНЕОКЛАСИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.2

Ключові слова:

саморозвиток, самовираження, самореалізація, саморегуляція, екзистенціювання, синергетичний підхід, освітній процес, , постнеокласична освітня парадигма

Анотація

Висвітлено проблему саморозвитку здобувача освіти, пов’язану із трансформацією освітнього процесу в умовах постнеокласичної науки. Зазначена проблема розглядається в контексті синергетичного підходу з актуалізацією потреб і можливостей самоорганізації особистості здобувача як цілісної характеристики людини. Вказано, що педагогічний процес закладу освіти інноваційного типу має бути спрямований на саморозвиток здібностей здобувача, його здатності протистояти викликам інформаційного суспільства і самореалізуватися у мінливих умовах сучасного світу. Констатовано, що саморозвиток здобувача в рамках синергетичної парадигми освіти потребує переорієнтації навчального процесу з традиційного консервативного на інноваційне креативне, за якого набуття життєво необхідних компетентностей здійснюється у взаємодії (комунікації) з іншими суб’єктами навчання та з урахуванням зовнішньої (фізичної) і внутрішньої (психічної) активності людини. Обґрунтовано, що ключові аспекти саморозвитку здобувача освіти мають бути зорієнтовані на формування в нього оптимального розвивального стилю життя. Йдеться про здатність до самовизначення, забезпечення особистісного зростання, екзистенціювання, самовираження, самореалізацію, саморегуляцію.

Біографії авторів

ГРИГОРІЙ ТЕРЕЩУК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент НАПН України

НАТАЛІЯ ЛУПАК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Hazniuk L. M. Filisofski etiudy ekzystentsialno-somatychnoho buttia: monohrafia. [Philosophical studies of existential-somatic existence: a monograph]. Kyiv: PARAPAN, 2008. 368 p.

Huzar O., Lionenko M. Modeli urokiv rozvytku krytychnoho myslennia: analiz ta osoblyvosti konstruiuvannia. [Models of lessons for the development of critical thinking: analysis and design features.] Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedagogichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seria: Pedahohika, 2021. № 1. P. 75–80.

Levchenko T. I. Kontseptualna paradyhma rozvytku vyshchoi osvity: monohrafia. [Conceptual paradigm of higher education development: monograph] Vinnytsia: Nova knyha, 2017. 344 p.

Lupak N. M. Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosni maibutnikh uchyteliv mystetstva: zasady intermedialnoi tekhnolohii: monohrafia. [Formation of communicative competence of future art teachers: principles of intermediate technology: monograph] Теrnopil: pidruchnyky I posibnyky, 2020. 452 p.

Маier К. Svoboda vnutriennieho «Ya». Vnutriennia igra. Меtod raskrytia sobstvennoho potentsiala. [Freedom of the inner self. Internal game. Method of revealing one’s own potential.] 2-е izd., ispr. Kharkov: Gumanitarni tsentr, 2015. 208 p.

Nauka i obrazovanie: sovremennyie transformatsii: monohrafia. [Science and education: modern transformations: monograph] Кyiv: PARAPAN, 2008. 328 p.

Rybalko L. S. Меtоdоlоhо-tеоrеtychni zasady profesiino-pedahohichnoi samorealizatsii maibutnoho vchytelia (аkmeolohichnyi aspekt): моnohrafia. [Methodological and theoretical principles of professional and pedagogical self-realization of the future teacher (acmeological aspect): monograph]. Zаpоrіzzia: ZDMU, 2007. 443 p.

Savchyn М. Zdatnosti оsоbystosti: моnohrafia. [Personality abilities: a monograph]. Кyiv: Аkademia, 2016. 288 p.

Synerhetyka i osvitaа: моnohrafia. [Synergetics and education: monograph] zа red. V. H. Кremenia. Кyiv: Іnstytut оbdarovanoi dytyny, 2014. 348 p.

Yablonko V. Ya. Psykholoho-pedahohichni оsnovy fotmuvannia оsоbystosti: navch. posibnyk. [Psychological and pedagogical foundations of personality formation: textbook. manual]. Кyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2008. 220 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-12

Як цитувати

ТЕРЕЩУК, Г. ., & ЛУПАК, Н. . (2022). САМОРОЗВИТОК ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ТА ПОСТНЕОКЛАСИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 13–20. https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.2