ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ВИХОВАТЕЛІВ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.13

Ключові слова:

післядипломна освіта, вихователі, неперервна освіта, підвищення кваліфікації, компетентність, Республіка Польща

Анотація

Охарактеризовано проблему післядипломної освіти вихователів у системі неперервної освіти Республіки Польща. Акцентовано на важливості навчання впродовж життя та неперервної освіти для сучасного світу, в зв’язку із потребою в подальшому здобутті знань і навичок, пов’язаних з професійною або науково-технічною діяльністю, що вимагає більш точної та спеціалізованої підготовки. Науково обґрунтовано положення, що система підвищення кваліфікації вихователів у післядипломній освіті є важливим ресурсом для неперервної освіти, а також ефективного політичного, соціально-економічного, культурного розвитку країни. У контексті вивчення проблеми післядипломної педагогічної освіти вихователів в системі неперервної освіти Республіки Польща розглянуто польську модель професійної підготовки майбутніх вихователів. Вивчено правові вимоги, які викладені у низці положень чинного законодавства Республіки Польща щодо фахових кваліфікацій вихователів. Акцентовано, що результатом неперервної освіти вихователів у цій країні є формування фахових компетентностей, які передбачають знання традиційних та інноваційних форм, методів і технологій роботи в закладах дошкільної освіти, а також вміння їх використовувати в своїй фаховій діяльності. Висвітлено компетентності і професійні вимоги, що ставляться до сучасного вихователя дитячого садка в Республіці Польща, які визначили польські дослідники. Зроблено висновок, що сучасні вихователі в Республіці Польща повинні постійно самовдосконалюватися. Неперервна освіта вихователів здійснюється у системі післядипломної освіти, з використанням можливостей неформальної та інформальної освіти (участь у проєктах, стажуваннях, курсах, тренінгах, семінарах чи вебінарах, обмін педагогічним досвідом, відвідування відкритих занять) як в очному, так і в дистанційному форматах.

Біографії авторів

КАТЕРИНА БІНИЦЬКА, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

доктор педагогічних наук, професор

ГРИГОРІЙ ТЕРЕЩУК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент НАПН України

Посилання

Ievtushenko N. B. Systemy pidvyshchennia kvalifikatsii uchyteliv pryrodnycho-matematychnykh predmetiv u pisliadyplomnii osviti Ukrainy i Respubliky Polshcha [Systems of professional development of teachers of natural and mathematical subjects in postgraduate education of Ukraine and the Republic of Poland]: dys. … d-ra ped. nauk: 13.00.04. Kyiv, 2021. URL: http://ipood.com. ua/data/avtoreferaty_i_dysertatsii/2021/YEvtushenko_ diser_pas.pdf

Adamek I. Nauczyciel w sytuacji zmian zachodzących w edukacji [A teacher in the situation of changes taking place in education]. Edukacja małego dziecka. T. VIII. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2015. S. 27–42.

Czerepaniak-Walczak M. Kompetencje nauczyciela w kontekście założeń pedagogiki emancypacyjnej [Teacher’s competences in the context of emancipatory pedagogy assumptions]. Białystok, 1994. 247 s.

Czerepaniak-Walczak М. Pedagogika emancypacyjna [Emancipation pedagogy]. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk, 2006, 261 s.

Dudzińska I. Wychowanie i nauczanie w przedszkolu [Upbringing and teaching in kindergarten]. Warszawa, 1983. 498 s.

Edukacja+ Biuletyn dla nauczycseli [Education newsletter for teachers]. NR/01. 02.06.2010. URL: http://wsuniterra.pl/files/upload/biuletyn/1-Edukacja_plus_I.pdf

Kordziński Ja. W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie stargardzkim [Towards Achievements – a teacher training system and support for schools and kindergartens in the Stargard district]. Warszawa, 2015. URL: https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download. php?id=3630

Learning theories. Lifelong Learning Updated February 17, 2022. URL: http://surl.li/gxjar

Lendzion Ja. Studia Podyplomowe jako element koncepcji Koncepcji Lifelong Learning [Postgraduate studies as an element of the concept of the Lifelong Learning Concept]. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Nr 1200 Organizacja I Zarządzanie, Z. 60, 2015. S. 107–119.

Lindeman E. C. The Meaning of Adult Education (1989 ed.). Norman: University of Oklahoma. 1926. 143 p.

Marcinkiewicz A. Kształcenie podyplomowe wobec rynku pracy [Postgraduate education and the labor market]. E-mentor. 2 (44). 2012. URL: https://www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/44/id/922

Nauczyciele we wrzesniu 2009. Stan i struktura zatrudnienia [Teachers in September 2009. Status and structure of employment]. URL: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=179&dirids=1

Półturzycki J. Akademicka edukacji dorosłych [Academic adult education]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1994. S. 143–144.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli [Regulation of the Minister of Education and Science of September 6, 2022 on obtaining professional promotion degrees by teachers]. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001914

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym [Law on Higher Education]. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela [Act of January 26, 1982. Teacher’s Charter]. URL: https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [17. Act of September 7, 1991 Оn the education system]. URL: https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt &qplikid=1

Waloszek D. Porozumiewanie się jako koncepcje nauczyciela XXI wieku [Communication as the concepts of the 21st century teacher]. E. Kozioł, E. Kobylecka (red.). W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku, Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2000. 141 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-11

Як цитувати

БІНИЦЬКА, К. ., & ТЕРЕЩУК, Г. . (2023). ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ВИХОВАТЕЛІВ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка, 1(1), 104–111. https://doi.org/10.25128/2415-3605.23.1.13