ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ВУЗУ

Muza Vievska

Анотація


Представлено результати дослідження з розробки технології формування ціннісного ставлення до соціальної відповідальності в процесі професійного розвитку студентів економічного вищого навчального закладу (ВНЗ). Розкрито фактори, що визначають систему ціннісних орієнтацій студентів в процесі їх професійного розвитку. Обґрунтовано тлумачення понять «технологія формування соціальної відповідальності», «інтерактивні методи навчання». Наведено приклади використання інтерактивних методів навчання під час вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» на лекціях і практичних зайняттях. 


Ключові слова


ціннісне ставлення; соціальна відповідальність; досвід соціально відповідальної поведінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Zlotnikova E. A. Stanovlenie samoobrazovatel'noy kompetentsii kak tsennosti budushchikh bakalavrov-pedagogov v obrazovatel'nom protsesse vuza [Formation of self-educational competence as values of future bachelors-teachers in educational process of higher education institution], dis. kand. ped. nauk, Krasnoyarsk, 2015. 222 p.

Lavrent'eva O. A. Formirovanie sotsial'noy otvetstvennosti podrostkov v zhiznedeyatel'nosti shkoly [Forming of social responsibility of teenagers in activity of school], avtoref. dis. kand. ped. nauk, Krasnoyarsk, 2016. 24 p.

Pedagogicheskie tekhnologii v usloviyakh modernizatsii obrazovaniya: materialy mezhdunarodnoy konferentsii (24–25 sentyabrya 2015 goda) [Pedagogical technologies in the conditions of modernization of education], pod red. L. V. Bayborodovoy, A. P. Chernyavskoy, Yaroslavl', RIO YaGPU, 2015, pp. 127–134.

Rubinshteyn S.L. Osnovy obshchey psikhologіі [Fundamentals of the general psychology], SPpb, Piter, 2007. 713 p.

Slastenin V.A. Vvedenie v pedagogicheskuy aksiologiyu: ucheb. posobiedlya stud. vyssh. ped. ucheb. zavedeniy [Introduction to a pedagogical axiology], Moscow. Akademiya, 2003. 192 p.

Chizhakova G. I. Teoreticheskie osnovy stanovleniya i razvitiya pedagogicheskoy aksiologii: dis. d-ra. ped. nauk [Theoretical bases of formation and development of a pedagogical axiology], Moscow, 1999. 326 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Злотникова Е. А. Становление самообразовательной компетенции как ценности будущих бакалавров-педагогов в образовательном процес се вуза: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Е. А. Злотникова. – Красноярск, 2015. – 222 с.

Лаврентьева О. А. Формирование социальной ответственности подростков в жизнедеятельности школы: автореф. дис. … на соискание ученой степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / О. А. Лаврентьева. – Красноярск, 2016. – 24 с.

Педагогические технологии в условиях модернизации образования: материалы международной конференции (24–25 сентября 2015 года / под ред. Л. В. Байбородовой, А. П. Чернявской.– Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – С. 127–134.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПпб.: Питер, 2007. – 713 с.

Сластенин В. А. Введение в педагогическуюаксиологию: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова. – М.: Академия, 2003. – 192 с.

Чижакова Г. И. Теоретические основы становления и развития педагогической аксиологии: дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.08 / Г. И. Чижакова. – М., 1999. – 326 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Muza Vievska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.