ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

Halyna Raikovska

Анотація


Обґрунтовано, що реформа системи освіти в Україні є необхідністю, яка відповідає вимогам міжнародної і європейської систем стандартів і сертифікації, що передбачає індивідуальний розвиток людини, його самореалізацію і соціалізацію в умовах євроінтеграції. Запропоновано один зі шляхів вирішення проблеми, а саме: професійну підготовку студентів у ВНЗ здійснювати за допомогою індивідуальних форм і засобів (маршрутів) навчання, що дасть  можливість студентам із різними здібностями і вимогами обирати свій власний шлях щодо набуття професійних компетентностей з конкретної спеціальності. Вказано, що студент самостійно будує свою освітню програму у формі індивідуального навчального плану, який формується в межах робочого навчального плану за спеціальністю, для досягнення конкретного освітнього рівня повинен виконати свій індивідуальний план.


Ключові слова


професійна підготовка; індивідуалізація; комп’ютерна графіка; інформаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Vyshha osvita Ukrayinyi Bolons’kyj proces [Higher education Ukraine and the Bologna Process], navch. posib [M. F. Stepko, Ya. Ya. Bolyubash, V. D. Shynkaruk ta in.]. za red. V. H. Kremenya, Kyiv, Osvita, 2004, 384 р.

Vitvyc’ka S. S. Osnovy pedahohiky vyshhoyi shkoly, metod. posib [Basics of Pedagogics]. [dlya stud. mahistratury], Kyiv, Centrnavchal’noyiliteratury, 2003, 316 р.

Garjaeva A. M., Kurganskaja A. V. Osnovnye nauchnye podhodyi klassifikacii k vnedreniju innovacionnyh tehnologij v vysshej shkole [The main scientific approaches to classification and introduction of innovative technologies in higher education], Suchasnі pedagogіchnі tehnologії v osvіtі, zbіr. nauk.‐metod. prac', za red. O. G. Romanovs'kogo, Ju.І. Panfіlova, Harkіv, NTU «HPІ», 2012, 224 р.

Holovnya V. D. Novyjetap u hrafichnij pidhotovci studentiv vyshhyx texnichnyx navchal’nyx zakladiv [A new stage in the graphic preparation of students of technical schools]. Naukovyj visnyk Uzhhorods’koho nacional’noho universytetu, seriya «Pedahohika. Social’narobota», 2014., Vol 32. рр. 59–62.

Zakon Ukrayiny «Pro Vyshhuosvitu» [The Law of Ukraine «On Higher Education»] vid 01.07.2014 r. № 1556-VII [Elektronny jresurs]: Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/

Kozyar M. M. Innovacijni pedahohichni texnolohiyi v procesi hrafichnoyi pidhotovky majbutnix faxivciv texnichnoyi haluzi [Innovative educational technology in the graphic preparation of future specialists technical field]. Monohrafiya, Rivne, NUVHP, 2012. 320 р.

Makarenko L. L. Informacijni texnolohiyi v haluzi osvity: osnovni napryamy zastosuvannya [Information technology in education: basic areas of use]. Naukovyj chasopys Nacional’noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova Seriya № 5. Pedahohichni nauky: realiyi ta perspektyvy. Kyiv, Vyd-vo NPU imeniM. P. Drahomanova, 2014, Vol. 45, рр. 190–205.

Rajkovs’ka H. O. Informacijni texnolohiyi u hrafichnij pidhotovci inzhenerno-texnichnyx faxivciv [Information technology in the graphic preparation of technical specialists]. [Elektronnyj resurs]: Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpbdpu/Ped/2011_3/Rajk.pdf

Rajkovs’ka H. O. Metodyka formuvannya hrafichnyx znan’ v systemi informacijnyx texnolohij [Methods of forming graphic knowledge in IT systems]. monohrafiya, Zhytomyr, ZhDTU, 2009, 324 р.

Samojlenko O. M. Pidhotovka bakalavriv-uchyteliv matematyky za dystancijnoyu formoyu navchannya [Preparation of bachelors, mathematics teachers for distance learning]. [monohrafiya], Xerson: Hrin’ D. S., 2013, 436 р.

Yusupova M. F. Metodyka interaktyvnoho navchannya hrafichnyx dyscyplin u vyshhyx texnichnyx navchal’nyx zakladax [Methods graphic interactive learning courses in higher technical schools]: avtoref. dys. d-ra ped. Nauk, 13.00.02, Kyiv, 2010, 36 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / [М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Освіта, 2004. – 384 с.

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посібник [для студентів магістратури] / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

Гаряева А. М. Основные научные подходы и классификации к внедрению инновационных технологий в высшей школе / А. М. Гаряева, А. В. Курганская // Сучасні педагогічні технології в освіті: збір. наук.‐метод. праць / за ред. О. Г. Романовського, Ю. І. Панфілова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2012. – 224 с.

Головня В. Д. Новий етап у графічній підготовці студентів вищих технічних навчальних закладів / В. Д. Головня // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2014. – № 32. – С. 59–62.

Закон України «Про Вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІI [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/

Козяр М. М. Інноваційні педагогічні технології в процесі графічної підготовки майбутніх фахівців технічної галузі : монографія / М. М. Козяр. – Рівне : НУВГП, 2012. – 320 с.

Макаренко Л. Л. Інформаційні технології в галузі освіти: основні напрями застосування / Л. Л. Макаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 45. – С. 190–205.

Райковська Г. О. Інформаційні технології у графічній підготовці інженерно-технічних фахівців [Електронний ресурс] / Г. О. Райковська. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpbdpu/Ped/2011_3/Rajk.pdf

Райковська Г. О. Методика формування графічних знань в системі інформаційних технологій : монографія / Г. О. Райковська. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – 324 с.

Самойленко О. М. Підготовка бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання : [монографія] / О. М. Самойленко. – Херсон: Грінь Д. С., 2013. – 436 с.

Юсупова М. Ф. Методика інтерактивного навчання графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / М. Ф. Юсупова. – К., 2010. – 36 с.

Copyright (c) 2016 Halyna Raikovska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.