ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ОВОЛОДІННЯ ІНШОМОВНОЮ КОМУНІКАТИВНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ

Iryna Zadorozhna

Анотація


Визначено та охарактеризовано психологічні та педагогічні чинники, які зумовлюють ефективну організацію самостійної роботи студентів з оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю. Доведено, що результативність самостійної роботи визначається здатністю до саморегуляції та мотивацією, яка забезпечується створенням ситуації розвитку, моделюванням особистісно значущого для студента контексту навчальної діяльності, спрямованого на створення реального продукту, навчання в співробітництві. Педагогічними передумовами ефективності самостійної роботи визначено знання студентами ефективних методів та раціональних прийомів роботи з іншомовним матеріалом; вибір оптимальних стратегій і прийомів, адекватних поставленій задачі; відповідний рівень інформаційної культури студентів; вміння раціонально розподілити час та контролювати поточні результати; своєчасне внесення коректив на основі результатів поточного контролю чи самоконтролю. 


Ключові слова


самостійна робота; компетентність; студенти; саморегуляція; мотивація; психологічні чинники; педагогічні чинники

Повний текст:

PDF

Посилання


Zimnjaja I. A. Psihologija obuchenija nerodnomu jazyku: na materiale russkogo jazyka kak inostrannogo [Psychology of foreign language teaching: on the basis of Russian as a foreign language ], M., Russkij jazyk, 1989. 219 p.

Konysheva A. V. Kontrol' rezul'tatov obuchenija inostrannomu jazyku [Control of the results of foreign Language teaching], SPb., KARO, Mn., Izd-vo «Chetyre chetverti», 2004. 144 p.

Korjakovceva N. F. Sovremennaja metodika organizacii samostojatel'noj raboty izuchajushhih inostrannyj jazyk [Modern methods of organizing foreign language learners self-study], M., ARKTI, 2002. 176 p.

Leont'ev A. A. Jazyk i rechevaja dejatel'nost' v obshhej i pedagogicheskoj psihologii: izbrannye psihologicheskie trudy [Language and speech in communication and pedagogical psychology], M., Izd-vo Moskov. psihol.-social. in-ta; Voronezh, Izd-vo NPO «MODEK», 2003. 536 p.

Majyer N. V. Teorety`ko-metody`chni zasady` formuvannya metody`chnoyi kompetentnosti u majbutnix vy`kladachiv franczuz`koyi movy`[Theoretical and methodological foundations of forming future French language teachers methodological competence],: dy`s ... d-ra ped. nauk, 13.00.02 , K., 2016. 735 p.

Morosanova V. I. Oprosnik “Stil' samoreguljacii povedenija” (SSPM): rukovodstvo [Questionnaire “Style of behavior self-regulation”], M., Kogito-Centr, 2004. 44 p.

Nikolayeva S. Yu. Cili navchannya inozemny`x mov v aspekti kompetentnisnogo pidxodu [Objectives of foreign language teaching in competence-based approach] Inozemni movy, 2010., # 2. P. 11–17.

Petrovs`ka Yu. V. Metody`ka organizaciyi avtonomnogo navchannya anglijs`koyi movy` studentiv texnichny`x special`nostej [Methods of organizing technical students autonomous learning], dy`s ... kand. ped. nauk: 13.00.02, K., 2010. 424 p.

Solovova E. N. Metodicheskaja podgotovka i perepodgotovka uchitelja inostrannogo jazyka: integrativno-refleksivnyj pohod: monografija [Methodolodical training and retraining of foreign language teachers: integrative-reflexive approach], M., 2004. 336 p.

Teteruk S. P. Formuvannya mexanizmiv samoregulyaciyi studentiv v inshomovnomu prostori [Forming mechanisms of students self-regulation in foreign language environment], avtoref. dy`s. … kand. psy`xol. nauk, 19.00.07, K., 2006. 21 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку: на материале русского языка как иностранного / И. А. Зимняя. – М.: Русский язык, 1989. – 219 с.

Конышева А. В. Контроль результатов обучения иностранному языку / А. В. Конышева. – СПб.: КАРО, Мн.: Изд-во «Четыре четверти», 2004. – 144 c.

Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: пособие для учителей / Н. Ф. Коряковцева. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с.

Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: избранные психологические труды / А. А. Леонтьев. – М.: Изд-во Москов. психол.-социал. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК», 2003. – 536 с.

Майєр Н. В. Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: дис ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Майєр. – К., 2016. – 735 с.

Моросанова В. И. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ): руководство / В. И. Моросанова. – М.: Когито-Центр, 2004. – 44 с.

Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 11–17.

Петровська Ю. В. Методика організації автономного навчання англійської мови студентів технічних спеціальностей: дис ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю. В. Петровська. – К., 2010. – 424 с.

Соловова Е. Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя иностранного языка: интегративно-рефлексивный поход: монография / Е. Н. Соловова. – М., 2004. – 336 с.

Тетерук С. П. Формування механізмів саморегуляції студентів в іншомовному просторі: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / С. П. Тетерук. – К., 2006. – 21 с. 

Copyright (c) 2016 Iryna Zadorozhna

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.