МЕТОДОЛОГІЯ ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’КТНОСТІ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Adyle Bekirova

Анотація


Обґрунтовано методологію професійної суб’єктності майбутніх учителів початкових класів як провідну проблему їх професійної підготовки у педагогічному ВНЗ. Розкрито їх професійну суб’єктність як інтегральну професійно важливу якість, яка характеризує позитивне ставлення до педагогічної діяльності і до молодших школярів, позитивне самоставлення до самого себе як до суб’єкта педагогічної діяльності в початковій школі, що ґрунтується на результатах рефлексії, саморефлексії та на визнанні того, що він має діяльні, активно-перетворювальні цілеспрямовані можливості і здатності для самоактуалізації у педагогічній діяльності, а також визначає інтегральну здатність до самодетермінації, самоорганізації і саморегулювання у педагогічній діяльності згідно з зовнішніми та внутрішніми критеріями ефективності та доцільності дій у педагогічних ситуаціях. Встановлено, що її структуру складають такі компоненти: ціннісно-мотиваційний, емоційно-вольовий, інтелектуально-пізнавальний, поведінково-діяльнісний, рефлексивно-оцінний та індивідуально-суб’єктний. Інтегральним серед них є індивідуально-суб’єктний, який забезпечує актуалізацію професійної суб’єктності вчителів початкових класів у цілому. При його не сформованості інші компоненти професійної суб’єктності в педагогічній діяльності актуалізуються не в повному обсязі.


Ключові слова


суб’єктність; професійна суб’єктність; учитель початкових класів; структура

Повний текст:

PDF

Посилання


Volkova E. N. Subektnost pedahoha, teoriia i praktyka [Teacher’s subjectivity, theory and practice], diss. d-ra psykhol. nauk, 19.00.07 [Subjectivity teacher: Theory and Practice]. Moskow, 1998. 307 p.

Derkach A., Zazykin. V. Akmeolohiya, uchebnoe posobiie [Acmeology, study guide]. SPb: Piter, 2003. 256 p.

Derkach A. A., Sajko Je V. Subektnost subekta v akmeolohicheskom razvitii i problemy eho subektnoho samoosushchestvleniya [Subjectivity of the subject in acmeological development and problems of its subjective self-realization]. Mir psykholohii, 2008, № 3, pp. 205–219.

Isakov M. V. Pokazateli i struktura subiektnosti: na materiale stanovleniia professionalnoi subektnosti u studentov vuzov. Dis. kand. psikhol. Nauk, 19.00.01 [Performance and structure of subjectivity: based on materials of formation of professional subjectivity in university students]. Moskow, 2008. 242 p.

Rubinshtein S. L. Osnovy obshhei psikholohii [Foundations of General Psychology]. Sostaviteli, avtory kommentariev i poslesloviia A. V. Brushlinskii, K. A. Abulkhanova-Slavskaia. SPb.: Piter, 2000. 712 p.

Serehina I. A. Psikholohicheskaia struktura subiektivnosti kak lichnostnoho svoistva pedahoga. Dis. kand. psikhol. nauk, 19.00.07 [Psychological structure of subjectivity as personal quality of a teacher], Moskow, 1999. – 154 p.

Tatenko V. A. Psikholohiia v subiektnom izmerenii: monohrafiia [Psychology in the subject dimension: a monograph]. Kiev, Vidavnichij centr «Prosvіta», 1996. 404 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волкова Е. Н. Субъектность педагога: теория и практика: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Е. Н. Волкова. – М., 1998. – 307 с.

Деркач А. Акмеология: учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.

Деркач А. А. Субъектность субъекта в акмеологическом развитии и проблемы его субъектного самоосуществления / А. А. Деркач, Э. В. Сайко // Мир психологии. – 2008. – № 3. – С. 205–219.

Исаков М. В. Показатели и структура субъектности: на материале становления профессиональной субъектности у студентов вузов: дисс… канд. психол. наук: 19.00.01 / М. . Исаков. – М., 2008. –242 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн / Составители, авторы комментариев и послесловия А. В Брушлинский, К. А. Абульханова-Славская. – СПб.: Питер, 2000. – 712 с.

Серегина И. А. Психологическая структура субъективности как личностного свойства педагога: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / И. А. Серегина. – М., 1999. – 154 c.

Татенко В. А. Психология в субъектном измерении: монография / В. А. Татенко. – К.: Вид. центр «Просвіта», 1996. – 404 с. 

Copyright (c) 2016 Adyle Bekirova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.