ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Stanislav Tkachuk

Анотація


Розглянуто педагогічні аспекти підготовки інженера-педагога у системі професійної освіти, зокрема у галузі харчових технологій в умовах реформування вищої освіти. Визначено основні напрями проектування системи професійної підготовки інженерів-педагогів харчової галузі на засадах інтеграції різних підходів. Розглянуто професійні функції та особливості реалізації компетентністного підходу щодо підготовки вищезазначених фахівців. Вказано пріоритетні напрями дослідження зазначеної проблеми. 


Ключові слова


професійна підготовка; професійна освіта; інженер-педагог; харчові технології; педагогічні умови; компетентністний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Bryukhanova N. O. Kontseptual’ni polozhennya proektuvannya systemy pedahohichnoyi pidhotovky maybutnikh inzheneriv-pedahohiv [The conceptual system design provisions pedagogical training of future engineers-teachers]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoyi osvity, zb. nauk. pr., Ukr. inzh. ped. akad. Kharkiv., 2012, Vol. 34–35, рр. 8–13.

Busel V. T. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy [Great Dictionary of Modern Ukrainian]. Kyiv. Irpi, VTF «Perun», 2004. 1440 р.

Hrynchenko O. O. Pro osoblyvosti kompetentnisnoho pidkhodu do orhanizatsiyi navchal’no-vykhovnoho protsesu u vyshchiy shkoli [On peculiarities of competency approach to the educational process in higher education]. Materialy VIII Vseukrayins’koyi naukovo-metodychnoyi konferentsiyi «Modernizatsiya vyshchoyi osvity ta problemy upravlinnya yakistyu pidhotovky fakhivtsiv. Teoretyko-metodolohichni ta praktychni problemy pidhotovky fakhivtsiv za stupenevoyu systemoyu osvity». Kharkiv, 2010. 432 р.

Dzhantimirov A. Yu. Suchasni vymohy do inzhenerno-pedahohichnoyi osvity [Modern engineering requirements for teacher education]. Teoretychni ta metodychni zasady rozvytku pedahohichnoyi osvity: pedahohichna maysternist’, tvorchist’, tekhnolohiyi, zb. nauk prats’, za zah. red. N. H. Nychkalo. Kharkiv, NTU «KhPI», 2007, рр. 203–209.

Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy osviti: svitovyy dosvid ta ukrayins’ki perspektyvy [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian prospects], biblioteka z osvitn’oyi polityky / N. M. Bibik, L. S. Vashchenko, O. I. Lokshyna, za zah. red. O. V. Ovcharuk. Kyiv, K.I.S., 2004. 112 р.

Kontseptsiya profesiynoyi osvity Ukrayiny [The concept of vocational education Ukraine]. Kyiv, 1991.

Kurlyand Z. N., Osypova T. Yu., Hurin R. S. Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity [Theory and methods of professional education], navch. posib., Kyiv, Znannya, 2012. 390 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Брюханова Н. О. Концептуальні положення проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / Н. О. Брюханова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Харків., 2012. – Вип. 34–35. – С. 8-13.

Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Гринченко О. О. Про особливості компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу у вищій школі / О. О. Гринченко, О. В. Добровольська // Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Теоретико-методологічні та практичні проблеми підготовки фахівців за ступеневою системою освіти». – Харків, 2010. – С. 43–51.

Джантіміров А. Ю. Сучасні вимоги до інженерно-педагогічної освіти / А. Ю. Джантіміров // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: зб. наук. праць / за заг. ред. Н. Г. Ничкало. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – С. 203–209.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. І. Локшина та ін.; за заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.

Концепція професійної освіти України. – К., 1991.

Курлянд З. Н. Теорія і методика професійної освіти: навч. посібник / З. Н. Курлянд, Т. Ю. Осипова, Р. С. Гурін і ін. – К.: Знання, 2012. – 390 с. 

Copyright (c) 2016 Stanislav Tkachuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.