КОНЦЕПЦІЯ ПОЕТАПНОГО РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Nataliia Mykytenko, Volodymyr Sulym

Анотація


Обґрунтовано концепцію поетапного формування іншомовної комунікативної компетентності (ІКК) майбутніх фахівців нефілологічного профілю у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Визначено сутність поняття «іншомовна комунікативна компетентність майбутніх фахівців нефілологічного профілю». Встановлено, що теоретико-методологічну основу вказаної концепції становлять: теорії освіти і навчання, методологічні, дидактичні і методичні принципи та підходи; психологічні теорії навчання і розвитку особистості; психолінгвістичні теорії навчання мов; соціолінгвістичні учення про вживання мов; лінгвістичні теорії та підходи; філософські теорії розвитку, взаємозв’язку і взаємозалежності явищ об’єктивної дійсності. Основними підходами, на яких базується концепція, визначено компетентнісний, комунікативний, диференційний з орієнтацією на визначені Радою Європи рівні володіння іноземною мовою. Концепцію поетапного формування ІКК майбутніх фахівців нефілологічного профілю спроектовано на процес іншомовної підготовки студентів в українських ВНЗ.


Ключові слова


іншомовна комунікативна компетентність; майбутні фахівці нефілологічного профілю; концепція поетапного формування іншомовної комунікативної компетентності; підходи; принципи

Повний текст:

PDF

Посилання


Zagalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia. [The Overall European Recommendations on language education: learning, teaching and education. ], Kyiv, Lenvit, 2003, 273p.

Martynova R.Yu. Tsilisna zagalnodydaktychna model zmistu navchania inozemnych mov. Avtoref. diss. kand. ped.nauk. [The integral didactic model of foreign language learning. PhD. ped. sci. diss.], Kyiv, 2007, 44p.

Permyakova O.G. [The issues of assessment of pupils’ performance and differential approach to learning in comprehensive schools of Europe in the context of European traditions (second half of the 20th]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Pedagogichni nauky, 2011, Vol.2. (in Ukr.) Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_2/11pogdps.pdf.

Cheek K.V. Differential Pacing: An Approach to Compensatory Education Available at: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED025565.pdf (accessed 02.02.2010).

Cultural studies in the EFL classroom / Ed. W. Delanoy, L. Volkmann, Heidelberg, Universitä́tsverlag Winter, 2006, 394 p.

Culture in Second Language Teaching and Learning / Ed. E. Hinkel, Cambridge, Camdridge Applied Linguistics Series, 1999, 250 p.

De Vito J. Human Communication: The Basic Course, New York, Longman, 2000, 453 p.

Definition and Selection of Key Competencies: Contributions to the Second DeSeCo Symposium / Eds.: Dominique Simone Rychen, Laura Hersh Salganik, Mary Elizabeth McLaughlin, Neuchâtel, Swiss Federal Statistical Office, 2003, 209 p.

Hopper A. Auto-Max Trainers Apply Differential Education Theory in Curriculum Development Available at: http://automotivesalestrainers.com/automotive-sales-training/automax-trainers-apply-differential-education-theory-in-curriculum-development (accessed 13.12.2010 ).

Kember D. A reconceptualisation of the research into university academics conceptions of teaching. Learning and Instruction, 1997, Vol.7(3), pp. 255–275.

O’ Neill G. Student-Centred Learning: What does it mean for students and lecturers? Available at: http://www.aishe.org/readings/2005-1/oneill-mcmahon-Tues_19th_Oct_SCL.html#XGibbs1995 (accessed 18.09.2010 ).

Rowe W. Client-Centered Theory. Social work treatment: Interlocking theoretical approaches / Еd. F.Turner, New York, The Free Press, 1986, pp. 408–431.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. С. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Мартинова Р.Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.09 / Р. Ю. Мартинова. – К., 2007. – 44 с.

Пермякова О. Г. До питання про вимірювання успішності учнів та диференційний підхід до навчання в загальноосвітніх закладах Європи у контексті європейських традицій (друга половина ХХ століття) / О. Г. Пермякова // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки. – 2011. – № 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_2/11pogdps.pdf.

Cheek K.V. Differential Pacing: An Approach to Compensatory Education / K. V. Cheek. [Elektronyiresurs] – Режимдоступу: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED025565.pdf.

Cultural studies in the EFL classroom / Ed. W. Delanoy, L. Volkmann. –Heidelberg: Universitä́tsverlag Winter, 2006. – 394 p.

Culture in Second Language Teaching and Learning / Ed. E. Hinkel. – Camdridge Applied Linguistics Series. –Cambridge:CambridgeUniversityPress, 1999. – 250 p.

De Vito J. Human Communication: The Basic Course. – [8th ed.] / J. De Vito. –New York: Longman, 2000. – 453 p.

Definition and Selection of Key Competencies: Contributions to the Second DeSeCo Symposium / Eds.: D. S.Rychen, L. H.Salganik, M. E. McLaughlin. – Neuchâtel: Swiss Federal Statistical Office, 2003. – 209 p.

Hopper A. Auto-Max Trainers Apply Differential Education Theory in Curriculum Development / A. Hopper. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://automotivesalestrainers.com/automotive-sales-training/automax-trainers-apply-differential-education-theory-in-curriculum-development/.

Kember D. A reconceptualisation of the research into university academics conceptions of teaching / D. Kember // Learning and Instruction. – 1997. – № 7(3). – С. 255–275.

O’ Neill G. Student-Centred Learning: What does it mean for students and lecturers? / G. O’Neill, T. McMahon.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.aishe.org/readings/2005-1/oneill-mcmahon-Tues_19th_Oct_SCL.html#XGibbs1995.

Rowe W. Client-Centered Theory / W.Rowe // Social work treatment: Interlocking theoretical approaches / Еd. F.Turner. –New York: The Free Press, 1986. – P. 408–431.

Copyright (c) 2016 Nataliia Mykytenko, Volodymyr Sulym

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.