ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОСТАНОВКИ І РОЗВʼЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.19

Ключові слова:

комп’ютерне моделювання, професійні компетенності, проєктний метод, етапи виконання проєкту, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Здійснено аналіз ролі та місця прикладних задач у процесі навчання, проаналізовано їх дидактичні функції, методику постановки та розв’язування. Взначено шляхи удосконалення методики застосування задач у процесі навчання. На основі теоретичного аналізу показано можливості підвищення рівня та якості знань у результаті широкого застосування у навчальному процесі таких задач; описано шляхи розширення їх функцій, вдосконалення методики їхнього застосування у процесі навчання. Частково окреслено можливість використання проектного методу в навчальній діяльності, шляхи розв’язання проблеми використання сучасних цифрових технологій на різних етапах проектної діяльності студентів. Відзначено, що предметна специфіка професійної діяльності вчителів дає можливість користуватися засобами сучасної комунікації на різних етапах виконання творчих проектів, поєднуючи технічні засоби з новітніми освітніми технологіями. Навчання майбутніх учителів є ефективним на основі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) (мови програмування, прикладне програмне забезпечення, хмарні сервіси, інтернет-ресурси тощо).

Біографії авторів

ІННА ГРОД , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат фізико-математичних наук, доцент

СВІТЛАНА ЛЕЩУК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних, доцент

ВАСИЛЬ ОЛЕКСЮК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних, доцент

Посилання

Bykov V. YU. Suchasni zavdannya informatyzatsiyi osvity. Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. № 1 (15). 2010. [Modern problems of informatization of education. Information technologies and teaching aids]. № 1 (15). 2010. ULR: http://www.ime.edu-ua.net/em.html

Hrod I. M. Demonstratsiyna systema stvorennya informatsiynykh modeley yak odyn iz sposobiv realizatsiyi prykladnoho napryamu kursu informatyky. Zbirnyk statey V Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Matematyka. Informatsiyni tekhnolohiyi. Osvita». Lutsʹk, 5–7 chervnya 2016. Lutsʹk, 2016. S. 51-55 [Demonstration system of creating information models as one of the ways to implement the applied direction of computer science course. Collection of articles of the V International scientific-practical conference «Mathematics. Information Technology. Education»].

Hurzhiy A. M., Lapinskyy V. V. Vzayemozvyazok informatyzatsiyi suspilstva y systemy osvity. Kompyuter u shkoli ta simyi. 2015. № 8. S. 5–9. ULR: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2015_8_3 [The relationship of informatization of society and the education system. Computer at school and family].

Zhaldak M.I., Hrybyuk O. O. Psykholoho-pedahohichni vymohy do kompyuterno-oriyentovanykh system navchannya matematyky. Naukovyy chasopys Natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seria 2: Kompiyuterno-oriyentovani systemy navchannya : zb. nauk. pratsʹ. 2014. Vyp. 14 (21). S. 3–19 [Psychological and pedagogical requirements for computer-based systems of teaching mathematics. Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov. ].

Zhuk YU. O. Systemni osoblyvosti osvitnoho seredovyshcha yak obiyekta informatyzatsiyi. Pislyadyplomna osvita v Ukrayini. 2003. № 2. S. 35–38. [System features of the educational environment as an object of informatization].

Zadorozhna O. V. Metodychni zasady stvorennya ta vykorystannya pedahohichnykh prohramnykh zasobiv u protsesi navchannya fizyky studentiv vyshchykh aviatsiynykh navchalnykh zakladiv: dys. … kand. ped. nauk.: 13.00.02. Kirovohrad, 2015. 301 s. [Methodical principles of creation and use of pedagogical software in the process of teaching physics to students of higher aviation educational institutions].

Zadorozhna O. V., Velychko S. P. Dydaktychnyy material dlya provedennya zanyatʹ z fizyky u vyshchykh navchalʹnykh zakladakh aviatsiynoho profilyu na bazi pedahohichnoho prohramnoho zasobu «Fizyka. Mekhanika» Kirovohrad. «Eksklyuzyv-System», 2013. 117 ss. [Didactic material for conducting classes in physics in higher educational institutions of aviation profile on the basis of pedagogical software «Physics. Mechanics»].

Kucher S. L., Horbatyuk R. M. Eksperymentalna aprobatsiya pedahohichnoyi systemy dyzayn-pidhotovky maybutnikh uchyteliv tekhnolohiy v umovakh neperervnoyi osvity. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya 1: Pedahohika. 2018. Vyp. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2018_1_11 [Experimental approbation of the pedagogical system of design-training of future teachers of technologies in the conditions of continuous education]

Lapinska I. A., Lapinskyy V. V. Motyvatsiya navchalnoi diyalnosti ta mozhlyvosti informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy u navchalnykh zakladakh intensyvnoyi pedahohichnoyi korektsiyi. Kompiyuterno-oriyentovani systemy navchannya: zb. nauk. prats. K.: NPU im. M. P. Drahomanova, 2002. Vyp. 5. S. 306–313. [Motivation of educational activity and possibilities of information and communication technologies in educational institutions of intensive pedagogical correction. ].

Morze N. V. Metodyka navchannya informatyky. CH. 1. Zahalna metodyka navchannya informatyky. K.: Navchalna knyha, 2004. 129 s. [Methods of teaching computer science. Part 1. General methods of teaching computer science].

Pravorska N. I. Systema zavdan yak zasib formuvannya znan studentiv z informatyky. Visnyk RDTU. Pedahohika. Suchasni tekhnolohiyi navchannya: problemy i perspektyvy. 2001. Vyp. 6 (13). CH. 1. S. 191–198. [System of tasks as a means of forming students' knowledge of computer science. Bulletin of RDTU. Pedagogy. Modern learning technologies: problems and prospects].

Primova L. O., Hrebenyk L. I., Berest O. B. Vykorystannya kompyuternoho modelyuvannia laboratornykh robit na praktychnykh zanyattyakh z biolohichnoyi khimiyi. Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya. 2014. T. 40. № 2. S. 42–49. [The use of computer modeling of laboratory work in practical classes in biological chemistry. Information technologies and teaching aids].

Ramskyy YU. S., Rafalska M. V. Formuvannya kompetentnostey maybutnikh vchyteliv informatyky ta matematyky u haluzi modelyuvannya. Naukovyy chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seria 2: Kompiyuterno-oriyentovani systemy navchannya: zb. nauk. prats. 2012. Vyp. 12 (19). S. 117–126 [Formation of competencies of future teachers of computer science and mathematics in the field of modeling].

Khvorostin YU. V., Yurchenko A. O. Virtualna laboratoriya yak skladova suchasnoho eksperymentu. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seria: Pedahohika. Sotsialna robota. 2016. Vyp. 2 (39). S. 281–283 [Virtual laboratory as a component of modern experiment].

Balyk Nadiya Proektuvannya virtualnykh khmarnykh laboratoriy dlya navchalnoho kursu Cisco CyberSecurity Operations. ULR: http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_338.pdf [Designing of Virtual Cloud Labs for the Learning Cisco CyberSecurity Operations]

Balyk N., Barna O., Shmyher H., Oleksyuk V. Model profesiynoyi perepidhotovky vchyteliv na osnovi rozvytku STEM-kompetentsiy. 2018. ULR: http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_157.pdf [Model of Professional Retraining of Teachers Based on the Development of STEM Competencies].

Balyk N., Shmyher H., Vasylenko Yu., Oleksyuk V., Skaskiv A. E-learning ta STEM-osvita, za red. vid Yevheniyi Smyrnovoyi-Trybulskoyi (Studiya NOA, Katovitse, 2019), RR. 109–125 [E-learning and STEM Education, ed. by Eugenia Smyrnova-Trybulska].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-12

Як цитувати

ГРОД , І. . ., ЛЕЩУК, С. ., & ОЛЕКСЮК, В. . (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОСТАНОВКИ І РОЗВʼЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 144–153. https://doi.org/10.25128/2415-3605.21.2.19