ЕКСПЛІКАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В МОДЕЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ «УКРАЇНСЬКА МОВА. 5–6 КЛАСИ» ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • ОЛЬГА ПЕТРИШИНА Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5427-200X
  • ЛЕСЯ ГАПОН Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5616-6478
  • МАР’ЯНА ЯГНИЧ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2062-9215

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.9

Ключові слова:

модельна навчальна програма, компетентнісний підхід, компетентність, ключові компетентності, очікувані результати, види навчальної діяльності, мовно-літературна освітня галузь, державний стандарт, Нова українська школа

Анотація

Розглянуто компетентнісний підхід як основу освітньої реформи Нової української школи, зокрема проаналізовано нормативно-правові та наукові підходи до осмислення компетентнісного навчання. Проаналізовано реалізацію компетентнісного підходу на прикладі модельних навчальних програм «Українська мова. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти, на основі яких учителі-словесники розробляють свої робочі навчальні програми дисципліни «Українська мова», білінгвальних чи інтегрованих курсів. Порівняльний аналіз модельних навчальних програм засвідчує їхню відповідність Державному стандарту базової середньої освіти та реалізацію компетентнісного спрямування мовно-літературної галузі освіти. Зазначено, що основні частини програм містять результативний, змістовий і діяльнісний компоненти. Описано переваги кожної з аналізованих програм. Доведено, що компетентнісне спрямування, програм актуалізовано через результативний і діяльнісний компоненти. В очікуваних результатах навчання виражено рівень володіння мовними і мовленнєвими знаннями та наскрізними компетентнісними уміннями, а види навчальної діяльності, запропоновані в програмах, уможливлюють використання теоретичних мовних знань для пояснення явищ дійсності і розв’язання життєвих проблем. В обидвох програмах посилено прикладний характер мовної освіти, увиразнено її переорієнтацію на діяльнісний вимір. Автори передбачають роботу в групах, виконання проєктів, опрацьовування інформації з друкованих та цифрових джерел, її критичне осмислення і використання для комунікування. Умотивовано, що модельні навчальні програми є інструментом запровадження засадничих ідей компетентнісного підходу в щоденній освітній практиці.

Біографії авторів

ОЛЬГА ПЕТРИШИНА , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат філологічних наук, доцент

ЛЕСЯ ГАПОН, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат філологічних наук, викладач

МАР’ЯНА ЯГНИЧ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

магістрантка

Посилання

Horoshkina О. Pryntzypy pobudovy modelnoi prohramy z ukrainskoi movy dlia 5–9 klasiv zakladiv zahalnoi serednioi оsvity [Principles of building a model program on the Ukrainian language for grades 5-9 of general secondary education institutions]. Elektronnyi zbirnyk naukovykh pratz SOIPPO. № 4 (46). 2021. URL: https://lib.iitta.gov.ua/725846/1/Горошкіна_тези%20(2).pdf

Derzhavnyi standart bazovoi serednioi osvity, zatverdzhenyi postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 veresnia 2020 р. № 89 [State standard of basic secondary education, approved by Resolution No. 89 of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 30, 2020]. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898

Zakon Ukrainy “Pro povnu zahalnu seredniu osvitu”. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2020. № 31 [Law of Ukraine “On comprehensive general secondary education”. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2020. No. 31]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspectyvy [Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives] / pid zah. red. O. V. Оvcharuk. Kyiv: К.І.S., 2004. 112 s.

Мodelna navchalna prohrama «Ukrainska mova. 5–6 klasy» dlia zakladiv zahalnoi srrednioi osvity [Model educational program "Ukrainian language. 5-6 grades" for institutions of general secondary education] / Ukladachi Holub N., Horoshkina O. Kyiv, 2021. 53 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1ngp-IBriUmeHFzzN-7QxjTU14_c9BRE0/view

Мodelna navchalna prohrama «Ukrainska mova. 5–6 klasy» dlia zakladiv zahalnoi srrednioi osvity [Model educational program "Ukrainian language. 5-6 grades" for institutions of general secondary education] / Ukladachi Zabolotnyi O., Zabolotnyi V. ta in. Kyiv, 2021. 63 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1lzseYy2T0bg6zWrRD6iGppVDB58jXU1K/view

Navchannia ukrainskoi movy uchniv 5 klasu na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu: posibnyk [Teaching the Ukrainian language to 5th grade students based on the competence approach] / N. B. Holub, V. І. Novosiolova, H.T. Shelekhova, А. V. Yarmoliuk. Kyiv: Wyd. dim “Sam”, 2017. 144 s.

Nova ukrainska shkola. Kontzeptualni zasadu reformuvannia serednioi shkoly [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform] / pid zah. red. M. Hryshchenko. Kyiv: МОN, 2016. 40 s. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (data zvernennia: 15.10.2022)

Pometun O. Vydy diialnosti uchniv u konteksti novoho Derzhavnoho standartu osvity [Activities of students in the context of the new State Education Standard]. Psykhodydactyka: zbirnyk tez konferentzii. 21–22.05.21. S. 161–167.

Popovych А. Osoblyvosti modelnych navchalnykh prohram z ukrainskoi movy dlia 5–6 klasiv [Peculiarities of model educational programs in the Ukrainian language for grades 5–6]. Problemy suchasnoho pidrichnyka. 2021. Vyp. 27. S. 195–204.

Fedorenko О. Osoblyvosti formuvannia kliuchovykh kompetentnostei v uchniv z porushenniam sluhu [Peculiarities of the formation of key competencies in students with hearing impairments]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 19: Korektziina pedahohika ta spetzialnа psykholohiia. 2013. Vyp. 23. S. 248–255.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-11

Як цитувати

ПЕТРИШИНА , О. ., ГАПОН, Л. ., & ЯГНИЧ, М. . (2023). ЕКСПЛІКАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В МОДЕЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ «УКРАЇНСЬКА МОВА. 5–6 КЛАСИ» ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(2), 73–81. https://doi.org/10.25128/2415-3605.22.2.9