ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Olena Sokolyuk

Анотація


Представлено теоретичне обґрунтування процесу формування здоров’язберігаючої компетентності викладачів вищих навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій як необхідної умови якісної підготовки майбутнього фахівця. Визначено поняття «компетентність» і «здоров’язберігаюча компетентність» у контексті встановлення рівнів розвитку і професійного становлення особистості викладача ВНЗ. Проаналізовано сучасні підходи, напрями діяльності щодо формування здоров’язберігаючої компетентності викладачів ВНЗ та ефективність їх використання. Обґрунтовано особливості формування здоров’язберігаючої компетентності викладачів ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій.


Ключові слова


здоров’язбереження; компетентність; викладач ВНЗ; майбутній фахівець; інформаційно-комунікаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Bila O. O., Humennykova T. R., Kichuk Ya. V. Kompetentnist samorozvytku fakhivtsia: pedahohichni zasady formuvannia u vyshchii shkoli [Self development competence of the specialist: pedagogical principles of formation in high school], Izmail. derzh. humanist. un-t., Izmail, IDHU, 2007, 236 р.

Kremen V. H. Vyshcha osvita i nauka – priorytetni sfery rozvytku suspilstva u ХХI stolitti [Higher education and science - priority areas of social development in the XXI century]. Vyshcha shkola, 2002, Vol 4/5, рр. 3–33.

Nahorniuk L. Ye. Formuvannia inshomovnoi profesiinoi komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh zhurnalistiv u protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of professional foreign language communicative competence of future journalists in the process of professional training]. dys. kand. ped. Nauk, 13.00.0, Ternopil, 2008. 271 р.

Pavlenko I. O. Valeolohichne myslennia yak pokaznyk profesiino-pedahohichnoho myslennia studentiv – maibutnikh uchyteliv pryrodnychykh dystsyplin [Valeological thinking as an indicator of professional pedagogical thinking of students - future teachers of Natural Sciences ]. Naukovyi visnyk Chernihivskoho nats. ped. un-tu. Seriia: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport, Vol. 98, T. 4, Chernihiv, 2012, рp. 288–292.

Sokoliuk O. V. Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv osnov zdorovia [Use of information technology in the training of future teachers of health bases]. Naukovyi visnyk Kremenetskoho oblasnoho humanitarno-pedahohichnoho instytutu im. Tarasa Shevchenka. Seriia: Pedahohika, 2013, Vol. 1, pp. 55–59.

Sokolyuk O. V. Sotsialna zumovlenist protsesu formuvannia informatsiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv osnov zdorovia [Social predetermination of formation process of information competence of future teachers of health bases]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, zb. nauk. Prats, Kyiv, Vinnytsia, 2013, Vol. 40, pp. 375–380.

Sotsialno-prosvitnytski treninhy z formuvannia motyvatsii do zdorovoho sposobu zhyttia ta profilaktyky VIL/SNIDu [Social and educational training in building motivation to healthy living and HIV / AIDS prevention], navch.-metod. posibnyk dlia vykladachiv valeolohii, osnov medychnykh znan ta bezpeky zhyttyediialnosti, vchyteliv osnov zdorovia, stud. vyshch. ped. navch. zakl. S. V. Strashko, L. A. Zhyvotovska, O. D. Hrechyshkinatain. Kyiv, Osvita Ukrainy, 2006. 260 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Компетентність саморозвитку фахівця: педагогічні засади формування у вищій школі / О. О. Біла, Т. Р. Гуменникова, Я. В. Кічук. – Ізмаїл: ІДГУ, 2007. – 236 с.

Кремень В. Г. Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства у ХХІ столітті / В. Г. Кремень // Вища школа. – 2002. – № 4/5. – С. 3–33.

Нагорнюк Л. Є. Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки: дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. Є. Нагорнюк. – Тернопіль, 2008. – 271 с.

Павленко І. О. Валеологічне мислення як показник професійно-педагогічного мислення студентів – майбутніх учителів природничих дисциплін / І. О. Павленко // Науковий вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Вип. 98. – Т. 4. – Чернігів, 2012. – С. 288–292.

Соколюк О. В. Використання інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів основ здоров’я / О. В. Соколюк// Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – 2013. – Вип. 1. – С. 55–59.

Соколюк О. В. Соціальна зумовленість процесу формування інформаційної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я / О. В. Соколюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. – К.; Вінниця, 2013. – Вип. 40. – С. 375–380.

Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу: навч.-метод. посібник для викладачів валеології, основ медичних знань та безпеки життєдіяльності, вчителів основ здоров’я, студ. вищих пед. навч. закладів / С. В. Страшко, Л. А. Животовська, О. Д.  Гречишкіна та ін. – К.: Освіта України, 2006. – 260 с.

Copyright (c) 2016 Olena Sokolyuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.